• Địa chỉ: Trường mầm non xã Đạo Lý
  • Email: c0daoly@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 01694854955
TT Thông tin
1
Họ tên: Vũ Thị Hằng
Vị trí: Bí Thư
Email: Vuthihangdaoly@gmail.com
Điện thoại: 01694854955
2
Họ tên: Nguyễn Thị Hà
Vị trí: Chi ủy
Email: Nguyenthihadaoly@gmail.com
Điện thoại: 01683482033
3
Họ tên: Hoàng Thị Khanh
Vị trí: Chi ủy
Email: hoangkhanhdaoly9@gmail.com
Điện thoại: 01697595677
4
Họ tên: Dương Thị Thủy
Vị trí: Đảng viên
Email: duongthuydaoly@gmail.com
Điện thoại: 0987222344
5
Họ tên: Nguyễn Thị Thu Hằng
Vị trí: Đảng viên
Email: Nguyenthuhangdaoly@gmail.com
Điện thoại: 01633109235
6
Họ tên: Nguyễn Thị Ánh
Vị trí: Đảng viên
Email: Nguyenthianh76daoly@gmail.com
Điện thoại: 01655721722
7
Họ tên: Nguyễn Thị Anh
Vị trí: Đảng viên
Email: Nguyenthianhdaoly@gmail.com
Điện thoại: 0977124821
8
Họ tên: Nguyễn Thị An
Vị trí: Đảng viên
Email: Nguyenthiandaoly@gmail.com
Điện thoại: 01699962430
9
Họ tên: Vũ Thị Như Hoa
Vị trí: Đảng viên
Email: Vunhuhoadaoly@gmail.com
Điện thoại: 01659663271
10
Họ tên: Nguyễn Thị Đường
Vị trí: Đảng viên
Email: Nguyenthiduongdaoly@gmail.com
Điện thoại: 01662382249
11
Họ tên: Trương Thị Xuân
Vị trí: Đảng viên
Email: Truongthixuandaoly@gmail.com
Điện thoại: 0976745969
12
Họ tên: Nguyễn Thị Hoài Yến
Vị trí: Đảng viên
Email: Nguyenthihoaiyendaoly@gmail.com
Điện thoại: 01669068772
13
Họ tên: Nguyễn Thị Thu
Vị trí: Đảng viên
Email: Nguyenthithudaoly@gmail.com
Điện thoại: 01646336957
14
Họ tên: Nguyễn Thị Bích Lệ
Vị trí: PHT
Email: Nguyenthibichledaoly85@gmai.com
Điện thoại: 0913325212