Tổ chức

  • Địa chỉ: Trường mầm non xã Đạo Lý
  • Email: c0daoly@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 01694854955
TT Thông tin
1
Họ tên: Vũ Thị Hằng
Vị trí: Bí Thư
Email: Vuthihangdaoly@gmail.com
Điện thoại: 01694854955
2
Họ tên: Nguyễn Thị Hà
Vị trí: Chi ủy
Email: Nguyenthihadaoly@gmail.com
Điện thoại: 01683482033
3
Họ tên: Hoàng Thị Khanh
Vị trí: Chi ủy
Email: hoangkhanhdaoly9@gmail.com
Điện thoại: 01697595677
4
Họ tên: Dương Thị Thủy
Vị trí: Đảng viên
Email: duongthuydaoly@gmail.com
Điện thoại: 0987222344
5
Họ tên: Nguyễn Thị Thu Hằng
Vị trí: Đảng viên
Email: Nguyenthuhangdaoly@gmail.com
Điện thoại: 01633109235
6
Họ tên: Nguyễn Thị Ánh
Vị trí: Đảng viên
Email: Nguyenthianh76daoly@gmail.com
Điện thoại: 01655721722
7
Họ tên: Nguyễn Thị Anh
Vị trí: Đảng viên
Email: Nguyenthianhdaoly@gmail.com
Điện thoại: 0977124821
8
Họ tên: Nguyễn Thị An
Vị trí: Đảng viên
Email: Nguyenthiandaoly@gmail.com
Điện thoại: 01699962430
9
Họ tên: Vũ Thị Như Hoa
Vị trí: Đảng viên
Email: Vunhuhoadaoly@gmail.com
Điện thoại: 01659663271
10
Họ tên: Nguyễn Thị Đường
Vị trí: Đảng viên
Email: Nguyenthiduongdaoly@gmail.com
Điện thoại: 01662382249
11
Họ tên: Trương Thị Xuân
Vị trí: Đảng viên
Email: Truongthixuandaoly@gmail.com
Điện thoại: 0976745969
12
Họ tên: Nguyễn Thị Hoài Yến
Vị trí: Đảng viên
Email: Nguyenthihoaiyendaoly@gmail.com
Điện thoại: 01669068772
13
Họ tên: Nguyễn Thị Thu
Vị trí: Đảng viên
Email: Nguyenthithudaoly@gmail.com
Điện thoại: 01646336957
14
Họ tên: Nguyễn Thị Bích Lệ
Vị trí: PHT
Email: Nguyenthibichledaoly85@gmai.com
Điện thoại: 0913325212
15
Họ tên: Trương Thị Hòa
Vị trí: Giáo viên
Email: truongthihoadaoly@gmail.com
Điện thoại: 01655129257

Video

Điệu nhảy cực kool của các chú gà KFC


ĐIỆU NHẢY CỰC KOOL CỦA CÁC CHÚ GÀ KFC
ĐIỆU NHẢY VUI NHỘN
ĐIỆU NHẢY TRỐNG CƠM
Điệu nhảy thiếu nhi vui nhộn