Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
298/KH-PGDĐT-MN
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý... Chi tiết
2017-05-09
29/KH-HĐTĐKT
Kế hoạch công tác hội đồng thi đua khen thưởng năm... Chi tiết
2017-03-17
184/KH-PGDĐT-NGLL
Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động xây... Chi tiết
2017-03-08
151/PGD&ĐT-PC
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác giáo dục pháp... Chi tiết
2017-02-17
282/KH-UBND
Kế hoạch công tác văn thư lưu trữ năm học 2017 Chi tiết
2017-02-13
16/KH-SGDĐT
Kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2017 Chi tiết
2017-01-05
1878/SGDDT-CTTT
V/v triển khau thực hiện năm an toàn giao thông 2017 Chi tiết
2016-12-22
689/PGDDT-CNTT
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin... Chi tiết
2016-09-27
644
hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học Chi tiết
2016-09-14
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở GD&ĐT... Chi tiết
2014-09-17
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt động... Chi tiết
2014-08-29
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 2014-2015 Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông tin của... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho năm học... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá... Chi tiết
2014-08-07
09/CNTT
tập huấn CNTT Chi tiết
1014-10-02