Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Đồng Lý)/Lịch công tác/

Lịch công tác tuần

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG LÝ

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 01 tháng 9 năm 2017

 

 

THỨ/NGÀY

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

THỨ 2

 NGÀY 5/9/2016

 

- Khai giảng năm học mới

 

CBGV + HS

THỨ 3

 NGÀY 6/9/2016

 

- Học bình thường

 

CBGV + HS

THỨ 4

 NGÀY 7/9/2016

 

- Học bình thường

 

CBGV + HS

THỨ 5

 NGÀY 8/9/2016

 

- Học bình thường

 

CBGV + HS

THỨ 6

 NGÀY 9/9/2016

 

- Học bình thường

 

CBGV + HS

THỨ 7

 NGÀY 10/9/2016

 

-Họp hội đồng

 

CBGV

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG LÝ

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 02 tháng 9 năm 2017

 

 

THỨ/NGÀY

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

THỨ 2

 NGÀY 12/9/2016

 

- Học bình thường

 

CBGV + HS

THỨ 3

 NGÀY 13/9/2016

 

- Học bình thường

 

CBGV + HS

THỨ 4

 NGÀY 14/9/2016

 

- Học bình thường

 

CBGV + HS

THỨ 5

 NGÀY 15/9/2016

 

- Học bình thường

 

CBGV + HS

THỨ 6

 NGÀY 16/9/2016

 

- Học bình thường

 

CBGV + HS

THỨ 7

 NGÀY 17/9/2016

 

-Kết nạp Đảng viên mới

 

CBGV

 

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG LÝ

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 03 tháng 9 năm 2017

 

 

THỨ/NGÀY

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

THỨ 2

 NGÀY 19/9/2016

 

- Học bình thường

 

CBGV + HS

THỨ 3

 NGÀY 20/9/2016

 

- Học bình thường

 

CBGV + HS

THỨ 4

 NGÀY 21/9/2016

 

- Học bình thường

 

CBGV + HS

THỨ 5

 NGÀY 22/9/2016

 

- Học bình thường

 

CBGV + HS

THỨ 6

 NGÀY 23/9/2016

 

- Học bình thường

 

CBGV + HS

THỨ 7

 NGÀY 24/9/2016

 

-Sinh hoạt chuyên môn

 

CBGV

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG LÝ

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 04 tháng 9 năm 2017

 

 

THỨ/NGÀY

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

THỨ 2

 NGÀY 26/9/2016

 

- Học bình thường

 

CBGV + HS

THỨ 3

 NGÀY 27/9/2016

 

- Học bình thường

 

CBGV + HS

THỨ 4

 NGÀY 28/9/2016

 

- Học bình thường

 

CBGV + HS

THỨ 5

 NGÀY 29/9/2016

 

- Học bình thường

 

CBGV + HS

THỨ 6

 NGÀY 30/9/2016

 

- Học bình thường

 

CBGV + HS

THỨ 7

 NGÀY 01/10/2016

 

- Làm đồ dùng, đồ chơi

 

CBGV