Liên kết web

Danh sách kết quả xét tuyển giáo viên THPT hạng III năm 2016

1. Danh sách kết quả xét tuyển giáo viên THPT môn Ngữ Văn: http://hanam.edu.vn/data/17690609287779295075/files/1_%20M%C3%B4n%20Ng%E1%BB%AF%20V%C4%83n.pdf

2. Danh sách kết quả xét tuyển giáo viên THPT môn Lịch sử: http://hanam.edu.vn/data/17690609287779295075/files/2_%20M%C3%B4n%20L%E1%BB%8Bch%20S%E1%BB%AD.pdf

3. Danh sách kết quả xét tuyển giáo viên THPT môn Địa Lí: http://hanam.edu.vn/data/17690609287779295075/files/3_%20M%C3%B4n%20%C4%90%E1%BB%8Ba%20L%C3%AD.pdf

4. Danh sách kết quả  xét tuyển giáo viên THPT môn Toán học : http://hanam.edu.vn/data/17690609287779295075/files/4_%20M%C3%B4n%20To%C3%A1n%20h%E1%BB%8Dc.pdf

5. Danh sách kết quả xét tuyển giáo viên THPT môn Tin học : http://hanam.edu.vn/data/17690609287779295075/files/5_%20M%C3%B4n%20Tin%20h%E1%BB%8Dc.pdf

6. Danh sách kết quả xét tuyển giáo viên THPT môn Vật Lý: http://hanam.edu.vn/data/17690609287779295075/files/6_%20M%C3%B4n%20V%E1%BA%ADt%20l%C3%BD.pdf

7. Danh sách kết quả xét tuyển giáo viên THPT môn Kỹ thuật Công nghiệp: http://hanam.edu.vn/data/17690609287779295075/files/7_%20M%C3%B4n%20K%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%20C%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p.pdf

8. Danh sách kết quả xét tuyển giáo viên THPT môn Hóa học: http://hanam.edu.vn/data/17690609287779295075/files/8_%20M%C3%B4n%20H%C3%B3a%20h%E1%BB%8Dc.pdf

9. Danh sách kết quả xét tuyển giáo viên THPT môn Sinh học: http://hanam.edu.vn/data/17690609287779295075/files/9_%20M%C3%B4n%20Sinh%20h%E1%BB%8Dc.pdf

10. Danh sách kết quả xét tuyển giáo viên THPT môn Kỹ thuật Nông nghiệp: http://hanam.edu.vn/data/17690609287779295075/files/10_%20M%C3%B4n%20K%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p.pdf

11. Danh sách kết quả xét tuyển giáo viên THPT môn Giáo dục công dân: http://hanam.edu.vn/data/17690609287779295075/files/11_%20M%C3%B4n%20GDCD.pdf

12. Danh sách kết quả xét tuyển giáo viên THPT môn Tiếng Anh: http://hanam.edu.vn/data/17690609287779295075/files/12_%20M%C3%B4n%20Ti%E1%BA%BFng%20Anh.pdf

13.Danh sách kết quả xét tuyển giáo viên THPT môn Thể dục: http://hanam.edu.vn/data/17690609287779295075/files/13_%20M%C3%B4n%20Th%E1%BB%83%20d%E1%BB%A5c.pdf

14. Danh sách kết quả xét tuyển giáo viên THPT môn Giáo dục Quốc phòng: http://hanam.edu.vn/data/17690609287779295075/files/14_%20M%C3%B4n%20GDQP.pdf

15. Danh sách kết quả xét tuyển giáo viên THPT môn Tiếng Nga: http://hanam.edu.vn/data/17690609287779295075/files/15_%20M%C3%B4n%20Ti%E1%BA%BFng%20Nga.pdf

Tải tệp đính kèm