Tổ chức

  • Địa chỉ: Đức Lý - Lý Nhân - Hà Nam
  • Email: c0ducly@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 01648668032
TT Thông tin
1
Họ tên: Nguyễn Thị Hà Tĩnh
Vị trí: Tổ trưởng - GV lớp A2
Email: nthtinh@gmail.com
Điện thoại: 01658242426
2
Họ tên: Nguyễn Thị Phương Lan
Vị trí: Tổ phó
Email: ntplan73@gmail.com
Điện thoại: 01658242426
3
Họ tên: Nguyễn Thị Thảo
Vị trí: Tổ phó
Email: nttha@gmail.com
Điện thoại: 01685424426
4
Họ tên: Nguyễn Thị Lụa
Vị trí: GV lớp B2
Email: ntlua@gmail.com
Điện thoại: 01683424426
5
Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Chuyên
Vị trí: GV lớp C2
Email: nthchuyen@gmail.com
Điện thoại: 01683424426
6
Họ tên: Nguyễn Thị Vinh
Vị trí: GV lớp C2
Email: ntvinh@gmail.com
Điện thoại: 01683424426
7
Họ tên: Nguyễn Thị Mây
Vị trí: GV lớp D2
Email: ntmay@gmail.com
Điện thoại: 01683424426
8
Họ tên: Nguyễn Thị Lan Anh
Vị trí: GV lớp C2
Email: ntlanh@gmail.com
Điện thoại: 01683424426
9
Họ tên: Bùi Thị Xuân
Vị trí: GV lớp A2
Email: btxuan@gmail.com
Điện thoại: 01687598151

Video

Giao lưu văn nghệ ngày Nhà giáo VN 20/11/2016
Giao lưu văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo VN 20/11/2016-2
Trường MN xã Đức Lý giao lưu văn nghệ mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII và ngày thành lập ĐCSVN
Hoạt động âm nhạc lớp A5 Trường MN xã Đức Lý