• BAN CHẤP HÀNH CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON DUY MINH NHIỆM KỲ 2015-2018
  • Địa chỉ: TRƯỜNG MN DUY MINH
  • Email: mnduyminhdt@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 0972006786
TT Thông tin
1
Họ tên: Nguyễn Thị Kim Dung
Vị trí: Bí thư chi bộ
Email: ntkdung76mndh@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0972006786
2
Họ tên: Nguyễn Thị Nhung
Vị trí: Phó bí thư chi bộ
Email: ntnhung66mndm@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0918866389
3
Họ tên: Dương Thị Kim Thoa
Vị trí: Cấp ủy viên
Email: dtkthoa70mndm@hanam.edu.vn
Điện thoại: 01649500561