Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
QTTC
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP Chi tiết
2019-06-28
DTNSBS
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BỔ SUNG... Chi tiết
2019-05-27
QTTC
QUYẾT TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NGUỒN KHÁC NĂM... Chi tiết
2019-01-30
Số:94/KH -TrMNHBT
KẾ HOẠCH Tài chính ngắn hạn, trung hạn, dài hạn giai... Chi tiết
2015-10-06
Số:82/KH -TrMNHBT
KẾ HOẠCH Chiến lược phát triển giáo dục trường... Chi tiết
2015-09-21
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở GD&ĐT... Chi tiết
2014-09-17
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt động... Chi tiết
2014-08-29
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 2014-2015 Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông tin của... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho năm học... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá... Chi tiết
2014-08-07