• BCH Công đoàn Trường Mầm non xã Hoàng Đông gồm 03 đồng chí
  • Địa chỉ: Trường Mầm non xã Hoàng Đông
  • Email: mnhoangdongdt@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 0335313375
TT Thông tin
1
Họ tên: Phan Thị Thanh Hòa
Vị trí: Chủ tịch công đoàn
Email: ptthoa80mnhd@hanam.edu.vn
Điện thoại: 01635313375
2
Họ tên: Phạm Thị Nhâm
Vị trí: Phó CTCĐ
Email: ptnham67mnhd@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0972807612
3
Họ tên: Nguyễn Thị Nhạn
Vị trí: Phó CTCĐ
Email: ntnhan86mnhd@hanam.edu.vn
Điện thoại: 1234567890