Liên kết web

Ba công khai 2016 -2017

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý, nhà trường thực hiện tốt việc đăng tải các biểu mẫu về ba công khai lên Webside của nhà trường nhằm tạo điều kiện cho phụ huynh biết các thông tin cơ bản về học sinh và giáo viên nhà trường.