Liên kết web

Danh sách phân công các nhóm lớp năm học 2019-2020

Danh sách phân công nhóm lớp

1. Lớp 5 tuổi:

- Lớp A5: Cô Trần Yến + Cô Đỗ Hằng

Gồm xóm 1+2+3+5

- Lớp B5: Cô Hiền

Xóm 4+6+7+9

- Lớp C5: Cô Trần Mơ

Gồm xóm 12+13+14+15

- Lớp D5: Cô Sen

Xóm 16+17+18

- Lớp E5: Cô Hạnh

                   Xóm 8+10+11

2. Lớp 4 tuổi:

- Lớp A4: Cô Mơ + Cô Đỗ Tâm

                   Xóm 1+2+3+7

- Lớp B4: Cô Thủy

                   Xóm 9+10+11+6

- Lớp C4: Cô An Liên + Cô Trần Hằng

                   Xóm 12+13+14+16

- Lớp D4: Cô Lê Hà + Phạm Huyền

                   Xóm 15+17+18

- Lớp E4: Cô Huyền

                   Xóm 4+5+8

3. Lớp 3 tuổi:

- Lớp A3: Cô Nguyệt + Cô Hoàng Hồng

                   Xóm: 1+2+4

- Lớp B3: Cô Giang

- Lớp C3: Cô Nguyễn Nhung + Trần Phương (Dẫy nhà cấp 4)

                   Xóm: 12+13+14+18

- Lớp D3: Cô Kim Liên + Nguyễn Phương

                   Xóm: 15+16+17

                   Xóm 5+6

- Lớp E3: Cô Thảo+ Cô Thảo

                   Xóm 9+10+7

- Lớp G3: Cô Duyên + Cô Thao

                   Xóm 3+8+11

4. Lớp Nhà trẻ:

- Lớp A2: Cô Thu + Cô Oanh

                   Xóm 1+2+3+5+6

- Lớp B2: Cô Hồng + Cô Hiện

                   Xóm 4+7+8+9+10+11

- Lớp C2: Cô Lin + Cô Thủy

                   Xóm 12+13+14+16

- Lớp D2: Cô Oanh + cô Nguyễn Tâm

                   Xóm 15+17+18

- Lớp E2: Cô Trần Hà + Cô Nguyễn Yến

                   Đón trẻ dưới 24 tháng trong toàn xã

 

 

Các tin khác