Liên kết web

KẾ HOẠCH BÌNH ĐẲNG GIỚI


PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG MN XÃ HỢP LÝ

 


Số: 59/BC-MNHL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


             Hợp Lý, ngày 18  tháng 5 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới,

 vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018

 


Căn cứ Quyết định số 4996/QĐ-BGDĐT ngày 28/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Kế hoạch số 805/KH-UBND ngày 19/4/2016 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành Kế hoạch hành động về bình đẳng giới tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 2076/KH-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh Hà Nam về việc thực hiện Khuyến nghị của ủy ban về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ của Liên hiệp quốc giai đoạn 2017-2020;

Căn cứ Công văn số 1291/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 04/4/2018 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục về việc hướng dẫn hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2018; Công văn số 21/CTr-BVSTBPN ngày 02/4/2018 của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Hà Nam về việc ban hành Chương trình công tác năm 2018; Kế hoạch số 561/KH-SGDĐT-VSTBPN ngày 23/4/2018 của Sở GDĐT Hà Nam, Kế hoạch số 361/KH-PGDĐT ngày 26/4/2018 của Phòng GDĐT Lý Nhân về triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ trường Mầm non xã Hơp Lý xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của cấp ủy chi bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể nhà trường trong chỉ đạo thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ; tuyên truyền phố biến và vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy chi bộ, chính quỵền, các tổ chức đoàn thể nhà trường, sự tham gia của mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng trong việc thực hiện bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Tăng cường các hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tạo mọi điều kiện đế phụ nữ trong trường được tham gia vào các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội tạo cơ hội tham gia và thụ hưởng bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới.

 

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Thu hẹp khoảng cách bất bình đẳng giữa nam và nữ về cơ hội tiếp cận, tham gia hưởng lợi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển bền vững đất nước và hội nhập quốc tế. Đảm bảo bình đẳng giới trong mọi lĩnh vực tại nhà trường, từng gia đình cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới, tạo mọi điều kiện để thực hiện có hiệu quả các quyền cơ bản và phát huy vai trò nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường trong mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội.

2. Mục tiêu cụ thể

a. Về tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giữa nam và nữ trong lĩnh vực chính trị

-  Cán bộ quản lý nhà trường: 3/3 = 100%  nữ.  

- Có 100% nữ được quy hoạch nguồn cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2016-2020 và các năm tiếp theo.

b. Về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, từng bước đảm bảo sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

- Duy trì 100% phụ nữ của trường được xóa mù chữ.

- Khuyến khích tỷ lệ nữ có trình độ Trung cấp lý luận chính trị đạt 100% trở lên , trong số cán bộ, giáo viên được cử đi bồi dưỡng về trình độ lý luận chính trị.

c. Về bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe

- Duy trì nề nếp nhà trường phối hợp với cơ quan y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Bảo đảm 100% CB, GV, NV thực hiện tuyên truyền giáo dục về sức khỏe sinh sản; thực hiện đúng chế độ chính sách đối với nữ cán bộ giáo viên trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản và nuôi con nhỏ theo quy định của pháp luật.

d. Bảo đảm bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa, thông tin

Phấn đấu 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường được tiếp cận các thông tin văn hóa và các dịch vụ văn hóa.

đ. Bảo đảm bình đẳng giới trong đời sống gia đình; phòng chống bạo lực, bạo lực học đường trên cơ sở giới; thúc đẩy môi trường học tập an toàn thân thiện

- Phấn đấu 100% CB, GV và NV được tuyên truyền về phòng chống bạo lực trong gia đình và nhà trường, rút ngắn khoảng cách về thời gian tham gia công việc gia đình của nữ so với nam giới.

- Phấn đấu 100% CB, GV, NV của nhà trường được nâng cao năng lực thông qua việc tiếp cận các kiến thức liên quan đến giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới và quản lý bạo lực học đường.

e. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới

- 100% CB, GV và NV nhà trường chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới.

- Phấn đấu 100% cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ của trường được tập huấn, đào tạo kỹ năng về bình đẳng giới; 100% nữ cán bộ, giáo viên trong trường được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật và kiến thức về giới và bình đẳng giới.

g. Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đẩt nước trong trường học

       Phấn đấu 100% nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường được tuyên truyền, giáo dục về phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

h. Tuyên truyền, giáo dục, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ

- Tỷ lệ nữ trong trường được tuyên truyền, tư vấn về kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo lực giới, bạo lực gia đình và sẵn sàng lên tiếng trước các hành vi bạo lực đạt 100%.

- Phấn đấu không để xảy ra tình trạng các vụ việc xâm hại, bạo lực nghiêm trọng đối với nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên và trẻ mà Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ không lên tiếng, can thiệp kịp thời.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật, kiến thức về giới và bình đẳng giới; tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Bình Đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, đảm bảo quyền của phụ nữ và trẻ em gái; về vai trò, vị thế của phụ nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh do việc lựa chọn giới tính thai nhi. Đẩy mạnh tuyên truyền ở những vùng khó khăn và định kiến về giới.

- Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước trong trường học: "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu- Đảm đang" với cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Đổi mới, đa dạng hóa các hoạt động thông tin, tuyên truyền phù hợp với các đối tượng, địa bàn, lứa tuổi; tăng cường tổ chức truyền thông trực tiếp tại nhà trường, nâng cao chất lượng tuyên truyền thông qua phương tiện thông tin đại chúng nhằm tạo hiệu ứng tốt cho công tác truyền thông. Lồng ghép các thông tin và kiến thức về giới, bình đẳng giới, chống phân biệt đối xử trên cơ sở giới tại nơi làm việc thông qua các đợt sinh hoạt chính trị tại trường, các dịp lễ kỷ niệm hoặc các sự kiện có liên quan, nhằm phổ biến, truyền thông nâng cao nhận thức tới toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường.

2. Tăng cường hoạt động liên ngành trong thực hiện các hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới

- Tiếp tục phối hợp triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của ngành về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, đặc biệt là chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác phụ nữ trong tình hình mới; nắm bắt cung cầu lao động, các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động và tiền lương đối với người lao động trong đó có lao động nữ; phối hợp triển khai công tác thống kê số liệu tách biệt giới trong ngành.

b. Triển khai các hoạt động nhằm giảm thiểu trình trạng mất cân bằng giới khi sinh từ góc độ giới; bạo lực trên cơ sở giới và nhân rộng các điển hình nhằm thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ở nhà trường và trong toàn ngành.

c. Phối hợp các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng ở địa phương xây dựng và triển khai các kế hoạch, đề án nhằm giải quyết những vân đề có tác động ảnh hưởng tiêu cực tới phụ nữ và trẻ em gái như: vấn đề bạo lực đối với phụ nữ, xâm hại trẻ em gái, vấn đề chuyển giới. Hướng dẫn và tư vấn cho giáo viên cách làm việc với trẻ em gái có hoàn cảnh đặc biệt dễ bị tổn thương.

d. Tăng cường hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh kết hợp với nhà trường, cộng đồng về thúc đẩy bình đẳng giới, phá bỏ các khuôn mẫu về giới không còn phù họp, giải quyết các vấn đề bạo lực học đường.

3. Đẩy mạnh các hoạt động nhằm tăng cường công tác cán bộ nữ

- Rà soát, đánh giá tình hình cán bộ nữ tham gia quản lý để đề xuất xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và sử dụng cán bộ nữ theo lộ trình phù hợp với điều kiện của ngành.

- Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về bình đẳng giới; thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong các chương trình, đề án, kế hoạch hoạt động của ngành.

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho nữ quản lý, nữ trong diện quy hoạch chức vụ, chức danh quản lý của trường.

4. Tố chức Tháng hành động về phòng chống bạo lực gia đình (tháng 6), về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới (từ 15/11 đến 15/12)

- Xây dựng nội dung phù hợp và tổ chức đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Tổ chức tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với văn hóa và nhóm đối tượng nhằm đạt hiệu quả cao.

- Chủ động phối hợp, xây dựng cơ chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tại địa phương (Công an, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên) trong công tác phòng chống và quản lý bạo lực học đường; Ban hành quy định trường học an toàn, thân thiện, bình đẳng và phòng chống bạo lực học đường.

5. Tăng cường hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ

- Nhà trường xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, củng cố, kiện toàn nhân sự Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Tham gia các khoá bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ cho thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ của nhà trường, bồi dưỡng năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên làm công tác tuyên truyền về bình đẳng giới, tuyên truyền giáo dục về phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH-HĐH đất nước.

- Tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về công tác của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ; Tổ chức hội thảo chuyên đề, tọa đàm... tạo diễn đàn để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.

- Duy trì hoạt động Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ rà soát, bổ sung quy chế hoạt động phù hợp tình hình thực tế.

- Giám sát, kiểm tra, đánh giá, tổ chức sơ kết, tổng kết về công tác bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch công tác cùng với dự toán kinh phí theo Thông tư số 19/TT-BTC ngày 01/10/2009 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

6. Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ

- Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ nhà trường xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra thực hiện kế hoạch. Việc kiểm tra tập trung vào các nội dung: Tổ chức hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ; tình hình triển khai chính sách, pháp luật, chương trình liên quan đến bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ của phụ nữ; việc quy hoạch, tạo nguồn, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ nữ; tình trạng bạo hành với phụ nữ và trẻ em gái; những vấn đề tác động tiêu cực đến sự phát triển của phụ nữ trong trường; những khó khăn, vướng mắc của nhà trường trong việc triển khai công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.

- Đẩy mạnh triển khai việc thi hành Luật Bình đẳng giới, trong đó có Nghị định 55/2009/NĐ-CP ngày 10/6/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới, tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến bình đẳng giới.

- Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ của trường chủ động kiểm tra việc thực hiện công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới của trường lồng ghép với các hoạt động chuyên môn của trường.

IV. TÔ CHỨC THC HIỆN

- Kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ đảm bảo lập thời khi có sự thay đổi về nhân sự.

- Căn cứ Kế hoạch của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Phòng GDĐT và các văn bản hướng dẫn của cấp trên, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018 tại đơn vị; rà soát, bổ sung quy chế hoạt động phù hợp tình hình thực tế.

- Tăng cường phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường để triển khai có hiệu quả nội dung bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ phụ nữ, tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH-HĐH đất nước.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới. Báo cáo sơ kết  trước ngày 25/5/2018, báo cáo tổng kết trước ngày 20/11/2018 về gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo (qua phòng TCCB).

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018 của trường Mầm non xã Hợp Lý. Các thành viên Ban chỉ đạo, các tổ chức đoàn thể trong trường có liên quan; cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường nghiêm túc thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, có vướng mắc cần phản ánh với Ban chỉ đạo để giải quyết kịp thời./.

 

Nơi nhận:                                                                    TRƯỞNG BAN

- BCĐ VSTBPN (để báo cáo));                                                     HIỆU TRƯỞNG

- LĐT, các tổ chức đoàn thể (phối hợp chỉ đạo);

- CB, GV, NV (để thực hiện);                                                                   

- Lưu: VT, Ban VSTBPN trường.  

                                                                                                      

                                                                                               

 

                                                                                Nguyễn Thị Dung

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Các tin khác