Liên kết web

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM HỌC 2016-2017


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN HỢP LÝ 

Số: 04 /KH-GDĐT-PC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hợp Lý, ngày 3  tháng 10  năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Công tác Pháp chế năm học 2016-2017 

A. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH.

     I. Văn bản pháp quy và các văn bản hướng dẫn:

Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;        Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của nghành giáo dục;

      Công văn số 4326/BGDĐT-PC ngày 01/9/2016 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016-2017 về công tác Pháp chế;

      Kế hoạch số 1344/KH-SGDĐT ngày 09/9/2016 của Sở GD-ĐT Hà Nam về công tác pháp chế năm học 2016-2017;

Căn cứ công văn số 644/PGDĐT-MN ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2016 - 2017;

Kế hoạch số 696/PGDĐT-PC ngày 26/9/2016 của phòng GD-ĐT Lý Nhân về công tác pháp chế năm học 2016-2017;

Căn cứ kế hoạch số 01/KH-TrMN ngày 23 tháng 9 năm 2016 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 của trường mầm non xã Hợp Lý;

II. Đặc điểm tình hình

1. Thuận lợi.

- Nhà trường được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo: Phòng GD&ĐT, UBND xã, các ban ngành đoàn thể và hội cha mẹ học sinh đã tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, cho nhà trường.

- Công tác quản lý được coi trọng, xác định là khâu then chốt trong thực hiện đổi mới chăm sóc, giáo dục, kế hoạch phát triển giáo dục của nhà trường phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Công tác Thanh tra, kiểm tra về hoạt động chăm sóc, giáo dục theo đúng quy định của pháp luật, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật luôn được tăng cường. Kỷ cương, nề nếp dạy và học trong nhà trường được duy trì.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ, có tinh thần đoàn kết, có trách nhiệm cao, tích cực học tập bồi dưỡng nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

 Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên tích cực học tập bồi dưỡng nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Công tác quản lý được tăng cường, xác định là khâu then chốt trong thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện của ngành; việc thực hiện cơ chế, chính sách, qui hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục phù hợp với thực tế của địa phương.

2. Khó khăn.

- Địa bàn rộng, số trường và số cán bộ, giáo viên, nhân viên đông đòi hỏi tập trung nỗ lực chỉ đạo để đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch số lượng và chất lượng.

- Cán bộ được phân công làm công tác pháp chế là kiêm nhiệm nên còn hạn chế nhiều về chuyên môn nghiệp vụ.

- Công tác Pháp chế là lĩnh vực khá mới mẻ đối với một bộ phận cán bộ quản lý, nhất là cán bộ quản lý mới được bổ nhiệm, kiến thức thực tế và kinh nghiệm công tác pháp chế còn ít.

 

I. Nhiệm vụ chung.

1. Tập trung nâng cao chất lượng công tác pháp chế và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và Chỉ thị số 3131/CT-BGD ĐT;

2. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, và biên chế, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế nhằm nâng cao chất lượng và chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế tại đơn vị.

3. Tăng cường tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành giáo dục;

4. Tiếp tục triển khai chương trình số 474/CTr-BGD ĐT-BTP ngày 24/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giaó dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phối hợp thực hiện công tác pháp chế giữa Bộ Giáo dục và đào tạo và bộ Tư pháp giai đoạn 2015-2020.

 

 

Phối hợp với sở Nội vụtham mưu với UBND tỉnh hoàn thiện tổ chức pháp chế của Sở GD&ĐT theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP.Tiêu chuẩn, chế độ của cán bộ được lựa chọn làm công tác pháp chế được thực hiện theo quy định tại Điều 12 của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP, Bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nghiệm thực hiện công tác pháp chế tại các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục đảm bảo số lượng và chất lượng, phù hợp với yêu cầu công tác của đơn vị theo công văn số 5592/VPCP-TCCV ngày 17/7/2015 của Văn phòng Chính Phủ về việc tổ chức và hoạt động của phòng Pháp chế tại cơ quan chuyên môn thuộc .

- Các thành viên làm công tác pháp chế tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế cho cán bộ làm công tác pháp chế theo Quyết định số 4415/QĐ-BGD ĐT ngày 2/10/2013của Bộ trưởng Bộ Giaó dục và đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế cho cán bộ pháp chế ngành giáo dục và Quyết định số 798/QĐ-BGD ĐT ngày 10/03/2014 của Bộ trưởng Bộ Giaó dục phê duyệt đề án: “ Nâng cao năng lực cán bộ làm công tác pháp chế ngành giáo dục giai đoạn 2014-2016”

- Xây dựng kế hoạch công tác pháp chế: Hiệu trưởng có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế của nhà trường theo từng năm học.

2.  Hoạt động, tổ chức  pháp chế.

2.1. Công tác xây dựng văn bản quy luật pháp luật.

- Tham mưu dự thảo các văn bản liên quan đến giáo dục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, chủ động tổ chức triển khai, hướng dẫn và thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Chủ trì tổ chức lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của các cấp và tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của cấp có thẩm quyền.

- Trực tiếp tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo VBQPPL và văn bản khác do Sở GD&ĐT tổ chức, kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ xung văn bản; đặc biệt những văn bản liên quan đến lĩnh vực giáo dục; việc tổ chức lấy ý kiến phải triển khai nghiêm túc, có chất lượng, đúng thời gian quy định.

- Nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn để xây dựng các văn bản quản lý, điều hành tại đơn vị mình đúng pháp luật, đưa các nội dung quy phạm pháp luật vào hoạt động thực tiễn của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và các tổ chức đoàn thể tại đơn vị mình.

2.2. Về công tác kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Phối hợp với  các ban ngành đoàn thể giúp HĐND-UBND các cấp thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương. Thực hiện kiểm tra các văn bản hành chính.

- Chủ động tổ chức kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, định kỳ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan lĩnh vực giáo dục ở địa phương thuộc thẩm quyền.

- Giao thường trực Pháp chế trên cơ sở đóng góp ý kiến của trường, xây dựng báo cáo gửi Phòng Giáo dục-Đào tạo, Ủy ban nhân dân xã về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực Giáo dục-Đào tạo và đề xuất phương án xử lý những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.

Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát, hệ thống văn hoá văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục.

2.3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

 - Lồng ghép việc triển khai, tuyên truyền Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết số 44/NQ-CP, Quyết định số 2653/QĐ-BGD ĐT và các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục-đào tạo mới được ban hành vào việc thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 của ngành giáo dục được ban hành kèm theo Quyết định số 6293/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Tổ chức cho cán bộ, giáo vên, người lao động và người tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và văn bản khác do Sở GD-Đt và UBND huyện tổ chức

-Tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục , Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý của đơn vị:

- Đối với người học: tổ chức dạy và học kiến thức pháp luật phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo;

+ Đối với GD Mầm non: Đưa một số nội dung giáo dục pháp luật đơn giản về giao thông, về gia đình, về môi trường, vệ sinh nơi công cộng, vệ sinh an toàn thực phẩm, biển đảo, tiết kiệm năng lượng, phòng chống hỏa hoạn, thiên tai,vv.. vào các trò chơi ở lứa tuổi mẫu giáo tạo tiền đề hình thành yếu tố tâm lý ban đầu mang luật.

+) Đối với cán bộ công chức, nhà giáo và người lao động:

Tập trung tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo như: Luật Giáo dục, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng, Luật Bồi thường nhà nước, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Giao thông, Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Bình đẳng giới,vv… các nghị quyết chuyên đề về giáo dục và đào tạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chỉ thị nhiệm vụ năm học, Quy chế xét tốt nghiệp, tuyển sinh; văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016-2017 của ngành, nội quy, quy chế của đơn vị,vv…

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Chỉ đạo đổi mới phương pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy kiến thức pháp luật trong chương trình CSGD trẻ; tăng cường nội dung phổ biến, giáo dục trong các hoạt động học và dạy trẻ. Chỉ đạo tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường, báo cáo viên pháp luật giỏi cấp trường; tổ chức “Ngày pháp luật Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2016 trên địa bàn Hà Nam và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; tổ chức lấy ý kiến góp ý Bộ luật hình sự (sửa đổi) theo quyết định số 2631/QĐ-BGDĐT ngày 27/4/2015 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban hành kế hoạch của Bộ giáo dục & đào tạo về việc tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ luật hình sự( sửa đổi).

- Bố sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật, và các phương tiện thiết bị tài liệu, học liệu hỗ trợ cho công tác phổ cập , giáo dục pháp luật. Chỉ đạo xây dựng trang thông tin phổ biến, giáo dục trên trang thông tin điện tử của các cơ quan giáo dục.

          2.4. Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật và sử lý vi phạm hành chính.

          Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục ở nhà trường và xây dựng Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật theo quy định tại Điều 16 và Điều 17, Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016 của Bộ GDĐT ban hành kèm theo Quyết định số 208/QĐ-BGDĐT.

          Kết hợp chặt chẽ giữa công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật với tăng cường hoạt động kiểm tra việc thực hiện pháp luật để kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung trái pháp luật.Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan ddến việc kiểm tra, sử lý việc chấp hành luật pháp của cơ quan giáo dục trên địa bàn.

           Xây dựng báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kết quả kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực giáo dục của trường với phòng Giáo dục-Đào tạo và UBND xã theo quy định.

2.5. Công tác cải cách thủ tục hành chính.

- Triển khai việc thực hiện thủ tục hành chính, công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền  tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật theo nơi giải quyết thủ tục hành chính, niêm yết công khai nội dụng và địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của cá nhận, giải quyết các thủ tục hành chính theo đúng thời hạn.

- Rà soát đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo kế hoạch hoặc theo sự chỉ đạo của UBND cấp tỉnh

- Triệt để sử dụng và trao đổi văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan theo tinh thần Chỉ thị 15/2012/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ trướng Chính phủ; Kế hoạch số 1827/KH-UBND ngày 23/10/2012, Công văn số 1646/UBND-HCTC ngày 28/9/2012 về sử dụng và trao đổi văn bản điện tử trong hoạt động của nhà trường; Quyết định số 280/QĐ-SGDĐT-VP ngày 05/3/2013 của Sở GD-ĐT ban hành quy chế sử dụng cổng thông tin điện tử và thư điện tử trong hoạt động của ngành

2.6. Về công tác thi đua, khen thưởng

- Trên cơ sở hướng dẫn, đánh giá, xếp loại các chỉ tiêu về công tác pháp chế của Phòng GD-ĐT. Trường MN Hợp Lý xây dựng tiêu chí đánh giá, xếp loại chỉ tiêu công tác Pháp chế năm học 2016-2017 phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung về công tác pháp chế.

- Đề nghị PGD ĐT, các đơn vị trực thuộc sở đề nghị UBND huyện, sở GD&ĐT,khen thưởng đối với đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế.

III. Tổ chức thực hiện.

    

      1. Tổ chức quán triệt các văn bản hướng dẫn về công tác pháp chế đến toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường. Cán bộ làm công tác pháp chế tích cực tham gia tập huấn về công tác pháp chế do Phòng GD-ĐT và cơ sở trực thuộc mở.

       2. Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch công tác pháp chế của đơn vị cụ thể, khoa học, đầy đủ các nội dung, đảm bảo tính khả thi và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác pháp chế năm học đạt kết quả tốt.         

         2. Chế độ thông tin báo cáo.

Trường MN thực hiện chế độ báo cáo định kì, đột xuất theo yêu cầu với Phòng GD-ĐT đầy đủ.

- Nộp kế hoạch công tác pháp chế năm học 2016-2017 trước ngày 5/10/2016.

- Báo cáo sơ kết công tác pháp chế học kỳ I năm học 2016-2017 trước ngày 05/01/2016.

- Báo cáo tổng kết công tác pháp chế năm học và báo cáo tự đánh giá chỉ tiêu công tác pháp chế của nhà trường năm học 2016-2017 trước ngày 20/5/2017

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2016-2017 của trường Mầm non xã Hợp Lý./.  

 

Nơi nhận:

-

 

 
Phòng GD&ĐT

- Lưu VP trường MN.

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Dung

Các tin khác