Liên kết web

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

CĐGD HUYỆN LÝ NHÂN

CĐCS MẦM NON HỢP LÝ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 07/CĐCS-MN                                 Hợp Lý, ngày 30 tháng 9  năm 2016

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

NĂM HỌC 2016 – 2017 

          A/ NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

          - Căn cứ vào công văn số 37/CĐGD ngày 03/9/2015 của Công đoàn Giáo dục huyện Lý Nhân về chương trình, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn năm học 2016 – 2017;

          - Căn cứ hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 cấp Mầm non của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam, Phòng Giáo dục và  Đào tạo huyện Lý Nhân;

          - Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của trường Mầm non xã Hợp Lý;

          - Căn cứ vào kết quả hoạt động công đoàn năm học 2015 – 2016 và tình hình thực tế của nhà trường.

          B/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

          I/ Biên chế tổ chức

          1. CBGV CNV:   

          * Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên: 43; Nữ: 43

          - Cán bộ quản lý : 03

          - Giáo viên trực tiếp đứng lớp: 30

+ Trình độ đào tạo: CĐ: 28; THSP: 02

+ Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Giỏi:16; Khá : 14;

- Nhân viên nuôi dưỡng: 8

          - Nhân viên hành chính: 02

          - Đảng viên: 13

          - Công Đoàn viên: 43

          2. Tổng số nhóm lớp: 17

          Trong đó: Lớp mẫu giáo: 13

                           Nhóm trẻ 24-36 tháng: 4

          - Tổng số học sinh ra lớp: 701 cháu

                   + Mẫu giáo ra lớp: 613/664 cháu đạt: 92,3%

                   + Nhà trẻ ra lớp: 88/550 cháu đạt: 16%

          II. Thuận lợi và khó khăn

          1. Thuận lợi

          - Nhà trường được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, UBND xã, các ban ngành đoàn thể và hội cha mẹ học sinh đã tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất cho nhà trường.

          - Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ, có tinh thần đoàn kết, có trách nhiệm cao.

- Các tổ chức, cá nhân trong trường luôn giữ được mối đoàn kết, hoạt động có nề nếp và hiệu quả, là nhân tố quan trọng giúp nhà trường, Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

          2. Khó khăn

          - Cơ sở vật chất thiếu, thiếu phòng học, số trẻ trên lớp đông so với quy định. một khu chưa có tường bao.

          - Tỷ lệ huy động trẻ ra nhà trẻ còn quá thấp

          - Trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi của các nhóm trẻ và lớp mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi còn thiếu.

          - Kinh phí phục vụ cho hoạt động của nhà trường còn hạn hẹp.

          - 1 lớp mẫu giáo hiện đang học nhờ tại nhà văn hoá của xóm.

          - Thiếu giáo viên

          - Năng lực của đội ngũ không đồng đều, một số giáo mới vào việc tiếp cận với chương trình còn nhiều bỡ ngỡ.

          C/NỘI DUNG

          I/ Phương hướng, nhiệm vụ chung

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tập trung quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và 8 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục, Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo để mỗi nhà giáo, người lao động (NGNLĐ) phải thực sự nắm vững các chủ trương đổi mới của ngành, tham gia góp ý xây dựng, tích cực tuyên truyền để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong mỗi đơn vị, trường học, trong toàn ngành và xã hội. Đồng thời làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ NGNLĐ, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm của NGNLĐ.

2. Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ NGNLĐ. Trong đó quan tâm đến quyền lợi vật chất, tinh thần, việc thực hiện chế độ chính sách, những chế độ ưu tiên, ưu đãi đặc thù ngành nghề, địa phương; tiếp tục phối hợp nghiên cứu đề xuất về chế độ chính sách đối với NGNLĐ. Quan tâm bảo vệ quyền lợi cho từng giáo viên, từng tập thể, bảo vệ quyền lợi của ngành. Tiếp tục rà soát hợp đồng lao động, các chế độ chính sách đối với NGNLĐ và cán bộ công đoàn, quy chế chi tiêu nội bộ, phát hiện những vưỡng mắc, bất cập để kịp thời có ý kiến với chuyên môn và cấp thẩm quyền giải quyết hoặc vận dụng theo hướng có lợi cho người lao động, tránh hiện tượng oan sai trong việc thực hiện chế độ chính sách để xảy ra đơn thư khiếu kiện vượt cấp kéo dài.

3. Chủ động tham gia quản lý, phối hợp cùng chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trường học; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt hội nghị CB, CC, VC, nâng cao vai trò giám sát, phản biện của công đoàn; tham gia góp ý xây dựng và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến ngành Giáo dục; tham gia đánh giá sắp xếp giáo viên, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ QLGD, quan tâm tạo điều kiện để NGNLĐ trong ngành học tập, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

4. Đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành và phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị. Tiếp tục chỉ đạo cuộc vận động “Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm” với những nội hàm phù hợp với tình hình mới, động viên NGNLĐ trong ngành năng động, sáng tạo, đổi mới, kỷ cương, nề nếp. Quan tâm phối hợp chỉ đạo, triển khai việc xét chọn và đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14. Xây dựng nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần cho NGNLĐ, động viên khích lệ người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

5. Triển khai hiệu quả công tác nữ công và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, phối hợp ban VSTBPN triển khai kế hoạch bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ; nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc trường – đảm việc nhà”; phối hợp với chuyên môn giới thiệu, bồi dưỡng, quy hoạch bổ nhiệm cán bộ nữ vào chức danh lãnh đạo, quản lý; chỉ đạo thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với lao động nữ; chăm lo bảo vệ phụ nữ và vận động thực hiện tốt Pháp lệnh dân số, chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình. Tham gia cuộc thi “Nữ giáo viên tài năng, duyên dáng” ngành Giáo dục.

6. Đổi mới hoạt động Công đoàn, hướng hoạt động công đoàn về cơ sở, tập trung cho việc thực hiện chức năng chủ yếu của tổ chức công đoàn và đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của NGNLĐ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về tài chính công đoàn; công khai, minh bạch, thực hành tiết kiệm, đảm bảo kinh phí cho hoạt động công đoàn.

7. Nâng cao năng lực cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng tổ chức hoạt động, từng bước thực hiện mục tiêu mỗi cán bộ công đoàn cấp trên là những chuyên gia giỏi để hỗ trợ công đoàn cấp dưới.

 

          II/ Chương trình, nhiệm vụ cụ thể

1. Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, nhà giáo và người lao động trong ngành, tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định

1.1. Chăm lo đời sống nhà giáo, người lao động

a. Chỉ tiêu:

- 100% cán bộ đoàn viên tham gia liên hoan văn nghệ, thể dục thể thao do nhà trường và Công đoàn tổ chức, được giao lưu, tọa đàm, được tham quan, nghỉ mát, giao lưu học tập các đơn vị Tiên tiến trong, ngoài huyện 1lần/năm.

- Tổ chức, thăm hỏi, động viên kịp thời, hỗ trợ nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

- 100% đoàn viên, người lao động đạt thành tích tốt trong công tác được khen thưởng kịp thời.

  b. Biện pháp:

- Phối hợp với chính quyền, tổ chức liên hoan văn nghệ, thể dục thể thao

-  Phối hợp với chính quyền tham mưu, vận động các tổ chức, cá nhân đầu tư  cơ sở vật chất hỗ trợ tăng cường kinh phí để tổ chức giao lưu, học tập, khen thưởng cán bộ đoàn viên có thành tích xuất sắc.

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CB,GV là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của công đoàn.

Công đoàn tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CB,GV như hội diễn văn nghệ, thể dục thể thao, thăm hỏi, giao lưu, toạ đàm...

Gặp mặt và trao thưởng cho con CB,GV có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ CB,GV có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn rủi ro.

Công đoàn tham mưu với chính quyền địa phương quan tâm chăm lo về đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ CB,GV.

1.2. Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà giáo, người lao động

a. Chỉ tiêu:

- Bảo đảm đầy đủ chế độ chính sách cho nhà giáo

- 100% cán bộ đoàn viên nắm được Bộ luật lao động, Luật công đoàn năm 2012 có nhận thức tốt, hiểu biết trách nhiệm sống làm việc theo pháp luật.

- 100% cán bộ đoàn viên đăng kí tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Phối hợp với chính quyền xây dựng nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ.

b. Biện pháp:

- Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho nhà giáo, người lao động; Làm tốt công tác phổ biến pháp luật, tiếp tục tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012 góp phần tăng cường nhận thức, hiểu biết và trách nhiệm thực thi pháp luật, từng bước đưa văn bản pháp luật vào cuộc sống.

- Xác định rõ các nội dung để tham mưu với cấp trên trong thực hiện các chế độ liên quan, hướng tới bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động. Tham gia vào việc xây dựng, triển khai các kế hoạch, quy định, quy chế, nội quy hoạt động của nhà trường; chế độ chính sách đối với lao động nữ...

- Phối hợp với chuyên môn tham mưu đề xuất với chính quyền thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với cán bộ giáo viên, an toàn vệ sinh lao động trong trường học, chế độ khen thưởng, chế độ đi học, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ, tích cực giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, các quy định đối với nhà giáo, người lao động.

 - Kiến nghị với chính quyền đồng cấp giải quyết kịp thời những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích của nhà giáo, người lao động đã được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế của đơn vị.

 1.3. Tham gia công tác quản lí  chuyên môn, xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định.

a. Chỉ tiêu:

- Phối hợp với chuyên môn phân công lao động hợp lí, đảm bảo định mức lao động theo quy định cho 100% cán bộ đoàn viên.

- 100% cán bộ đoàn viên tham gia Hội nghị cán bộ, viên chức và lao động có trách nhiệm đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học và các quy chế hoạt động của cơ quan theo tinh thần dân chủ, công khai.

- 100% cán bộ đoàn viên nắm vững nội dung “3 công khai”, “4 kiểm tra”.

- 100% cán bộ, đoàn viên được tham gia đóng góp ý kiến trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ trong cơ quan.

b. Biện pháp:

- Công đoàn phối hợp chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt Hội nghị công chức, viên chức; mở rộng các hình thức dân chủ, thực hiện nghiêm túc “3 công khai”,“4 kiểm tra” theo Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT- BGDĐT- BNV ngày 15/4/2009 của Bộ GD-ĐT và Bộ Nội vụ;.

- Tích cực tuyên truyền để cán bộ đoàn viên hiểu và có trách nhiệm tham gia công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ trong đơn vị. 

1.4. Công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động

a. Chỉ tiêu:

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh lao động cho 100% cán bộ đoàn viên.

- 100% học sinh được học tập trong một môi trường an toàn, xanh, sạch, đẹp.

- Giáo viên Thể dục được đảm bảo tốt về chính sách.

b. Biện pháp:

- Phối hợp với chính quyền tham mưu với ủy ban nhân dân xã, tích cực đầu tư cơ sở vật chất để tu sửa mái nhà cấp 4, diệt mối, xây tường bờ ao.

- Tham mưu với Ban đại diện cha mẹ học sinh đầu tư cơ sở vật chất mua dụng cụ vệ sinh trong giờ học như chậu đựng nước, khăn tay, giá đựng chậu nước.

- Tuyên truyền, giáo dục học sinh không ăn quà vặt không đảm bảo vệ sinh gây hại cho sức khỏe.

- Động viên đoàn viên tích cực tham gia phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Mỗi giáo viên, mỗi học sinh nhận thấy được trường học, lớp học là ngôi nhà thân yêu của mình.

 

2. Công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ nhà giáo, người lao độngvề đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của công đoàn, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, góp phần đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam

2.1. Công tác tuyên truyền giáo dục, quán triệt Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước và triển khai nhiệm vụ năm học

a. Chỉ tiêu:

- 100% cán bộ, đoàn viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước; các Chỉ thị, Nghị quyết của Tổng LĐLĐ Việt Nam và các chương trình, kế hoạch, chủ trương của ngành, nhiệm vụ năm học 2016 – 2017.

- 100% cán bộ, đoàn viên có bản lĩnh chính trị, tư tưởng tốt, tích cực rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống.

- 100% cán bộ đoàn viên thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra đánh giá xếp loại học sinh. Thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm, học thêm, học 2 buổi/ ngày.

- 100% cán bộ giáo viên thực hiện tốt các quy định về các khoản thu góp trong năm học, không thu dồn, không lạm thu.

b. Biện pháp:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết của Tổng LĐLĐ Việt Nam và các chương trình, kế hoạch, chủ trương của ngành; tuyên truyền thực hiện chỉ thị nhiệm vụ năm học; nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng, rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống. Các nội dung tập trung vào Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Nghị quyết số 44/NQ-CP của Chính phủ: Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tiếp tục tuyên truyền về Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012, Luật Viên chức, Luật Thi đua khen thưởng, Pháp lệnh dân số, Nghị quyết 20/NQ-TW về “Xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”. Tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới; tiêu chuẩn cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá, đăng ký xây dựng và thực hiện tốt các tiêu chuẩn công nhận cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp; phối hợp với chuyên môn và cơ quan truyền thông địa phương tích cực đưa tin, bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Xây dựng quy chế văn hóa trường học. Đồng thời tuyên truyền vận động nhà giáo, người lao động thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các kỳ thi và chấm thi theo đúng quy chế của Bộ GD-ĐT; chỉ đạo công đoàn cơ sở giám sát thực hiện việc khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm và thu góp trái quy định trong nhà trường.

 

2.2. Công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và quản lí giáo dục góp phần đổi mới căn bản, toàn diện nền Giáo dục Việt Nam

a. Chỉ tiêu:

- 100% cán bộ đoàn viên thực hiện tốt chương trình hành động của đơn vị về “Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam”.

- 100% thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định của ngành, của trường.

- 100% cán bộ đoàn viên được phân công lao động hợp lí, phù hợp với thực tiễn của trường. Được tạo điều kiện để tham gia học tập, tự học để nâng cao trình độ đào tạo, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

b. Biện pháp:

- Công đoàn phối hợp với chính quyền triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 – 2017, phối hợp với chuyên môn tổ chức học tập, quán triệt Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6 khóa XI, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình hành động của ngành, đồng thời xây dựng chương trình hành động của đơn vị về “Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam”.

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với chuyên môn trong việc xây dựng, thực hiện các nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị; tham gia phân công lao động hợp lí và phù hợp với thực tiễn đơn vị. Cùng với chuyên môn, tham gia vào việc đánh giá, xếp loại giáo viên, Hiệu trưởng theo Chuẩn Hiệu trưởng trên cơ sở đó tư vấn, tham mưu cho cơ quan quản lý các cấp hỗ trợ, giúp đỡ đến từng nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục trong việc xác định nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu. Tạo điều kiện cho giáo viên học tập nâng cao trình độ theo các chuẩn quy định.

 

3. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ nhà giáo, người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo của đất nước

a. Chỉ tiêu:

- 100% cán bộ đoàn viên nắm vững các tiêu chuẩn về công tác thi đua, khen thưởng,

- 100% công đoàn viên đăng kí thi đua.

+ Có từ 3 - 4 CSTĐ cấp cơ sở

+ Có từ 20 - 22 Giáo viên giỏi cấp trường

+ Có từ 20 - 22 công đoàn viên xuất sắc.

- 100% cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua và các cuộc vận động.

- 100% cán bộ đoàn viên biết ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và công tác, 100% cán bộ đoàn viên cam kết đảm bảo chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.

- 100% cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia các phong trào nhân đạo từ thiện do ngành và nhà trường phát động.

- 100% đoàn viên đăng kí viết sáng kiến kinh nghiệm đổi mới phương pháp dạy học, tích cực sử dụng đồ dùng dạy học và tự làm đồ dùng đồ chơi.

b. Biện pháp:

- Công đoàn phối hợp với chính quyền phát động phong trào thi đua, xây dựng tiêu chí, đánh giá thi đua, từng bước cụ thể hóa và dần đưa các nội dung thi đua trở thành nhiệm vụ thường xuyên của trường và mỗi nhà giáo, người lao động trong trường. Đổi mới công tác thi đua, thực hiện công khai dân chủ trong thi đua. Đảm bảo công tác thi đua phải phù hợp và sát với thực tế.

- Phối hợp chỉ đạo, triển khai, cụ thể hóa các phong trào thi đua “Hai tốt”; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, đẩy mạnh thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Dân chủ - K cương - Tình thương - Trách nhiệm”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của đội ngũ nhà giáo, người lao động trong tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục sửa đổi lề lối, phong cách làm việc.  

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, khoa học công nghệ vào giảng dạy, thi đua, phấn đấu trở thành giáo viên dạy giỏi, tạo cơ chế khuyến khích giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học, tích cực làm đồ dùng đồ chơi.

- Công đoàn vận động nhà giáo và lao động thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế chuyên môn; thực hiện ngày công, giờ công lao động; đẩy mạnh dân chủ hóa trong trường học, xây dựng nội quy, quy chế đảm bảo dân chủ, công khai, chống các biểu hiện tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời làm tốt công tác thi đua, biểu dương khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng, ủng hộ quỹ từ thiện nhân đạo.

4. Đổi mới nội dung phương pháp hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của CĐGD các cấp, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

a. Chỉ tiêu:

- 100% các tổ công đoàn và công đoàn trường thực hiện có nề nếp, hiệu quả việc sinh hoạt công đoàn theo quy định (1lần/ tháng).

- 100% uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn và các tổ Công đoàn thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của ban chấp hành và của tổ công đoàn.

- 100% cán bộ đoàn viên nắm được nội dung và thực hiện tốt điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- 100% các đồng chí cán bộ công đoàn được tham gia các lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác Công đoàn, tự học tự bồi dưỡng về nghiệp vụ cũng như kĩ năng công tác công đoàn.

- Trong năm học bồi dưỡng, giới thiệu 1-2 đoàn viên phấn đấu kết nạp Đảng.

b. Biện pháp:

- Xây dựng quy chế hoạt động và các chương trình công tác cho nhiệm kỳ và từng năm học, trong đó đổi mới nội dung phương pháp hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của Công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn.

- Đổi mới hình thức sinh hoạt Công đoàn cũng như hình thức tuyên truyền phổ biến triển khai nghị quyết, điều lệ, thực hiện Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2010-2020; Động viên, tạo điều kiện cho cán bộ công đoàn tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ do công đoàn cấp trên tổ chức. Khuyến khích động viên cán bộ công đoàn tự học, tự bồi dưỡng về nghiệp vụ, kỹ năng công tác gắn với thực tiễn.

- Bồi dưỡng nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị cho cán bộ đoàn viên, động viên, giúp đỡ, giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng.

5. Đẩy mạnh công tác nữ công, thực hiện tốt phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”

a. Chỉ tiêu:

- 100% nữ cán bộ, đoàn viên đăng ký đạt danh hiệu “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”, tích cực tham gia và thực hiện có hiệu quả phong trào “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”.

- 100% nữ cán bộ đoàn viên nắm vững nội dung  và thực hiện có hiệu quả tiểu Đề án 2 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong trường học.”

- 100% cán bộ, đoàn viên tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả Tháng hành động Vì trẻ em và Ngày gia đình Việt Nam với chủ đề “Vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em”.

b. Biện pháp:

 Đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, cụ thể hoá các tiêu chí và xây dựng chỉ tiêu phấn đấu cho mỗi nội dung. Đồng thời gắn việc thực hiện phong trào thi đua với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Hưởng ứng Tháng hành động Vì trẻ em và Ngày gia đình Việt Nam với chủ đề “Vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em. Tuyên truyền Pháp lệnh dân số, không có cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường sinh con thứ 3 trở lên.

 

6. Duy trì, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại.

a. Chỉ tiêu:

- 100% cán bộ công đoàn được tham gia giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động công đoàn 1lần/ năm.

b. Biện pháp:

- Công đoàn chủ động khai thác các nguồn kinh phí và mở rộng giao lưu, tổ chức và tạo điều kiện cho cán bộ công đoàn đi trao đổi học tập kinh nghiệm hoạt động công đoàn với các đơn vị tiên tiến trong và ngoài tỉnh.

7. Tăng cường công tác kiểm tra

a. Chỉ tiêu:

- Công đoàn tự kiểm tra 1 năm 1lần ở các nội dung cụ thể sau:

+ Hồ sơ Công đoàn, hồ sơ xã hội hóa giáo dục, dân chủ hóa trường học, hồ sơ các cuộc vận động.

+ Việc sinh hoạt công đoàn ở tổ.

+ Việc thực hiện các nội dung giám sát.

+ Việc thực hiện quy chế hoạt động của ban chấp hành.

+ Việc thực hiện cam kết trách nhiệm giữa hiệu trưởng và BCH trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học.

b. Biện pháp:

- BCH Công đoàn chuẩn bị tốt các loại hồ sơ, các nội dung cần kiểm tra.

- Đánh giá, rút kinh nghiệm sau kiểm tra.

- Tiếp nhận và giải quyết theo đúng thẩm quyền đơn khiếu nại của đoàn viên và người lao động (nếu có).

8.  Công tác tài chính công đoàn, thông tin báo cáo

- Thực hiện việc thu chi tài chính đúng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thu đoàn phí, trích nộp kinh phí 2% theo Luật Công đoàn năm 2012.

- Báo cáo việc trích nộp kinh phí 2% về công đoàn cấp trên trực tiếp.

- Thường xuyên thông tin hai chiều giữa Công đoàn Giáo dục huyện với Công đoàn cơ sở.

- Công tác thông tin báo  đảm bảo chính xác, kịp thời.

 

          D/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Uỷ ban kiểm tra, Ban thanh tra nhân dân, Ban nữ công, các tổ công đoàn, cán bộ, đoàn viên và lao động căn cứ chỉ tiêu, biện pháp kế hoạch đề ra linh hoạt sáng tạo thực hiện có hiệu quả chương trình, nhiệm vụ hoạt động công đoàn năm học 2016-2017.

 

Nơi nhận:                                                                 TM. BAN CHẤP HÀNH

(để báo cáo)

 
- CĐGD huyện;                                                                   CHỦ TỊCH

- Cấp uỷ chi bộ;

- Lãnh đạo nhà trường (để p/hợp);

- BCH CĐCS, các tổ CĐ (t/hiện);

- Lưu: VT, CĐCS.                                                     Nguyễn Thị Hồng Gấm

 

                                                                                            

Các tin khác