Liên kết web

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

    PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN        céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt NAM

   TRƯỜNG MN Xà HỢP LÝ                       §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

 


       Sè:  35/BC-MN                                   Hợp Lý, ngµy 28 th¸ng  02 n¨m 2019

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục phổ thông

Năm học 2018-2019

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ GD&ĐT Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng   6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dân thực hiện qui chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

 Trường Mầm non xã Hợp Lý thực hiện nghiêm túc các nội dung theo yêu cầu và có báo cáo như sau:

I. Quán triệt hệ thông văn bản pháp quy:

- Triển khai đầy đủ nội dung quy chế thực hiện công khai đến toàn thể cán bộ, viên chức trong cuộc họp cơ quan.

- Triển khai hệ thống văn bản liên quan: Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ GD&ĐT Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dân thực hiện qui chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các lô chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

II. Thực hiện công khai:

1. Nội dung công khai:

1.1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

a) Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019: điều kiện về đối tượng tuyển sinh, chương trình giáo dục, yêu cầu phối hợp giữa nhà trường và gia đình, yêu cầu thái độ học tập của học sinh, điều kiện cơ sở vật chất của trường, các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho học sinh, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được; khả năng học tập tiếp tục của học sinh (Theo mẫu TT 36).

b) Chất lượng giáo dục thực tế: Công khai số học sinh năm học 2018 – 2019, tình hình sức khỏe của học sinh, có phân biệt theo các khối lớp (Theo mẫu TT36).

1.2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục:

a) Cơ sở vật chất: số lượng, diện tích các loại phòng học, phòng chức năng; số thiết bị dạy học đang sử dụng, tính bình quân trên một lớp (Theo mẫu TT 36).

b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên:

Số lượng, chức danh và trình độ đào tạo (Theo mẫu TT 36).

1.3. Công khai thu chi tài chính:

Thực hiện quy chế công khai tài chính theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ GD&ĐT Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dân thực hiện qui chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các lô chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Trường Mầm non xã Hợp Lý công khai tài chính gồm:

- Thông báo công khai dự toán thu chi năm  2019 (Biểu số 2 TT61)

- Thông báo công khai quyết toán thu chi nguồn NSNN năm 2018 và các nguồn thu khác (Biểu số 4 TT 61).

2. Hình thức và thời điểm công khai:

2.1. Hình thức:

- Tổ chức công khai trong hội đồng sư phạm bằng hình thức niêm yết thông báo.

- Công khai trên phạm vi toàn thể phụ huynh, nhân dân, cán bộ viên chức, học sinh... bằng hình thức đăng tải trên trang thông tin điện tử của trường (WebSite: c0hoply@hanam.edu.vn) tại mục Nhà trường - Công khai chất lượng GD, Tài chính, CSVC, đã công khai rõ ràng với 3 mục: Tài chính, Điều kiện, Chất lượng GD.

Nhờ vậy phụ huynh và cán bộ, viên chức và học sinh của trường đều nắm rõ các nội dung thông báo để lựa chọn hình thức học tập phù hợp.

Qua công khai cam kết về chất lượng giáo dục và công khai minh bạch về chất lượng giáo dục thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và về thu chi tài chính tại trường đã tạo điều kiện cho học sinh và xã hội có cơ sở đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục của trường. Phụ huynh yên tâm khi đưa con đến trường, chất lượng chuyển biến tốt, tạo dần thương hiệu của trường về chất lượng.

2.2. Thời điểm công khai:

* Từ tháng 10/2018:

Về cam kết chất lượng, chất lượng giáo dục thực tế, các điều kiện đảm bảo chất lượng, thu chi tài chính đăng tải và niêm yết thông báo từ ngày 02/10/2019.

Riêng dự toán thu chi tài chính 2019 thông báo và đăng tải ngay sau khi có quyết định phân bổ ngân sách 2019 của PGD&ĐT Lý Nhân.

 - Tiếp tục đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của trường  và cập nhật khi khai giảng năm học mới và khi có thông tin mới hoặc thay đổi.

- Niêm yết công khai tại trường đảm bảo thuận tiện cho cha mẹ học sinh xem xét. Thời điểm công bố là tháng 6 hàng năm và cập nhật đầu năm học mới (tháng 9 hàng năm ) hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan.

- Đối với học sinh đang học tại trường: tổ chức họp cha mẹ học sinh vào đầu năm học mới để thông báo chi tiết.

Các năm về sau vẫn thực hiện theo hình thức và thời gian, thời điểm như năm học trước.

Nơi nhận:                                                                             HIỆU TRƯỞNG                 

- Như trên               

- Lưu VP

                                                 

                                                                               Nguyễn Thị Dung

 

 

 

Các tin khác