Liên kết web

Sơ kết công tác kiểm tra nội bộ

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LÝ NHÂN

TRƯỜNG MN XÃ HỢP LÝ  

 


Số: 02/BC-GDMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


        Hợp Lý, ngày 08 tháng 01 năm 2019

 

BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra nội bộ trường học, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại,

giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng học kỳ I

Năm học 2018 - 2019

 


I. Đặc điểm tình hình

1. Thuận lợi

 - Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã tạo mọi điều kiện đầu tư cơ sở vật chất cho nhà trường.

- Cán bộ giáo viên trong ban thanh đã được tập huấn vế công tác thanh tra, có uy tín nhiệt tình chuyên môn vững.

2. Khó khăn

     - Tình hình đội ngũ giáo viên không ổn định, giáo viên còn thiếu nhiều, giáo viên phải kiêm nhiệm nhiều việc và làm việc quá thời gian quy định. Mức lương của giáo viên hợp đồng còn quá thấp, đời sống của giáo viên hợp đồng còn quá khó khăn.

- Kinh phí hoạt động của thanh tra còn hạn chế.

 2.3. Các số liệu cơ bản (thời điểm 31/12/2019)

 II. Số liệu về nhà trường

1. Số lượng

a. Trình độ Lãnh đạo, giáo viên, nhân viên (số biên chế, hợp đồng).

 

TT

Đội ngũ

Số lượng

Trình độ

Trình độ tin học B trở lên

Trình độ TC  chính trị trở lên

Có chứng chỉ QLGD trở lên

Thừa (+)

Thiếu

(-) so với quy định

Đảng viên kết nạp trong năm học 2017-2018

Tổng số đảng viên toàn trường

 

Ghi chú

Tổng

BC

68

H ĐNH

ĐH

TC

SC

1

Quản lý

 

3

3

0

 

1

2

 

 

3

3

2

0

 

3

 

2

Giáo viên

 

32

20

12

 

12

2

29

1

 

29

 

 

(-) 6

2

9

 

3

Nhân viên

 

12

1

1

 

10

1

0

11

 

4

2

 

0

 

2

 

Tổng

47

24

24

 

4

33

12

0

36

5

2

(-) 4

0

14

 

 

 

 

b. Đào tạo bồi dưỡng.

 

TT

Đội ngũ

Tổng số Quản lý, GV đạt GVG cấp Huyện

Tổng số Quản lý, GV đạt GVG cấp Tỉnh

Tốt nghiệp Tại chức, liên thông… …trong năm học 2018-2019

Đang học Tại chức, Liên thông,

Đựợc cấp chứng chỉ tin học B trở lên trong năm học

Được cấp bằng T.Cấp  chính trị trở lên trong năm học

Được cấp chứng chỉ QLGD trở lên trong năm hóc

Ghi chú

ĐH

TC

ĐH

TC

1

Quản lý

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

Giáo viên

9

1

 

 

 

10

 

 

6

 

 

 

3

Nhân viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

10

1

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.          

            2. Tổng số nhóm, lớp

 

Nhóm, lớp

Hiện có

       Tăng (+), giảm(-) so với đầu năm học

Ghi chú

Số nhóm, lớp

Số trẻ

Số nhóm, lớp

Số trẻ

Lý do tăng, giảm

 

 

Nhóm trẻ

5

122

0

(+)14

Ra lớp

 

 

Lớp MG

14

593

0

(+)2

Chuyển đến

 

 

Cộng

19

715

0

16

 

 

 

                  

3. Cơ sở vật chất

          3.1 Trường mầm non Hợp Lý có tổng diện tích là 7550 m2, cả 2 khu đều nằm ở trung tâm khu dân cư, thuận tiện giao thông đi lại

          3.2. Phòng

          - Trường mầm non:  có tổng số 19 phòng học, 1 văn phòng, 4 phòng chức năng, 2 phòng nhân viên, 1 phòng âm nhạc.

3.3. Bếp ăn tập thể, khu nội trú, khu để xe, sân chơi, bãi tập, nhà chức năng:

- Trường có 2 bếp ăn tập thể với tổng diện tích là 275m2, trong đó 2/2 bếp được xây dựng kiên cố được thiết kế xây dựng theo quy trình bếp 1 chiều.Công trình vệ sinh nước sạch đầy đủ cho trẻ sử dụng.

- Có 2 lán để xe.

3.4. Thiết bị dạy học, sách thư viện:

- Thiết bị dạy học của nhà trường tương đối đầy đủ.

3.5. Việc bảo quản và sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật:

- Tập thể cán bộ giáo viên trong trường đều có ý thức bảo quản và sử dụng cơ sở vật chất tốt.

3.6. Kinh phí cho hoạt động giáo dục: 12.910.000.000 đ

 

4. Tổ chức lực lượng.

4.1. Ban kiểm tra nội bộ trường học

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Năm vào ngành

Nhiệm vụ do ban phân công

1

Nguyễn Thị Dung

HT

ĐHSP

1994

Trưởng ban

2

N      Nguyễn T Hồng Gấm

PHT

CĐSP

1997

PTB

3

Phạm T Hồng Phượng

PHT

CĐSP

2004

Ủy viên

4

Nguyễn Thị Sen

TTMG

CĐSP

1996

Ủy viên

5

Trần Thị Mơ

TPMG

CĐSP

2003

Ủy viên

6

Nguyễn Thị Thu

TTNT

CĐSP

2009

Ủy viên

 

4.2. Ban kiểm tra nội bộ trường học chủ động phối hợp với tổ chức Công đoàn cùng cấp có biện pháp củng cố về tổ chức và chỉ đạo chặt chẽ hoạt động của Ban thanh tra nhân dân theo quy định của Luật Thanh tra, Nghị định 99/2005/NĐ-CP.

Nhà trường đã tạo điều kiện để Ban thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả.

4.3. Công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ; chế độ bồi dưỡng, kinh phí, phương tiện hoạt động thanh tra

Công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ thanh tra: Nhà trường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ thanh tra cho ban thanh tra

Thực hiện chế độ đối với cộng tác viên thanh tra: Không có

Kinh phí, phương tiện hoạt động: Không có

III. Thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học

1. Việc chấp hành chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; Nội quy, quy chế của ngành, của cơ quan

- 100% cán bộ giáo viên trong trường chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt nội quy, quy chế của ngành cũng như của đơn vị.

2. Kiểm tra chuyên đề về

- 100% cán bộ giáo viên thực hiện tốt quy chế, quy định về chuyên môn.

- 100% cán bộ giáo viên thực hiện tốt các quy định về DTHT.

- 100% cán bộ giáo viên thực hiện tốt việc quản lý tài chính, tài sản của lớp cũng như của đơn vị.

- Năm học 2018 - 2019 nhà trường có 19 nhóm lớp các nhóm lớp thực hiện nghiêm túc và đầy đủ theo kế hoạch chuyên môn. Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường là 47; trong đó cán bộ quản lý: 3, giáo viên mẫu giáo: 22, giáo viên nhà trẻ:10, nhân viên 12; giáo viên, nhân viên nghỉ thai sản 1 Tỷ lệ giáo viên/lớp là 1,68. 100% cán bộ giáo viên đều đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn, tỷ lệ trên chuẩn là 970%.

- Thực hiện kế hoạch giáo dục văn hoá: Đội ngũ giáo viên thực hiện tốt nội dung chương trình, kế hoạch dạy học, quy chế chuyên môn.

- Thực hiện tốt kế hoạch giáo dục đạo đức, thẩm mỹ, thể chất cho trẻ, bước đầu đã giáo dục cho trẻ có kỹ năng sống văn minh. Trong năm học không xảy ra ngộ độc thực phẩm, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng cho trẻ.

- 100% cán bộ giáo viên quản lý tốt cơ sở vật chất, kỹ thuật, các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, trật tự, vệ sinh, an toàn, cảnh quan, môi trường sư phạm; thiết bị dạy học, phương tiện làm việc; số lượng, chất lượng phòng học, sân chơi.

- Các nội dung khác đều thực hiện tốt.

3. Kết quả kiểm tra hoạt động sư phạm, chấp hành chính sách của Đảng và Nhà nước; Nội quy, quy chế của ngành, của cơ quan của cán bộ giáo viên và nhân viên học kỳ I 2018 - 2019

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thanh tra, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của giáo viên

Thanh tra, kiểm tra chuyên đề

Số giờ dự TTr trong năm học

TTr Chấp hành chính sách

Ghi chú

Thời gian thanh tra

Xếp loại

Thời gian thanh tra

Xếp loại

1

Nguyễn Thị Hằng

GV

03/10/2018

Tốt

 

 

2

Tốt

 

2

Nguyễn Thị Thu Hiền

GV

04/10/2018

Tốt

 

 

2

Tốt

 

3

Nguyễn Thị Sen

GV

 

 

18/10/2018

Tốt

1

Tốt

 

4

Nguyễn Thị Cúc

GV

 

 

05/10/2018

Tốt

1

Tốt

 

5

Nguyễn Thị Thu Phương

NV

 

 

23/10/2018

Khá

1

Tốt

 

6

Trần Thị Hà

GV

 

 

09/10/2018

Tốt

1

Tốt

 

7

Nguyễn Thị Thỏa

GV

14/11/2018

Khá

 

 

1

Tốt

 

8

Nguyễn Thị Hồng Gấm

PHT

 

 

27/11/2018

Tốt

1

Tốt

 

9

Hoàng Thị Hồng

NV

 

 

21/11/2018

Khá

1

Tốt

 

10

Nguyễn T Kim Liên

GV

 

 

28/11/2018

Tốt

1

Tốt

 

11

Nguyễn Thị Thu

GV

29/11/2018

Tốt

 

 

2

Tốt

 

12

Đỗ Thị Tâm

NV

 

 

22/11/2018

Khá

1

Tốt

 

13

Nguyễn Thị Lành

GV

 

 

16/11/2018

Khá

1

Tốt

 

14

Lê Thị Thu Hà

GV

 

 

06/12/2018

Tốt

1

Tốt

 

15

Ngọc Thị Hiện

GV

 

 

11/12/2018

Khá

1

Tốt

 

16

Nguyễn Thị Hoa

GV

 

 

05/12/2018

Khá

1

Tốt

 

17

Phạm Thu Trang

NV

 

 

07/12/2018

Tốt

1

Tốt

 

18

Nguyễn Thị Hồng

GV

 

 

19/12/2018

Tốt

1

Tốt

 

19

Đỗ Thị Hạnh

GV

 

 

18/12/2018

khá

1

Tốt

 

20

Nguyễn Thị Thủy

GV

14/12/2018

Tốt

 

 

 

 

 

 

IV. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Không

Trong học kỳ I trường không có đơn thư khiếu nại, tố cáo nào.

V. Công tác phòng chống tham nhũng (PCTN)

- Nhà trường đã phổ biến triển khai các văn bản tuyên truyền giáo dục pháp luật; đưa nội dung này vào kế hoạch năm học để thực hiện. Kết quả 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường được học tập các văn bản.

- Triển khai các văn bản tới 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên về Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Kết quả kiểm tra: Không có cán bộ giáo viên nào tham nhũng.

- Tập thể cán bộ giáo viên của nhà trường thực hiện tốt Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

          VI. Đánh giá chung về kết quả công tác kiểm tra nội bộ trường học   năm học 2018-2019

1. Tổng hợp kết quả

1.1. Công các tuyên truyền giáo dục pháp luật: Nhà trường kết hợp với các đoàn thể đã tuyên truyền tốt công tác giáo dục pháp luật tới 100% CBGV trong toàn trường và đều thực  hiện tốt.

1.2 .Tổng hợp thanh tra, kiểm tra cán bộ, giáo viên, nhân viên học kỳ I

 

(Tổng hợp mục 3 phần II)

 

Thanh tra, kiểm tra

Tổng số

Xếp loại chung

Tỷ lệ % so với Kế hoạch

Tốt

Khá

Đạt yêu cầu

Không đạt yêu cầu

Việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên

5/10

3

2

 

 

60

Chuyên đề

16/37

11

5

 

 

 

68,7

Chấp hành chính sách

21/47

21

 

 

 

 

 

100

1.3 .Tổng hợp thanh tra, kiểm tra.

 

TT

Tên chuyên đề

Số lần TTr, KTr

Xếp loại chung

Tỷ lệ % so với Kế hoạch

Tốt

Khá

Đạt yêu cầu

Không đạt yêu cầu

1

- Kiểm tra công tác huy động trẻ ra lớp

1

1

 

 

 

100

2

- Kiểm tra nề nếp, sĩ số đầu năm

1

1

 

 

 

100

3

- Kiểm tra hoạt động của tổ chuyên môn

1

1

 

 

 

100

4

- Kiểm chất lượng học kỳ I

1

1

 

 

 

100

2. Đánh giá

2.1. Ưu điểm

Nhà trường đã tiến hành kiểm tra theo kế hoạch đã đề ra đủ về số lượng

2.2. Hạn chế.

Thời gian chưa đảm bảo theo kế hoạch. Kết quả kiểm tra một số hoạt động còn hạn chế.

2.3. Nguyên nhân.

Do công việc bị trồng chéo

2.4. Biện pháp khắc phục hạn chế.

Nhà trường có biện pháp bố trí công việc khoa học hơn.

3. Xếp loại chung học kì I: Tốt

VII. Kiến nghị, đề xuất

Để đảm bảo điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, đề nghị các cấp lãnh đạo đầu t­ư cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng với yêu cầu giáo dục hiện nay.

Trên đây là báo cáo sơ kết kết quả kiểm tra nội bộ trường học, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng học kỳ I

năm học 2018 2019 trường mầm non Hợp Lý trân trọng báo cáo./.

 

 

Nơi nhận:

- Phòng GD-ĐT (b/cáo);                                                                                                           

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

Các tin khác