Liên kết web

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế thực hiện công khai

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG MẦM NON XÃ HỢP LÝ

 


Số:  77/QĐ-MNHL

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


              Hợp Lý, ngày 10  tháng  10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế thực hiện công khai  

 

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON XÃ HỢP LÝ

        Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ tài chính Hướng dẫn thực hiện qui chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán và các tổ chức được ngân sách hỗ trợ;

Căn cứ thông tư 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục và đào tạo ngày 28/12/2017 thông tư ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;

Xét đề nghị của Ban tài vụ trường Mầm non xã Hợp Lý

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

Điều 2. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non xã Hợp Lý chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:

- Kế toán;

- Văn phòng;

- Website nhà trường;

- Như Điều 3;

 

  HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 Nguyễn Thị Dung  

 

Các tin khác