Liên kết web

BÁO CÁO TỔNG KẾT Kiểm tra nội bộ trường học, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng Năm học 2018-2019

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LÝ NHÂN

TRƯỜNG MN XÃ HỢP LÝ

 


Số: 11/BC-MNHL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hợp Lý, ngày 15 tháng 5 năm 2019

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT

Kiểm tra nội bộ trường học, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại,

giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng

Năm học 2018-2019

                                                                         

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

 - Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã tạo mọi điều kiện đầu tư cơ sở vật chất cho nhà trường.

- Cán bộ giáo viên trong ban thanh tra đã được tập huấn vế công tác thanh tra, có uy tín nhiệt tình chuyên môn vững.

2. Khó khăn

- Đồ dùng, đổ chơi phục vụ cho thực hiện chuyên môn còn hạn chế.

- Kinh phí hoạt động của thanh tra còn hạn chế.

- Học sinh đông, giáo viên trên lớp còn thiếu.

3. Các số liệu cơ bản (thời điểm 15/5/2019)

 II. SỐ LIỆU VỀ NHÀ TRƯỜNG

1. Số lượng

a. Trình độ Lãnh đạo, giáo viên, nhân viên (số biên chế, hợp đồng)

 

TT

Đội ngũ

Số lượng

Trình độ

Trình độ tin học B trở lên

Trình độ TC  chính trị trở lên

Có chứng chỉ QLGD trở lên

Thừa (+)

Thiếu

(-) so với quy định

Đảng viên kết nạp trong năm học 2018-2019

Tổng số đảng viên toàn trường

 

Ghi chú

Tổng

BC

68

H ĐNH

ĐH

TC

SC

1

Quản lý

 

3

3

0

 

1

2

 

 

3

3

2

0

 

3

 

2

Giáo viên

 

34

20

0

 

14

2

31

1

 

28

 

 

(-) 4

 

9

 

3

Nhân viên

 

12

1

1

 

10

1

0

11

 

4

2

 

0

 

2

 

Tổng

49

24

1

24

4

33

12

0

35

5

2

(-) 4

0

14

 

 

 

b. Đào tạo bồi dưỡng

 

TT

Đội ngũ

Tổng số Quản lý, GV đạt GVG cấp Huyện

Tổng số Quản lý, GV đạt GVG cấp Tỉnh

Tốt nghiệp Tại chức, liên thông… …trong năm học 2018-2019

Đang học Tại chức, Liên thông,….

Đựợc cấp chứng chỉ tin học B trở lên trong năm học

Được cấp bằng T.Cấp  chính trị trở lên trong năm học

Được cấp chứng chỉ QLGD trở lên trong năm hóc

Ghi chú

ĐH

TC

ĐH

TC

1

Quản lý

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

Giáo viên

9

1

 

 

 

17

 

 

7

 

 

 

3

Nhân viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

10

1

0

0

0

 

19

 

0

 

0

 

7

0

0

 

 

 

            2. Tổng số nhóm, lớp

 

Nhóm, lớp

Hiện có

     Tăng (+), giảm(-) so với đầu năm học

Ghi chú

Số nhóm, lớp

Số trẻ

Số nhóm, lớp

Số trẻ

Lý do tăng, giảm

 

 

Nhóm trẻ

5

173

0

+65

65 Trẻ ra lớp

 

 

Lớp MG

14

592

0

-1

1 Trẻ  chuyển đi

 

 

Cộng

19

765

0

+64

 

 

 

 

                  

3. Cơ sở vật chất

          3.1. Trường Mầm non Hợp Lý có tổng diện tích là 8.700 m2, cả 2 khu đều nằm ở trung tâm khu dân cư, thuận tiện giao thông đi lại.

          3.2. Trường Mầm non: Có tổng số 19 phòng học, 1 văn phòng, 1 phòng hiệu trưởng, 1 phòng phó hiệu trưởng, 1 phòng kế toán, 1 phòng y tế, 1 phòng âm nhạc.

3.3. Bếp ăn tập thể, khu nội trú, khu để xe, sân chơi, nhà chức năng:

- Trường có 2 bếp ăn tập thể với tổng diện tích là 275m2, trong đó 2/2 bếp được xây dựng kiên cố được thiết kế xây dựng theo quy trình bếp 1 chiều. Công trình vệ sinh nước sạch đầy đủ cho trẻ sử dụng.

- 2/2 khu có lán để xe.

3.4. Thiết bị dạy học, sách thư viện

- Thiết bị dạy học của nhà trường tương đối đầy đủ.

3.5. Việc bảo quản và sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật

- Tập thể cán bộ giáo viên trong trường đều có ý thức bảo quản và sử dụng cơ sở vật chất tốt.

3.6. Kinh phí cho hoạt động giáo dục: 12.910.000.000đ

 

4. Tổ chức lực lượng

4.1. Ban kiểm tra nội bộ trường học

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Năm vào ngành

Nhiệm vụ do ban phân công

1

Nguyễn Thị Dung

HT

Đại học

1994

Trưởng ban

2

N      Nguyễn Thị Hồng Gấm

PHT

Cao đẳng

1997

Ủy viên

3

Phạm Thị Hồng Phượng

PHT

Cao đẳng

2004

Ủy viên

4

Nguyễn Thị Sen

TTMG

CĐSP

1996

Ủy viên

5

Trần Thị Mơ

TPMG

CĐSP

2003

Ủy viên

6

Nguyễn Thị Thu

TTNT

CĐSP

2009

Ủy viên

7

Nguyễn Thị Hằng

TPNT

CĐSP

2003

Ủy viên

 

4.2. Ban kiểm tra nội bộ trường học chủ động phối hợp với tổ chức Công đoàn cùng cấp có biện pháp củng cố về tổ chức và chỉ đạo chặt chẽ hoạt động của Ban thanh tra nhân dân theo quy định của Luật Thanh tra, Nghị định 99/2005/NĐ-CP.

Nhà trường đã tạo điều kiện để Ban thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả.

4.3. Công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ; chế độ bồi dưỡng, kinh phí, phương tiện hoạt động thanh tra

   Công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ thanh tra: Ngay từ đầu năm học nhà trường đã tổ chức cho ban thanh tra nhân dân trường học nghiên cứu học tập công văn số 3945/BGDĐT-GMMN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2018-2019; Công văn số 1466/SGDĐT-TTr  ngày 05 tháng 9 năm 2018 về hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ năm học 2018-2019, để ban thanh tra nhân dân nắm vững được nghiệp vụ công tác thanh tra. Dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra nội bộ trường học năm học 2018-2019 của Phòng GD&ĐT.

Thực hiện chế độ đối với cộng tác viên thanh tra: Không có

Kinh phí, phương tiện hoạt động: Không có

 

III. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC (báo cáo theo kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học đã xây dựng đầu năm học)

1. Việc chấp hành chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; Nội quy, quy chế của ngành, của cơ quan

- 100% cán bộ giáo viên trong trường chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt nội quy, quy chế của ngành cũng như của đơn vị.

2. Kiểm tra chuyên đề

- 100% cán bộ giáo viên thực hiện tốt quy chế, quy định về chuyên môn.

-  Quy định về DTHT nhà trường không thực hiện.

- 100% cán bộ giáo viên thực hiện tốt việc quản lý tài chính, tài sản của lớp cũng như của đơn vị.

- Năm học 2018-2019 nhà trường có 19 nhóm lớp các nhóm lớp thực hiện nghiêm túc và đầy đủ theo kế hoạch chuyên môn. Tổng số cán bộ giáo viên trong nhà trường là 49 trong đó cán bộ quản lý 3, giáo viên mẫu giáo 24, giáo viên nhà trẻ 10, nhân viên 12. Tỷ lệ giáo viên/lớp: 1,79; 2 giáo viên trên lớp (kể cả cô nuôi), 4 lớp có 1 giáo viên/lớp. 100% cán bộ giáo viên đều đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn, tỷ lệ trên chuẩn là 97,2%.

- Thực hiện kế hoạch giáo dục văn hoá: Đội ngũ giáo viên thực hiện tốt nội dung chương trình, kế hoạch dạy học, quy chế chuyên môn.

- Thực hiện tốt kế hoạch giáo dục đạo đức, thẩm mỹ, thể chất cho trẻ, bước đầu đã giáo dục cho trẻ có kỹ năng sống văn minh. Trong năm học không xảy ra ngộ độc thực phẩm, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng cho trẻ.

- 100% cán bộ giáo viên quản lý tốt cơ sở vật chất, kỹ thuật, các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, trật tự, vệ sinh, an toàn, cảnh quan, môi trường sư phạm; thiết bị dạy học, phương tiện làm việc; số lượng, chất lượng phòng học, sân chơi.

- Các nội dung khác đều thực hiện tốt.

3. Kết quả kiểm tra hoạt động sư phạm, chấp hành chính sách của Đảng và Nhà nước; Nội quy, quy chế của ngành, của cơ quan của cán bộ giáo viên và nhân viên năm học 2018 - 2019

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thanh tra, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của giáo viên

Thanh tra, kiểm tra chuyên đề

Số giờ dự TTr trong năm học

TTr Chấp hành chính sách

Ghi chú

Thời gian thanh tra

Xếp loại

Thời gian thanh tra

Xếp loại

1

Nguyễn Thị Hằng

GV

03/10/2018

Tốt

 

 

2

Tốt

 

2

Nguyễn Thị Thu Hiền

GV

04/10/2018

Tốt

 

 

2

Tốt

 

3

Nguyễn Thị Sen

GV

 

 

18/10/2018

Tốt

1

Tốt

 

4

Nguyễn Thị Cúc

NV

 

 

05/10/2018

Tốt

1

Tốt

 

5

Nguyễn Thị Thu Phương

NV

 

 

23/10/2018

Khá

1

Tốt

 

6

Trần Thị Hà

GV

 

 

09/10/2018

Tốt

1

Tốt

 

7

Nguyễn Thị Thỏa

GV

14/11/2018

Khá

 

 

1

Tốt

 

8

Nguyễn Thị Hồng Gấm

PHT

 

 

27/11/2018

Tốt

1

Tốt

 

9

Hoàng Thị Hồng

NV

 

 

21/11/2018

Tốt

1

Tốt

 

10

Nguyễn T Kim Liên

GV

 

 

28/11/2018

Tốt

1

Tốt

 

11

Nguyễn Thị Thu

GV

29/11/2018

Tốt

 

 

2

Tốt

 

12

Đỗ Thị Tâm

NV

 

 

22/11/2018

Tốt

1

Tốt

 

13

Nguyễn Thị Lành

GV

 

 

16/11/2018

Khá

1

Tốt

 

14

Lê Thị Thu Hà

GV

 

 

06/12/2018

Tốt

1

Tốt

 

15

Ngọc Thị Hiện

GV

 

 

11/12/2018

Khá

1

Tốt

 

16

Nguyễn Thị Hoa

GV

 

 

05/12/2018

Khá

1

Tốt

 

17

Phạm Thu Trang

NV

 

 

07/12/2018

Tốt

1

Tốt

 

18

Nguyễn Thị Hồng

GV

 

 

19/12/2018

Tốt

1

Tốt

 

19

Đỗ Thị Hạnh

GV

 

 

18/12/2018

Tốt

1

Tốt

 

20

Nguyễn Thị Thủy

GV

14/12/2018

Tốt

 

 

2

Tốt

 

21

Đỗ Thị Thơm

NV

 

 

24/01/2019

Tốt

1

Tốt

 

22

Nguyễn Thị Dung

HT

 

 

23/01/2019

Tốt

1

Tốt

 

23

Nguyễn Thị Ngọc Ân

GV

22/01/2019

Tốt

 

 

2

Tốt

 

24

Trần Thị Phương

NV

 

 

18/01/2019

Tốt

1

Tốt

 

25

An Thị Bích Liên

GV

 

 

16/01/2019

Tốt

1

Tốt

 

26

Trần Thị Thu Hằng

GV

29/01/2019

Tốt

 

 

2

Tốt

 

27

Trần Thi Mơ

GV

 

 

25/01/2019

Tốt

1

Tốt

 

28

Phạm Thị Thao

GV

 

 

08/01/2019

Khá

1

Tốt

 

29

Trần Thị Yến

GV

20/02/2019

Tốt

 

 

2

Tốt

 

30

Nguyễn Thị Mỹ Dung

NV

 

 

26/01/2019

Tốt

1

Tốt

 

31

Đỗ Thị Hằng

NV

 

 

27/02/2019

Tốt

1

Tốt

 

32

Lưu Thị Huê

NV

 

 

15/02/2019

Tốt

1

Tốt

 

33

Nguyễn Thị Thu Huyền

GV

 

 

22/02/2019

Tốt

1

Tốt

 

34

Hà Thị Bằng Lin

GV

 

 

21/02/2019

Khá

1

Tốt

 

35

Nguyễn Thị Tâm

NV

 

 

07/03/2019

Khá

1

Tốt

 

36

Trần Thị Duyên

GV

 

 

12/03/2019

Tốt

1

Tốt

 

37

Phạm Thị Hồng Phượng

PHT

 

 

20/03/2019

Tốt

1

Tốt

 

38

Hoàng Thị Nhung

GV

26/03/2019

Tốt

 

 

2

Tốt

 

39

Nguyễn Thị Kim Oanh

GV

 

 

19/03/2019

Khá

1

Tốt

 

40

Nguyễn Thị Khánh

NV

 

 

27/03/2019

Tốt

1

Tốt

 

41

Nguyễn Thị Oanh

GV

 

 

15/03/2019

Khá

1

Tốt

 

42

Nguyễn Thị Mơ

GV

25/04/2019

Khá

 

 

2

Tốt

 

43

Nguyễn Thị Hương Giang

GV

 

 

17/04/2019

Tốt

1

Tốt

 

44

Nguyễn Thị Nhung

GV

 

 

18/04/2019

Tốt

1

Tốt

 

45

Phạm Thị Thu Huyền

NV

 

 

12/04/2019

Khá

1

Tốt

 

46

Nguyễn Thanh Thủy

GV

 

 

12/04/2019

Khá

1

Tốt

 

47

Nguyễn Thị Thảo

GV

 

 

23/04/2019

Khá

1

Tốt

 

48

Huấn Thị Nguyệt

GV

 

 

19/04/2019

Khá

1

Tốt

 

49

Nguyễn Thị Yến

GV

 

 

29/04/2019

Khá

1

Tốt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiểm tra 49/49 đồng chí  đạt 100%.         

Xếp loại: Tốt: 33 đồng chí

                 Khá: 16 đồng chí.

 IV. CÔNG  TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

* Nhà trường đã triển khai và tổ chức thực hiện đảm bảo các nội dung về phổ biến tuyên truyền Luật KNTC, thiết lập sổ sách hồ sơ tiếp công dân, giải quyết KNTC một cách cụ thể.

* Tự kiểm tra đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về KNTC

Năm học 2018- 2019 đơn vị không có đơn thư khiếu nại tố cáo.

V. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG (PCTN)

- Nhà trường đã phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật, xây dựng kế hoạch thực hiện PCTN.

- Kết quả kiểm tra: Không có cán bộ giáo viên nào tham nhũng.

- Tập thể cán bộ giáo viên của nhà trường thực hiện tốt Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

          VI. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2018-2019

1. Tổng hợp kết quả

1.1. Công các tuyên truyền giáo dục pháp luật: Nhà trường kết hợp với các đoàn thể đã tuyên truyền tốt công tác giáo dục pháp luật tới 100% CBGV trong toàn trường và đều thực hiện tốt.

1.2. Tổng hợp thanh tra, kiểm tra cán bộ, giáo viên, nhân viên

(Tổng hợp mục 3 phần II)

Thanh tra, kiểm tra

Tổng số

Xếp loại chung

Tỷ lệ % so với Kế hoạch

Tốt

Khá

Đạt yêu cầu

Không đạt yêu cầu

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ

10/10

8

2

 

 

100

Chuyên đề

39/39

23

16

 

 

100

Chấp hành chính sách

49/49

49

 

 

 

100

 

1.3 .Tổng hợp kiểm tra chuyên đề theo lịch

 

TT

Tên chuyên đề

Số lần TTr, KTr

Xếp loại chung

Tỷ lệ % so với Kế hoạch

Tốt

Khá

Đạt yêu cầu

Không đạt yêu cầu

1

- Kiểm tra công tác huy động trẻ ra lớp

1

1

 

 

 

100

2

- Kiểm tra nề nếp, sĩ số đầu năm

1

1

 

 

 

100

3

- Kiểm tra hoạt động của tổ chuyên môn

1

1

 

 

 

100

4

- Kiểm tra chất lượng học kỳ I

1

1

 

 

 

100

5

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách của giáo viên, nhân viên

1

1

 

 

 

100

6

- Kiểm tra thực hiện nội dung chương trình giáo dục Mầm non"

1

1

 

 

 

100

 

7

- Kiểm tra thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm”

1

1

 

 

 

100

8

- Kiểm tra chất lượng cuối năm học.

1

1

 

 

 

100

9

- Kiểm tra công tác thu chi

1

1

 

 

 

100

10

- Kiểm tra công tác bàn giao học sinh vào lớp 1

1

1

 

 

 

 

11

- Kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị lớp học

1

1

 

 

 

100

 

1.4. Tổng hợp kiểm tra các chuyên đề khác

 

TT

Tên chuyên đề

Số lần  KTr

Xếp loại chung

Tỷ lệ % so với Kế hoạch

Tốt

Khá

Đạt yêu cầu

Không đạt yêu cầu

1

Kiểm tra công tác tuyển sinh

1

1

 

 

 

100

2

Kiểm tra triển khai chuyên môn của phó hiệu trưởng

1

1

 

 

 

100

3

Kiểm tra thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe

1

1

 

 

 

100

4

Kiểm tra công tác quản lý của hiệu trưởng

1

1

 

 

 

100

5

Kiểm tra việc sử dụng bảo quản thiết bị theo thông tư

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

100

6

Kiểm tra công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo

1

1

 

 

 

100

7

Kiểm tra công tác xây dựng sủa chữa cơ sở vật chất

1

1

 

 

 

100

8

Kiểm tra công tác nuôi ăn bán trú

1

1

 

 

 

100

 

2. Đánh giá

1.1. Ưu điểm                  

- Nhà trư­ờng đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ tự kiểm tra nội bộ nghiêm túc, hiệu quả, thúc đẩy nề nếp kỷ c­ương, chất lư­ợng chăm sóc giáo dục, chất l­ượng đội ngũ nâng cao hơn, góp phần hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch năm học 2018-2019 của nhà trường. Không có biểu hiện tiêu cực, vi phạm đạo đức nhà giáo xảy ra trong trư­ờng.

1.2. Hạn chế

Việc kiểm tra đôi khi ch­ưa đúng lịch. Kết quả kiểm tra một số hoạt động còn hạn chế.

1.3. Nguyên nhân

- Một số thành viên trong ban thanh tra là giáo viên trực tiếp đứng lớp do đó việc thanh tra kiểm tra còn khó khăn.

- Một số giáo viên  mới năng lực s­ư phạm hạn chế nên một số hoạt động đạt kết quả chưa cao.

2.4. Biện pháp khắc phục hạn chế

 Nhà trường có biện pháp bố trí công việc khoa học hơn.

3. Xếp loại chung năm học 2018-2019: Tốt

 

VII. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Để đảm bảo điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, đề nghị các cấp lãnh đạo đầu t­ư cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng với yêu cầu giáo dục hiện nay.

          Trên đây là Báo cáo kết quả kiểm tra nội bộ trường học, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng năm học 2018-2019 trường Mầm non xã Hợp Lý trân trọng báo cáo./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD-ĐT (b/cáo);                                                                                                          

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

Các tin khác