Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường MN Kim Bình)/Hoạt động của nhà trường/

Kế hoạch pháp chế

 Nhà trường tổ chức xây dựng kế hoạch kiểm tra việc tham gia thực hiện công tác pháp chế trong các kỳ kiểm tra hàng tháng; nhằm kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh việc thực hiện công tác pháp chế của CBGV, NV. Hàng kỳ nhà trường có kế hoạch thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh công tác pháp chế .