Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường MN Kim Bình)/Hoạt động của nhà trường/

Quyết định về việc công bố công khai dự toán bổ sung Ngân sách nhà nước năm 2019

 

PHÒNG GD & ĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG MN XÃ KIM BÌNH

 
   
Số: 185 /QĐ- MNKB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   
                                            Kim Bình, ngày 04 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán bổ sung Ngân sách nhà nước năm 2019

của trường Mầm non xã Kim Bình

 
   

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết  thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ thông tư  số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ công văn số 1373/STC-QLNS ngày 24/7/2017 của Sở Tài chính Hà Nam về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 61/2017/TT- BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính;

Căn cứ thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Xét đề nghị của bà Kế toán;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán bổ sung ngân sách nhà nước năm 2019 (theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Ban lãnh đạo, kế toán và các đồng chí cán bộ công chức, viên chức nhân viên hợp đồng trong nhà trường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

- Như điểu 3;

- Lưu: VT (đưa lên website);

                                              

                                                                                                                                                   Nguyễn Thị Bình