Tổ chức

  • Địa chỉ: Trường Mầm non Kim Bình
  • Email: mnkimbinh@phuly.edu.vn
  • Điện thoại: 02263540293
TT Thông tin
1
Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Tâm
Vị trí: Phó Hiệu trưởng
Email: nguyenthithanhtamkb1978@gmail.com
Điện thoại: 01668906179
2
Họ tên: Nguyễn Thị Trà My
Vị trí: Tổ Trưởng tổ văn phòng
Email: nguyentramy@gmail.com
Điện thoại: 0972618166
3
Họ tên: Nguyễn Thị Hảo
Vị trí: Nhân viên
Email: nguyenthihao@gmail.com
Điện thoại: 01657400985
4
Họ tên: Nguyễn Thị Phương
Vị trí: Nhân viên
Email: nguyenthiphuong@gmail.com
Điện thoại: 0226540923
5
Họ tên: Nguyễn Thị Phương Thảo
Vị trí: Nhân viên
Email: phuongthao@gmail.com
Điện thoại: 02263540293
6
Họ tên: Phạm Thị Thiên
Vị trí: Nhân viên
Email: phamthithien@gmail.com
Điện thoại: 02263540293
7
Họ tên: NguyễnThị Thu Hà
Vị trí: Nhân viên
Email: nguyenthithuha@gmail.com
Điện thoại: 02263540293

Video

HÀ NAM VẺ ĐẸP ĐỒNG CHIÊM
Ngày hội đến trường
điệu nhảy rửa tay