NOI DUNG CONG KHAI 2


 

Công khai 2

2 Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục.

a, Cơ sở vật chất: diện tích đất, sân chơi, tính bình quân trên một trẻ em, số lượng, diện tích các loại phòng học và phong chức năng, tính bình quân trên một trẻ em, số lượng các thiết bị đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có và còn thiếu so với quy định, số lượng đồ chơi ngoài trời tính bình quân trên một nhóm lớp.

b, Đội ngũ nhà giáo, lãnh đạo nhà trường và nhân viên

Số lượng giáo viên, lãnh đạo nhà trường và nhân viên được chia theo hạng chức danh nghề nghiệp và trình độ đào tạo.

Số lượng giáo viên, lãnh đạo nhà trường và nhân viên được đào tạo bồi dưỡng, hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học và 2 năm tiếp theo.

Tin cùng chuyên mục