Công khai 3

3. Công khai thu chi tài chính
a, Tình hình tài chính của cơ sở giáo dục
Đối với cơ sở giáo dục công lập: Công khai tài chính thao các văn bản quy định hiện hành về quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nướ hỗ trợ, các dự án đầu tư cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có khoản đóng góp của nhân dân và các văn bản hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách tổ chức được ngân sách hỗ trợ, thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính, theo các văn bản quy định hiện hành về công khai quản lý tài chính.
b, Học phí và các khoản khác từ người học: mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học và dự kiến cho 2 năm tiếp theo.
c, Các khoản chi theo từng năm học: các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, chi tham quan học tập trong nước và ngoài nước.

Tin cùng chuyên mục