Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường MN Liêm Chính)/Tin tức - Sự kiện/

Thông tư quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

Thông tư quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

Nhà trường đã tuyên truyền, phổ biến tới tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên Thông tư quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành để mọi người học tập và thực hiện.