Tin tức Tin tức/(Trường MN Liêm Chung)/Tin tức - Sự kiện/

KẾ HOẠCH TỔNG KẾT 5 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ “ Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm” Năm học 2016 – 2020

PHÒNG GD&ĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG MN LIÊM CHUNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 Số 127 /KH- MNLCg

Liêm Chung, ngày 12  tháng 11 năm 2019

                           KẾ HOẠCH

TỔNG KẾT 5 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ

“ Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm”

                                         Năm học 2016 – 2020

 

Thực hiện theo kế hoạch số: 1964/KH - SGD&ĐT ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Sở GDĐT về việc tổng kết 5 năm triển khai, thực hiện chuyên đề Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016- 2020

Căn cứ kế hoạch số1022/KH- PGD&ĐT  ngày 30 tháng 09 năm 2019 V/v kế hoạch thực hiện nhiện vụ năm học 2019 – 2020.

Thực hiện kế hoạch số 161/KH-PGDĐT ngày 22 tháng 03 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai, thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 – 2020.

Thực hiện kế hoạch số 11/KH-MNLCg ngày 25 tháng 03 năm 2017 của Trường MN Liêm Chung về việc triển khai, thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 – 2020.

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường năm học 2019- 2020. Trường Mầm non Liêm Chung  xây dựng kế hoạch tổng kết 5 năm triển khai, thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016- 2020 như sau:

          I. Mục đích yêu cầu.

1. Mục đích.

Nhằm tập trung đánh giá những ưu điểm và hạn chế, tìm nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm để triển khai thực hiện chuyên đề có hiệu quả hơn trong các năm tiếp theo.

2. Yêu cầu.

- Tổng kết phải bán sát kế hoạch của Phòng số 161 ngày 22/3/2017 và kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016- 2020 của nhà trường số 11 ngày 25/3/2017

 - Tổng kết phải đảm bảo thiết thực, khách quan, toàn diện và hiệu quả tránh thành tích. Đánh giá phải nghiêm túc, phải rút ra mặt được, mặt chưa được, những tồn tại và hạn chế, tìm ra nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm.

- Tổng kết giúp cho các cơ quan, ban nghành, đoàn thể và cha mẹ trẻ hiểu được vai trò ý nghĩa, tầm qua trọng của chuyên đề và họ hiểu vì sao còn nhiều hạn chế để có sự đồng tình ủng hộ của mọi người trong các chuyên đề tiếp theo.

II. Tổ chức thực hiện

1. Đối với nhà trường:

-  Xây dựng kế hoạch tổng kết 5 năm

- Hoàn thiện các công việc còn lại: Hoàn thiện và tổ chức chợ quê…

- Đánh giá tiêu chí Trường MN lấy trẻ làm trung tâm ở các lớp

- Tổ chức tổng kết đánh gía, rút kinh nghiệm

- Báo cáo tổng kết sau 5 năm về Phòng GD&ĐT thành phố.

2. Đối với nhóm lớp:

- Tích cực tuyên truyền và hoàn thiện các công việc còn dang dở.

- Chuẩn bị các điều kiện để nhà trường đánh giá theo các tiêu chí Trường MN lấy trẻ làm trung tâm.

- Giới thiệu các tổ( cá nhân ) tiêu biểu tích cực trong công tác thực hiện chuyên đề.

III. Thành phần, thời gian địa điểm.

  1. Thành phần

- Lành đạo Phòng GD& ĐT

- Chuyên viên tổ mầm non Phòng GD& ĐT

- Lãnh đạo xã và các ban ngành, đòan thể

- Cha mẹ trẻ

- CBGVNV trong trường.

Thời gian và địa điểm

- Trong tháng 12: Vào hồi … giờ, ngày 27 tháng 12 năm 2019

- Tại trường mầm non Liêm Chung – TP Phủ Lý – Tỉnh Hà Nam

IV. Kinh phí

 Sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách chi thường xuyên, nguồn tài trợ hợp pháp khác.

Trên đây là kế hoạch tổng kết 5 năm triển khai, thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016- 2020 của trường Mầm non Liêm Chung –TP Phủ Lý- Hà Nam. Nhà trường yêu cầu các tổ chuyên môn nghiêm túc thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị trao đổi trực tiếp với lãnh đạo nhà trường để kịp thời giải quyết.

 Nhà trường cũng rất mong được sự góp ý của các cấp lãnh đạo.

                                                                                                                         P. Hiệu trưởng: Bùi Thị Thu Thủy