Tin tức Tin tức/(Trường MN Liêm Sơn)/KẾ HOẠCH /

{MN LIÊM SƠN_ TL} KH HỘI THI BÉ KHÉOTAY

PHÒNG GD - ĐT THANH LIÊM

TRƯỜNG MN LIÊM SƠN

 

Số:    /KH-MN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Liêm Sơn, ngày 10 tháng 4  năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi Bé khéo tay cấp trường

Năm học 2017 – 2018

 

Thực hiện Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 8 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

          Thực hiện Công văn số 4358 /BGDĐT-GDMN ngày 6 tháng 09 năm 2016  của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thự hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non, năm học 2017 - 2018.

          Thực iện Công văn số 1256 /SGDĐT- VP ngày 5 tháng 09 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc hướng dẫn thự hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non, năm học 2018 - 2017.

          Căn cứ tình hình thực tế giáo dục mầm non của tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam, phòng giáo dục đào tạo huyện Thanh Liêm hướng dẫn các đơn vị tổ chức Hội thi "Bé khéo tay" và triển lãm tranh của trẻ mầm non cấp trường. Trường mầm non Liêm Sơn đã xây dựng kế hoạch để tổ chức hội thi "Bé khéo tay" cấp trường năm học 2017 - 2018 như sau:

I - Mục đích, yêu cầu.

1. Mục đích

Hội thi nhằm phát hiện và đào tạo năng khiếu thẩm mỹ cho trẻ, phát triển các hoạt động tinh, rèn sự khéo léo của đôi bàn tay.

Giúp trẻ phát triển trí tưởng tượng, cảm nhận được cái đẹp, yêu cái đẹp,  và tạo ra cái đẹp trong sản phẩm của mình.

Trẻ biết cách phối hợp tạo bố cục đẹp - Phát huy tích cực luyện tập các kỹ năng, phát triển năng khiếu tạo hình cho trẻ.

Giúp trẻ biết sử dụng các kỹ năng, nguyên liệu để tạo ra sản phẩm có nội dung phong phú, thể hiện rõ ý nghĩa của đề tài, biết sử dụng sáng tạo các mảng màu phù hợp với nội dung sản phẩm

Là cơ sở để đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ tại trường mầm non

Qua hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng tớ các cơ quan, ban ngành đoàn thể và cộng đồng xã hội trong việc phối kết hợ chăm sóc giáo dục trẻ.

Hội thi nhằm đánh giá quá trình giáo dục thẩm mỹ qua môn học tạo hình của các lớp mẫu giáo trong trường.

         2. Yêu cầu

Mỗi lớp tham gia dự thi phải đủ cả bốn môn thi: Vẽ, nặn, xé, cắt dán.

Đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng phát triển tài năng của trẻ, khuyến khích trẻ tích cực học hỏi, nâng cao kiến thức thẩm mỹ. Không gây áp lực căng thẳng với trẻ.

          II - Thời gian, địa điểm và lịch cụ thể như sau:

          * Thời gian: Trong ngày     /04/2018  (Thứ      )

          * Địa điểm: Khu trung tâm trường mầm non Liêm Sơn.

          * Lịch cụ thể:

Thời gian

Đối tượng

Nội dung

Địa điểm

8h0'- 9h30

( Buổi sáng)

 

3 Tuổi

Vẽ

Văn phòng nhà trường

Xé - Cắt dán

Nặn

4 Tuổi

Vẽ

Xé - Cắt dán

Nặn

 

Khối 5 tuổi

Vẽ

 

Xé - Cắt dán

Nặn

 

          III - Nội dung

          Tổ chức các hoạt động tạo hình vẽ, nặn, cắt, xé dán chon trẻ

          Chọn sản phẩm đẹp triển lãm tại trường.

Mỗi cháu được đăng ký dự thi 01 trong 4 hoạt động:  vẽ,  nặn,  xé, cắt dán.

Yêu cầu trẻ thể hiện nội dung thi theo đề tài, có bố cục chặt chẽ.

Kết quả của bài thi chấm theo xếp loại A,B,C,D.

Trẻ đạt Bé khéo tay khi bài thi đạt loại A,B và loại C. Những trẻ bài thi loại D không đạt Bé khéo tay cấp trường.

          IV. Dự kiến Ban tổ chức và Ban coi thi, Ban giám khảo

* Dự kiến Ban tổ chức và ban giám khảo là:

- Ban lãnh đạo nhà trường, chủ tịch công đoàn

- Các đồng chí tổ trưởng

          * Dự kiến Ban coi thi: Các giáo viên dạy.

V. Yêu cầu:

- Giáo viên các lớp lập danh sách trẻ tham gia và gửi về BGH nhà trường để tổng hợp.Trẻ thực hiện ngồi theo số báo danh.

- Các lớp chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho trẻ tham gia, đảm bảo an toàn trước và sau khi giao lưu: Đất nặn, giấy màu, sáp màu, bút vẽ… Giấy vẽ và xé dán.

Lưu:                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

-Để BC;

-VP

                                                                                     

                                                                                                                                  Nguyễn Thị Minh Lành

 

 

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm