Tin tức Tin tức/(Trường MN Liêm Sơn)/KẾ HOẠCH /

{MN LIÊM SƠN-TL} - KH TỔ CHỨC HỘI THI 'XÂY DỰNG TRƯỜNG MN LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM

PHÒNG GD&ĐT THANH LIÊM

TRƯỜNG MN LIÊM SƠN

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /KH-MNLS

Liêm Sơn, ngày   tháng 11 năm 2017

 

  

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

năm học 2017-2018

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018, Kế hoạch số 95/KH-GDMN ngày 18/11/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyên Thanh Liêm về việc tổ chức Hội thi xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, Trường mầm non Liêm Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, cấp trường, năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Hội thi là cơ hội cho các lớp trong trường mầm non trao đổi, học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong việc thiết kế, xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm;

Thông qua Hội thi tuyên truyền đến các bậc cha mẹ trẻ, các ban, ngành đoàn thể và cộng đồng về sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ, đồng thời tăng cường công tác huy động xã hội hóa trong các cơ sở giáo dục mầm non;

Lựa chọn lớp điển hình tốt về xây dựng và sử dụng hiệu quả môi trường giáo dục trong trường mầm non theo quan điểm Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm để nhân rộng trong toàn trường.

2. Yêu cầu

Các lớp mầm non “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” để tham gia Hội thi cấp trường;

Hội thi được tổ chức đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, khoa học, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên các lớp học hỏi, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng môi trường giáo dục và nhân rộng kết quả toàn trường.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

Nội dung thi gồm  các  phần trong bộ tiêu chí áp dụng quan điểm Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm: Xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục tại trường mầm non và điểm sáng tạo, hiệu quả trong việc xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục tại trường mầm non.

1. Môi trường bên trong nhóm lớp.  Môi trường vật chất cho trẻ hoạt động trong phòng nhóm lớp đáp ứng nhu cầu, hứng thú chơi của trẻ, tạo điều kiện cho trẻ chơi mà học, học bằng chơi:

- Có các phòng đảm bảo qui định, sắp xếp, trang trí không gian hợp lí, thẩm mĩ, thân thiện, an toàn

- Có các góc cho trẻ hoạt động và được bố trí thuận tiện, hợp lí, linh  hoạt, dễ thay đổi đáp ứng nhu cầu hứng thú hoạt động vui chơi của trẻ.

- Có đa dạng đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu cho trẻ hoạt động, kích thích sự phát triển của trẻ và được sắp xếp hấp dẫn, hợp lý; thể hiện tính sáng tạo của cô và trẻ.

Các lớp tham gia dự thi sẽ được chấm toàn bộ các góc trong và ngoài của lớp mình. Mỗi lớp đều chấm theo thang điểm 35 điểm, điểm của phần thi này là bình quân số điểm của tất cả các nhóm lớp.

Khi thiết kế các góc hoạt động trong lớp giáo viên cần cần chú ý:

Bố trí các góc hoạt động hợp lí: Góc hoạt động cần yên tĩnh bố trí xa góc hoạt động ồn ào, góc thư viện/sử dụng sách, tranh ở những nơi nhiều ánh sáng…

Các góc hoạt động có “ranh giới” rõ ràng, có lối đi cho trẻ di chuyển thuận tiện khi liên kết giữa các góc chơi.

Sắp xếp các góc để giáo viên có thể dễ dàng quan sát/ giám sát được toàn bộ hoạt động của trẻ.

Tên hoặc ký hiệu các góc đơn giản, gần gũi với trẻ, được viết theo đúng quy định mẫu chữ hiện hành.

Nhiều góc sẽ ở trong phòng, nhiều góc sẽ ở ngoài trời.

Các góc phải được bày biện hấp dẫn.

Có đồ chơi, học liệu và phương tiện đặc chưng cho từng góc.

2. Môi trường bên ngoài : Môi trường vật chất cho trẻ hoạt động ngoài trời đáp ứng nhu cầu, hứng thú chơi của trẻ, tạo điều kiện cho trẻ chơi mà học, học bằng chơi:

- Có các góc/khu vực khác nhau được quy hoạch phù hợp, thân thiện với trẻ 

- Có đa dạng các đồ chơi, học liệu đảm bảo an toàn, vệ sinh 

3. Môi trường xã hội : Môi trường xã hội hỗ trợ, kích thích hứng thú chơi của trẻ, tạo điều kiện cho trẻ chơi mà học, học bằng chơi:

- Tạo không khí giao tiếp tích cực, kích thích hứng thú hoạt động của trẻ ;

- Trẻ luôn được tôn trọng, khuyến khích và hỗ trợ phát triển 

4. Sử dụng môi trường giáo dục hợp lý tạo điều kiện cho trẻ phát triển toàn diện :

- Chuẩn bị môi trường giáo dục phù hợp ;

- Tổ chức sử dụng môi trường giáo dục phù hợp, hiệu quả (

5. Điểm sáng tạo, hiệu quả: 

III. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, SỐ LƯỢNG THAM GIA HỘI THI

1. Đối tượng

Các lớp từ nhà trẻ 18 tháng tuổi đến lớp 5 tuổi trong trường mầm non Liêm Sơn.

2. Điều kiện tham gia Hội thi

Các lớp chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, môi trường bên trong ngoài nhóm lớp đảm bảo theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm.

 IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, KINH PHÍ

1. Thời gian: Dự kiến tổ chức Hội thi vào 20 tháng 12/2017 

2. Địa điểm:

Ban tổ chức sẽ tiến hành chấm thi tại địa điểm lớp tham gia dự thi;

3. Kinh phí

Kinh phí chuẩn bị tham gia thi, mua sắm trang thiết bị, vật liệu, đồ dùng phục vụ Hội thi của các lớp do các lớp chủ động tranh thủ nguồn lực từ phụ huynh, tận dụng các nguyên vật liêu sãn có tại địa phương để thực hiện.

Nhà trường hổ trợ thêm mỗi lớp một phần kinh phí.

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

- Điểm tổng kết là tổng điểm của 4 phần thi bộ tiêu chí áp dụng quan điểm Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm và điểm sáng tạo, hiệu quả trong việc xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục tại trường mầm non, xếp từ cao xuống thấp.

- Dự kiến cơ cấu giải bao gồm: 01 giải nhất; 01 giải nhì; 01 giải ba và 05 giải khuyến khích

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cán bộ quản lý, kế toán:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi, chương trình Hội thi, nội quy và lịch thi;

- Xây dựng phiếu điểm các nội dung thi;

- Thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo để điều hành và thực hiện toàn bộ hoạt động của Hội thi theo Kế hoạch này;

- Dự toán, thanh quyết toán kinh phí tổ chức Hội thi theo quy chế chi tiêu nội bộ

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong Hội thi nhằm đảm bảo Hội thi diễn ra an toàn, đúng quy chế và đạt được mục đích.

2. Các giáo viên

- Tiến hành thực hiện kế hoạch để tham gia hội thi cấp trường;

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cấp trường năm học 2017-2018, yêu cầu các lớp triển khai thực hiện./.

 Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT; ( để báo cáo)                   

- Các tổ chuyên môn;

- Website;

- Lưu: VT.

            HIỆU TRƯỞNG

 

 

        Nguyễn Thị Minh Lành

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm