• Phòng Hiệu trưởng là nơi làm việc của hiệu trưởng nhà trường
  • Địa chỉ: Chanh thượng- Liêm Sơn- Thanh Liêm- Hà Nam
  • Email: mnliemson.tl@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 0966955025
TT Thông tin
1
Họ tên: NguyễnThị Minh Lành
Vị trí: 1
Email: minhlanh230175@gmail.com
Điện thoại: 0966955025