Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
97/KH-TrMNLTh
Kế hoạch Huy động trẻ ra nhà trẻ, lớp mẫu giáo năm... Chi tiết
2019-07-25
23/2018/QĐ-UBND
Quyết định về mức học phí đối với giáo dục mầm... Chi tiết
2018-08-01
KH-TrMNLT
KẾ HOẠCH TUYEN SINH NĂM HỌC 2018-2019 CỦA TRƯỜNG MẦM... Chi tiết
2018-07-23
95/kh-GDMN
Tổ chức cuộc thi 'Xây dựng môi trường giáo dục... Chi tiết
2017-11-18
80/KH-PGDĐT
Công tác công nghệ thông tin năm học 2017-2018 Chi tiết
2017-09-18
499/UBND
V/v chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018... Chi tiết
2017-09-08
1227/SGDĐT/KHTC
V/v thực hiện các khoản thu, góp trong các cơ sở giáo... Chi tiết
2017-08-30
SỐ 105/BC TrMNLT
Kính gửi Tổ mầm non phòng Giáo dục – Đào tạo huyện... Chi tiết
2017-05-10
99a
V/v hướng dẫn thực hiện CNTT năm học 2016-2017 Chi tiết
2016-09-29
20/2016/NQ-HĐND
Nghị quyết về mức học phí đối với giáo dục mầm... Chi tiết
2016-07-29
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở GD&ĐT... Chi tiết
2014-09-17
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt động... Chi tiết
2014-08-29
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 2014-2015 Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông tin của... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho năm học... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá... Chi tiết
2014-08-07