Ba công khai

  Biểu số 2 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đơn vị: Trường Mầm non xã Liêm Tiết
Chương: 622
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI  DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2016
(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)
  ĐV tính: đồng
TT Chỉ tiêu  Dự toán  được giao   Ghi chú 
A Dự toán thu    
I Tổng số thu                         120.000.000    
1  Thu phí, lệ phí                         120.000.000    
  Học phí                         120.000.000    
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
3  Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)    
4 Thu sự nghiệp khác     
II Số thu nộp NSNN    
1 Phí, lệ phí    
  ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
3   Hoạt động sự nghiệp khác     
  ( Chi tiết theo từng loại thu )    
III Số được để lại chi theo chế độ                         120.000.000    
1  Phí, lệ phí                         120.000.000    
  Học phí                         120.000.000    
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
3  Thu viện trợ    
4 Hoạt động sự nghiệp khác     
B Dự toán chi ngân sách nhà nước                      2.139.602.000    
I Loại 490, khoản 491                      2.139.602.000    
1   Chi thanh toán cá nhân                      1.982.730.000    
2   Chi nghiệp vụ chuyên môn                           86.980.000    
3   Chi mua sắm, sửa chữa lớn                           64.892.000    
4   Chi khác                             5.000.000    
II Loại 490, khoản 491    
C Dự toán chi nguồn khác                          120.000.000    
1   Chi thanh toán cá nhân                           63.000.000    
2   Chi nghiệp vụ chuyên môn                           37.500.000    
3   Chi mua sắm, sửa chữa lớn                           19.500.000    
4   Chi khác    
             Ngày  ...   tháng   ...  năm… 
                  Thủ trưởng đơn vị 
Tin cùng chuyên mục