• Ban Lãnh đạo trường MN Liêm Tuyền có 2 đồng chí
  • Địa chỉ: Ngái Trì - Liêm Tuyền - Phủ Lý - Hà Nam
  • Email: mnliemtuyen@phuly.edu.vn
  • Điện thoại: 0972961970
TT Thông tin
1
Họ tên: Quách Thị Thu Hằng
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: thuhangmn1970@gmail.com
Điện thoại: 0972961970
2
Họ tên: Quách Thị Hoa
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: quachhoamn79@gmail.com
Điện thoại: 01697567869