• Ban giám hiệu nhà trường có 2 đồng chí
  • Địa chỉ: Trường MN Lương Khánh Thiện
  • Email: mnluongkhanhthien@phuly.edu.vn
  • Điện thoại: 03513851934
TT Thông tin
1
Họ tên: Đào Thị Tám
Vị trí: Hiệu trưởng - Bí thư chi bộ
Email: mnluongkhanhthien@phuly.edu.vn
Điện thoại: 0912806335
2
Họ tên: Nguyễn Thị Thục
Vị trí: Hiệu phó CT công đoàn
Email: nguyenthithuc.mnlc@phuly.edu.vn
Điện thoại: 0919468688