cổng thông tin điện tử

Trường học thân thiện - Học sinh tích cực

Tin tức > (Trường THCS Thanh Lưu)/LỊCH TUẦN/

LỊCH TUẦN 9 Năm học 2017-2018(THCS Thanh Lưu)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 9 - Kỳ I Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 21/10/2017 Giáo viên trực: Đ/c Nguyễn Văn Bắc Lớp trực tuần: 9A

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 14 - Kỳ I(THCS Thanh Lưu)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 14 - Kỳ I Từ ngày 2011 đến ngày 25/11 Giáo viên trực: Đ/c Nguyễn Thị Khuê Lớp trực tuần: 7B

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 24,25 - Kỳ II(THCS Thanh Lưu)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 24,25 - Kỳ II Từ ngày 12/02/2018 đến ngày 24/02/2018 Giáo viên trực: Đ/c Phạm văn Hiển Lớp trực tuần: 9B

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 35 - Kỳ II(THCS THANH LƯU)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 35 - Kỳ II Từ ngày 30/04/2018 đến ngày 01/05/2018 Giáo viên trực: đ/c Phạm Thị Kim Anh Lớp trực tuần: 6A

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 31 - Kỳ II

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 31 - Kỳ II Từ ngày 03/04/2017 đến ngày 08/04/2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 29 - Kỳ II(THCS THANH LƯU)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 29 - Kỳ II Từ ngày 19/03/2018 đến ngày 24/03/2018 Giáo viên trực: Đ/c Nguyễn Thị Hảo Lớp trực tuần: 7A

LỊCH TUẦN 7 HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2016-2017

Tuần thứ 41 của năm 2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 7 - Kỳ I

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 7 - Kỳ I Từ ngày 01/10 đến ngày 30/09 Giáo viên trực: Đ/c Phạm Thị Kim Anh Lớp trực tuần: 6A

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 26 - Kỳ II(THCS THANH LƯU)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 26 - Kỳ II Từ ngày 26/02/2018 đến ngày 03/03/2018 Giáo viên trực: Đ/c Đinh Thị Hoan Lớp trực tuần: 6B

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 36 - Kỳ II(THCS Thanh Lưu)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 36 - Kỳ II Từ ngày 07/05/2018 đến ngày 13/05/2018 Giáo viên trực: đ/c Nguyễn Văn Bắc Lớp trực tuần: 9A