cổng thông tin điện tử

Trường học thân thiện - Học sinh tích cực

(Trường Tiểu học Nhân Chính)/Công nghệ thông tin/

Quyết định thành lập Ban quản trị và Ban biên tập trang Website

25 - 10-2016

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN LÝ NHÂN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NHÂN CHÍNH                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                       Số: 17/QĐ-TH                                               Nhân Chính, ngày 12  tháng 9 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban quản trị và Ban biên tập trang Website
Năm học 2016-2017

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN CHÍNH   

Căn cứ điều lệ trường Tiểu học ban hành theo thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT ngày 20/12/2012 về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử;

Xét đề nghị của bà Phó hiệu trưởng phụ trách CNTT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban quản trị và Ban biên tập trang Website trường Tiểu học Nhân Chính, năm học 2016- 2017 gồm các ông, bà có tên sau:

1. Bà Trương Thị Ngọc - Hiệu Trưởng - Trưởng ban.

2. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó hiệu trưởng- Phó ban thường trực.

3. Bà Nguyễn Thị Thắng - TT tổ 4,5- Ủy viên.

4. Bà Cao Thị Hoa - TT tổ 2,3-Ủy viên.

5. Bà Đỗ Thị Minh Thu- TT tổ 1- Ủy viên

6. Trần Văn Thủy- Bí thư Đoàn TN

7. Vũ Thị Lan- Nhân viên thư viện

8. Trần Thị Thêu- Nhân viên Kế toán

9. Nguyễn Thị Cúc- Tổng phụ trách Đội TNTPHCM

Điều 2. Ban quản trị và Ban biên tập trang Website có nhiệm vụ chỉ đạo quản lý và tổ chức hoạt động của website theo các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT Lý Nhân; theo quy chế nhà trường ban hành.

Điều 3. Các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày kí cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ./.

  Nơi nhận:

   - Như Điều 3 (để thực hiện);                                                                               HIỆU TRƯỞNG

   - Lưu: VT; Website                                                                                               Trương Thị Ngọc

 

                                                                                              

 

thnhanchinh

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm