Công tác tiếp dân nhà trường năm học 2019-2020

PHÒNG GD-ĐT HUYỆN LÝ NHÂN

TRƯỜNG MN XÃ NGUYÊN LÝ

Số: 20/BC-MNNL

 

               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc

            Nguyên Lý, ngày 02 tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO

Công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo

Năm học 2019 – 2020

 

Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục; Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục; Công văn số 4057/BGDĐT-TTr ngày 18/8/2016 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2019-2020;

Căn cứ  Công văn số 1294/SGDĐT-TTr ngày 30/8/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2019-2020; Công văn số 1389/SGDĐT-TTr ngày 16/9/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ năm học 2019-2020;

Căn cứ Công văn số 677/HD-GDĐT ngày 16/9/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và phòng chống tham nhũng năm học 2019-2020;

Trường Mầm non xã Nguyên Lý báo cáo về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong năm học 2019-2020 như sau:

1. Công tác kiện toàn tổ chức

- Nhà trường đã kiện toàn ban công tác pháp chế: Thành phần gồm Hiệu trưởng là Trưởng ban, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn là Phó ban, Thanh tra là ủy viên thường trực- Thư ký, các tổ trưởng là ủy viên. Phân công CB, GV- Thanh tra kiêm nhiệm phụ trách từng bộ phận nội dung công tác pháp chế. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiếu nại, tố cáo do chính hiệu trưởng làm trưởng ban.

- Các thành viên làm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đều được tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng nâng cao trinh độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Đã tổ chức xây dựng kế hoạch công tác pháp chế trong đó có nội dung của công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: Hiệu trưởng nhà trường trực tiếp xây dựng kế hoạch thực hiện công tác của trường trong năm học.

2. Hệ thống hồ sơ văn bản

- Hồ sơ của nhà trường phục vụ cho công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo gồm:

+ Sổ theo dõi đơn thư khiếu nại tố cáo từ năm 2013.

+ Sổ tiếp công dân từ năm 2013.

- Các văn bản hướng dẫn của cấp trên:

+ Thông tư số 07/2011/TT-TTCP ngày 28/7/2011 hướng dẫn quy trình tiếp công dân.

+ Nghị định số 75, số 76/2012/NĐ- CP ngày 3/10/2012 của Chính phủ quy định một số điều chi tiết của luật khiếu nại, tố cáo.

+ Quyết định 32/2013/QĐ- UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, sử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo…

3. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

- Nhà trường đã triển khai tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, tại cơ sở giáo dục mình.

Triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đã tổ chức tập trung tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Thanh tra Chính phủ, của Nhà nước, của Tỉnh, của nghành về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Trường đã tổ chức triển khai cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, các tổ chức đoàn thể tại đơn vị mình các văn bản chỉ đạo do Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, Phòng GD-ĐT ban hành và các văn bản có liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Thường xuyên bổ sung thêm tài liệu tham khảo và có kế hoạch khai thác một cách hiệu quả tủ sách pháp luật. Chú trọng việc sử dụng các phương tiện điện tử, tin học, các mô hình trực quan phục vụ công tác pháp chế.

4. Kết quả đạt được

- 100% CB, GV, NV trong trường được học tập, tuyên truyền về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo…

Trong năm học 2019-2020 nhà trường đẩy mạnh công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Kết quả đạt được như sau:

+ Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. thực hiện chi tiêu đúng luật quy định.

+ Không có đơn thư khiếu nại tố cáo.

Trên đây là báo cáo kết quả đạt được của công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của trường Mầm non xã Nguyên Lý.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD-ĐT (để báo cáo);

- Lưu: VT.

 

  HIỆU TRƯỞNG 

 

                      

 

 

    Trần Thị Hường

Tin cùng chuyên mục