Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non đầu năm học 2017-2018

PHÒNG GD-ĐT HUYỆN LÝ NHÂN                                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG MN XÃ NGUYÊN LÝ                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

    Số: 42/BC - MNNL

                                                              Nguyên Lý, ngày 20 tháng 10 năm 2017

 

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non đầu năm

năm học 2017-2018

 

I. Kết quả đạt được

1. Việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” các nội dung của cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

2. Phát triển mạng lưới trường, lớp; tăng tỷ lệ huy động trẻ

- Tổng số nhóm, lớp: 13 nhóm lớp (trong đó có 1 nhóm trẻ gia đình),

Trong đó: có 4 nhóm trẻ ( trong đó 1 nhóm gia đình 18 -24 tháng số trẻ 40 trẻ) và 9 lớp mẫu giáo (3 lớp 3-4 tuổi; 3 lớp 4-5 tuổi; 3 lớp 5-6 tuổi).( Trong đó 2 cháu lớp 5 tuổi khuyết tật).

*  Huy động trẻ ra lớp

+  Trẻ nhà trẻ ra lớp là: 120/281 cháu = 42,7% tăng so với cùng kỳ năm trước là: 4,9%. (Trong đó có 1 trẻ khuyết tật đang theo học ở trường MN chuyên biệt Ánh Dương - xã Đồng Lý).

+  Trẻ mẫu giáo ra lớp là: 346/346 cháu = 100% (trong đó có 2 trẻ khuyết tật; 1 trẻ khuyết tật đang theo học ở trường MN chuyên biệt Ánh Dương - xã Đồng Lý).

3. Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi

-  Nhà trường đã duy trì và giữ vững xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.

+ Các lớp 5 tuổi đều có phòng học kiên cố, đảm bảo diện tích, có đủ đồ dùng trang thiết bị tối thiểu để thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

+ 3/3 lớp mẫu giáo 5 tuổi có bộ thiết bị dạy học tối thiểu, đạt 100%

+ Giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi có đủ về số lượng, có trình độ trên chuẩn, có phẩm chất đạo đức, có sức khỏe tốt, có năng lực chuyên môn, biết linh hoạt sáng tạo, biết vận dụng CNTT trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

+ Huy động 100% trẻ 5 tuổi ra lớp và được học 2 buổi/ngày theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành, sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em để hỗ trợ thực hiện chương trình GDMN đảm bảo chất lượng tốt cho trẻ vào học lớp 1.

4. Chất lượng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ

- 100% các nhóm lớp trong trường được tách độ tuổi triệt để, thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo đúng độ tuổi và được học 2 buổi/ngày.

- Đảm bảo 3/3 lớp mẫu giáo 5 tuổi sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em để hỗ trợ thực hiện chương trình GDMN đảm bảo chất lượng.

- 100% các nhóm, lớp phát huy hiệu quả của các chuyên đề đã thực hiện. Chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”

- 100% giáo viên thực hiện lồng ghép có hiệu quả các nội dung giáo dục an toàn giao thông, Giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, giáo dục bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo và giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thảm họa thiên tai vào Chương trình GDMN;

- 100% giáo viên và trẻ có đủ sách vở, tài liệu, học liệu đồ dùng dạy và học.

- 100% các nhóm trẻ và lớp mẫu giáo bảo quản tốt, sử dụng có hiệu quả đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu đã được trang bị.

5. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

- 100% nhóm lớp có phòng học được đảm bảo an toàn, có cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp

- 2/2 bếp ăn được xây dựng theo nguyên tắc bếp một chiều, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có đủ nước sạch  phục vụ sinh hoạt hàng ngày của trẻ, có công trình vệ sinh cho trẻ, nam riêng, nữ riêng.    

- 2/2 điểm trường đều có sân chơi có đồ chơi ngoài trời.

Từ đầu năm học nhà trường đã mua sắm thêm 20 bộ bàn ghế cho trẻ 3 - 4 tuổi; 6 tủ đựng đồ cá nhân, 1 bình ủ nước, 18 giá góc; sửa chữa công trình vệ sinh khu trần xá, làm trần bếp khu trần xá và tổng kinh phí chi  cho đầu tư sửa chữa , mua sắm cơ sở vật chất năm học 2017 - 2018 : 367.450.000đ

- Nhà trường đã mua sắm bổ sung thêm một số  danh mục đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu theo văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 23/3/2015.

6. Công tác phát triển đội ngũ của cán bộ quản lý và giáo viên

Tổng số CB,GVvà NV: 32 đ/c (trong đó có 2 đ/c ngoài công lập)

Cán bộ quản lý: 3 người, trong đó đại học: 1; CĐSP: 2

Giáo viên: 24 người, trong đó ĐHSP: 6 người; CĐSP: 15 người;  THSP: 3 người.

  Nhân viên: 5 người, trong đó NVKT:1 có trình độ CĐKT; 4 NVnuôi có trình độ TCNĂ

- 100% cán bộ quản lý và giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả trong công tác quản lý, chăm sóc và giáo dục trẻ.

- Không có cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm pháp luật phải xử lý.

7. Kết quả của việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý GDMN

- CBQL tích cực  tự học, tự bồi dưỡng, nghiên cứu tài liệu GDMN, tập san, ti vi và thăm quan học tập các trường trong huyện,  các hoạt động khác để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, để chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường

8. Công tác xã hội hóa và hội nhập quốc tế

- Lãnh đạo trường đã làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, huy động các tổ chức, và cha mẹ học sinh đóng góp XHH để mua sắm các trang thiết bị còn thiếu góp phần tạo điều kiện cho nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ.

9. Công tác truyền thông về giáo dục mầm non

- Nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ, cộng đồng; tuyên truyền về GDMN bằng nhiều hình thức thiết thực và hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu phổ cập GDMNTENT và phát triển GDMN của địa phương.

- Họp hội cha mẹ học sinh tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách, quy định mới của ngành, phổ biến kiến thức nuôi dạy con theo khoa học.

- Kết hợp với các ban ngành đoàn thể tuyên truyền về giáo dục mầm non. Phát huy ảnh hưởng của giáo dục mầm non đối với xã hội đồng thời phát huy sự tham gia của tổ chức xã hội, các bậc cha mẹ và cộng đồng cùng chăm lo cho giáo dục mầm non.

- Động viên khuyến khích giáo viên viết bài tuyên truyền và phối kết hợp với cha mẹ học sinh để tuyên truyền vận động trẻ ra lớp và kiến thức dạy con theo khoa học.

II. Đánh giá chung

1. Tóm tắt kết quả nổi bật so với chỉ tiêu đề ra và so với cùng kỳ năm học trước.

Nhà trường đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động trẻ ra lớp trẻ nhà trẻ ra lớp 120 trẻ tăng  5,1%, mẫu giáo tăng 0,35% so với cùng kỳ năm học trước.

Nhà trường đã làm tốt công tác XHH để mua sắm trang thiết bị cho việc chăm sóc giáo dục trẻ;

Trình độ đại học của giáo viên  tăng 6,66% so với năm học trước

2. Khó khăn, hạn chế

          - Trang thiết bị, đồ dùng của các nhóm lớp đã trang bị thêm xong một số nhóm trẻ vẫn còn thiếu.

          - Kinh phí phục vụ cho hoạt động còn hạn hẹp, lương của giáo viên, nhân viên  hợp đồng ngắn hạn chưa đảm bảo.

III. Kiến nghị, đề xuất

1. Với UBND huyện: Tuyển biên chế cho đội ngũ giáo viên hợp đồng.

2. Với Sở Giáo dục và Đào tạo: Quan tâm đầu tư kinh phí, mua sắm thêm trang thiết bị, đồ dùng bổ sung cho các nhóm, lớp để đáp ứng với quy định của từng độ tuổi theo Thông tư 34/BGD&ĐT .

          Trên đây là  báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 2017 - 2018, trường mầm non  xã Nguyên Lý trân trọng báo cáo./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD-ĐT (để báo cáo);                                                                            

- Lãnh đạo trưng ( để chỉ đạo );  

- Lưu: VT.

 

                 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  Nguyễn Thị Liễu

            Nguyễn Thị Liễu

 

I. Kết quả đạt được

1. Việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” các nội dung của cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

2. Phát triển mạng lưới trường, lớp; tăng tỷ lệ huy động trẻ

- Tổng số nhóm, lớp: 13 nhóm lớp (trong đó có 1 nhóm trẻ gia đình),

Trong đó: có 4 nhóm trẻ ( trong đó 1 nhóm gia đình 18 -24 tháng số trẻ 40 trẻ) và 9 lớp mẫu giáo (3 lớp 3-4 tuổi; 3 lớp 4-5 tuổi; 3 lớp 5-6 tuổi).( Trong đó 2 cháu lớp 5 tuổi khuyết tật).

*  Huy động trẻ ra lớp

+  Trẻ nhà trẻ ra lớp là: 120/281 cháu = 42,7% tăng so với cùng kỳ năm trước là: 4,9%. (Trong đó có 1 trẻ khuyết tật đang theo học ở trường MN chuyên biệt Ánh Dương - xã Đồng Lý).

+  Trẻ mẫu giáo ra lớp là: 346/346 cháu = 100% (trong đó có 2 trẻ khuyết tật; 1 trẻ khuyết tật đang theo học ở trường MN chuyên biệt Ánh Dương - xã Đồng Lý).

3. Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi

-  Nhà trường đã duy trì và giữ vững xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.

+ Các lớp 5 tuổi đều có phòng học kiên cố, đảm bảo diện tích, có đủ đồ dùng trang thiết bị tối thiểu để thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

+ 3/3 lớp mẫu giáo 5 tuổi có bộ thiết bị dạy học tối thiểu, đạt 100%

+ Giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi có đủ về số lượng, có trình độ trên chuẩn, có phẩm chất đạo đức, có sức khỏe tốt, có năng lực chuyên môn, biết linh hoạt sáng tạo, biết vận dụng CNTT trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

+ Huy động 100% trẻ 5 tuổi ra lớp và được học 2 buổi/ngày theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành, sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em để hỗ trợ thực hiện chương trình GDMN đảm bảo chất lượng tốt cho trẻ vào học lớp 1.

4. Chất lượng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ

- 100% các nhóm lớp trong trường được tách độ tuổi triệt để, thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo đúng độ tuổi và được học 2 buổi/ngày.

- Đảm bảo 3/3 lớp mẫu giáo 5 tuổi sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em để hỗ trợ thực hiện chương trình GDMN đảm bảo chất lượng.

- 100% các nhóm, lớp phát huy hiệu quả của các chuyên đề đã thực hiện. Chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”

- 100% giáo viên thực hiện lồng ghép có hiệu quả các nội dung giáo dục an toàn giao thông, Giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, giáo dục bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo và giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thảm họa thiên tai vào Chương trình GDMN;

- 100% giáo viên và trẻ có đủ sách vở, tài liệu, học liệu đồ dùng dạy và học.

- 100% các nhóm trẻ và lớp mẫu giáo bảo quản tốt, sử dụng có hiệu quả đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu đã được trang bị.

5. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

- 100% nhóm lớp có phòng học được đảm bảo an toàn, có cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp

- 2/2 bếp ăn được xây dựng theo nguyên tắc bếp một chiều, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có đủ nước sạch  phục vụ sinh hoạt hàng ngày của trẻ, có công trình vệ sinh cho trẻ, nam riêng, nữ riêng.    

- 2/2 điểm trường đều có sân chơi có đồ chơi ngoài trời.

Từ đầu năm học nhà trường đã mua sắm thêm 20 bộ bàn ghế cho trẻ 3 - 4 tuổi; 6 tủ đựng đồ cá nhân, 1 bình ủ nước, 18 giá góc; sửa chữa công trình vệ sinh khu trần xá, làm trần bếp khu trần xá và tổng kinh phí chi  cho đầu tư sửa chữa , mua sắm cơ sở vật chất năm học 2017 - 2018 : 367.450.000đ

- Nhà trường đã mua sắm bổ sung thêm một số  danh mục đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu theo văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 23/3/2015.

6. Công tác phát triển đội ngũ của cán bộ quản lý và giáo viên

Tổng số CB,GVvà NV: 32 đ/c (trong đó có 2 đ/c ngoài công lập)

Cán bộ quản lý: 3 người, trong đó đại học: 1; CĐSP: 2

Giáo viên: 24 người, trong đó ĐHSP: 6 người; CĐSP: 15 người;  THSP: 3 người.

  Nhân viên: 5 người, trong đó NVKT:1 có trình độ CĐKT; 4 NVnuôi có trình độ TCNĂ

- 100% cán bộ quản lý và giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả trong công tác quản lý, chăm sóc và giáo dục trẻ.

- Không có cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm pháp luật phải xử lý.

7. Kết quả của việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý GDMN

- CBQL tích cực  tự học, tự bồi dưỡng, nghiên cứu tài liệu GDMN, tập san, ti vi và thăm quan học tập các trường trong huyện,  các hoạt động khác để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, để chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường

8. Công tác xã hội hóa và hội nhập quốc tế

- Lãnh đạo trường đã làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, huy động các tổ chức, và cha mẹ học sinh đóng góp XHH để mua sắm các trang thiết bị còn thiếu góp phần tạo điều kiện cho nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ.

9. Công tác truyền thông về giáo dục mầm non

- Nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ, cộng đồng; tuyên truyền về GDMN bằng nhiều hình thức thiết thực và hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu phổ cập GDMNTENT và phát triển GDMN của địa phương.

- Họp hội cha mẹ học sinh tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách, quy định mới của ngành, phổ biến kiến thức nuôi dạy con theo khoa học.

- Kết hợp với các ban ngành đoàn thể tuyên truyền về giáo dục mầm non. Phát huy ảnh hưởng của giáo dục mầm non đối với xã hội đồng thời phát huy sự tham gia của tổ chức xã hội, các bậc cha mẹ và cộng đồng cùng chăm lo cho giáo dục mầm non.

- Động viên khuyến khích giáo viên viết bài tuyên truyền và phối kết hợp với cha mẹ học sinh để tuyên truyền vận động trẻ ra lớp và kiến thức dạy con theo khoa học.

II. Đánh giá chung

1. Tóm tắt kết quả nổi bật so với chỉ tiêu đề ra và so với cùng kỳ năm học trước.

Nhà trường đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động trẻ ra lớp trẻ nhà trẻ ra lớp 120 trẻ tăng  5,1%, mẫu giáo tăng 0,35% so với cùng kỳ năm học trước.

Nhà trường đã làm tốt công tác XHH để mua sắm trang thiết bị cho việc chăm sóc giáo dục trẻ;

Trình độ đại học của giáo viên  tăng 6,66% so với năm học trước

2. Khó khăn, hạn chế

          - Trang thiết bị, đồ dùng của các nhóm lớp đã trang bị thêm xong một số nhóm trẻ vẫn còn thiếu.

          - Kinh phí phục vụ cho hoạt động còn hạn hẹp, lương của giáo viên, nhân viên  hợp đồng ngắn hạn chưa đảm bảo.

III. Kiến nghị, đề xuất

1. Với UBND huyện: Tuyển biên chế cho đội ngũ giáo viên hợp đồng.

2. Với Sở Giáo dục và Đào tạo: Quan tâm đầu tư kinh phí, mua sắm thêm trang thiết bị, đồ dùng bổ sung cho các nhóm, lớp để đáp ứng với quy định của từng độ tuổi theo Thông tư 34/BGD&ĐT .

          Trên đây là  báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 2017 - 2018, trường mầm non  xã Nguyên Lý trân trọng báo cáo./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD-ĐT (để báo cáo);                                                                            

- Lãnh đạo trưng ( để chỉ đạo );  

- Lưu: VT.

 

                 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  Nguyễn Thị Liễu

            Nguyễn Thị Liễu

 


 

Tin cùng chuyên mục