BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRẺ RA LỚP VÀ NUÔI ĂN CÔNG LẬP THỜI ĐIỂM 12/12/2017
 

 

 

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

TRƯỜNG MẦM NON XÃ NGUYÊN LÝ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRẺ RA LỚP VÀ NUÔI ĂN CÔNG LẬP THỜI ĐIỂM 12/12/2017

TRƯỜNG MẦM NON XÃ NGUYÊN LÝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường MN

Tổng

Nhà trẻ

Mẫu giáo

Ghi chú

Số nhóm lớp

Ra lớp

Nuôi ăn

Số nhóm lớp

Ra lớp

Nuôi ăn

Số nhóm lớp

Ra lớp

Nuôi ăn

1

2=5+8

3=6+9

4=7+10

5

6

7

8

9

10

11

Nguyên Lý

12

426

337

3

80

56

9

346

281

Không tính nhóm trẻ gia đình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyên Lý, ngày 13 tháng 12 năm 2017

TỔNG HỢP

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Hường

 

 

 

Nguyễn Thị Liễu

 

 

 

 

Nguyễn Thị Liễu

Tin cùng chuyên mục