Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm học 2016-2017

PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG MN XÃ NGUYÊN LÝ

  Số: 19/BC-MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nguyên Lý, ngày 02 tháng 5  năm 2017

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm học 2016 - 2017

Thực hiện công văn số 677/HD/GDĐT ngày 16/9/2016 của Phòng giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và phòng chống tham nhũng năm học 2016 – 2017;

Kế hoạch số 01/KH-MN ngày 16/9/2016 của trường mầm non xã Nguyên Lý về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017;

Kế hoạch số 07/KH-MNNL ngày 09/2/2017 của trường mầm non xã Nguyên Lý về việc thực hiện tiết kiệm chống lãng phí năm 2017;

Trường Mầm non xã Nguyên Lý báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm học 2016-2017 cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Tình hình học sinh 

- Tổng số học sinh của trường: 457 cháu (cả nhóm trẻ gia đình)

2. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên

- Tổng số cán bộ, giáo viên, công nhân viên: 28 người. (02 cô nhóm trẻ gia đình)

Trong đó cán bộ quản lý 3 người; giáo viên: 18 người (02 cô nhóm trẻ gia đình); nhân viên: 7 người.

3. Cơ sở vật chất

+ Nhà  trường  có tổng số 12 phòng học, có 2/2 bếp ăn đảm bảo theo quy trình bếp một chiều, 100% trẻ đến trường  đều có nước sạch để dùng, 100% trẻ có đủ sách vở và dụng cụ cá nhân, 2 sân chơi tại 2 khu có cây bóng mát và 2/2 sân chơi có đồ chơi ngoài trời.

4. Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí

* Thuận lợi

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm cao trong công tác.

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường được học tập đầy đủ các văn bản hướng dẫn về công tác phòng chống tham nũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện ngăn chặn, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực giáo dục được nhà trường đặc biệt quan tâm.

    * Khó khăn

- Kinh phí phục vụ cho công tác tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng và thực hiện công tác kiểm tra giám sát còn khó khăn.

- Cán bộ được phân công làm công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ nên công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế.

II. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG NHÀ TRƯỜNG

1. Công tác tuyên truyền

- Chỉ đạo và thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung kế hoạch, các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường  về việc tích cực ngăn chặn, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực giáo dục, góp phần xây dựng nhà trường trong sạch, vững mạnh.

- Phổ biến các Nghị quyết của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước và của ngành, trong đó có văn bản phòng, chống tham nhũng như:

- Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 của Quốc hội ngày 29/11/2005.

- Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 48/2005/QH 11 của Quốc hội ngày 29/11/2005.

- Nghị định số 68/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Nghị định số 107/2006/NĐ- CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách

2. Triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong nhà trường

- Nhà trường kiện toàn BCĐ phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện trong năm học tới toàn thể CB,GV, NV trong nhà trường.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lí tham nhũng; củng cố lòng tin của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và nhân dân trong các hoạt động của nhà trường.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và quyết tâm phòng chống tham nhũng của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi các hoạt động gây lãng phí, thất thoát kinh phí và tài sản trong cơ quan và nhà trường, xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng, làm cho mọi hoạt động trong nhà trường được minh bạch, nâng cao tính mô phạm, mẫu mực của nhà giáo.

Trong các bếp ăn: Kiểm tra giám sát việc thực hiện công khai thực đơn và công khai tài chính, thực hành tiết kiệm khẩu phần ăn của trẻ.

Kiểm tra việc tiết kiệm năng lượng điện, tiết kiệm nước sạch…

  - Duy trì công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, một cách thường xuyên, liên tục, có biện pháp chặt chẽ, không để sơ hở trong công tác quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ.

3. Tăng cường tính công khai minh bạch trong việc thực hiện các nhiệm vụ về giáo dục theo quy định của pháp luật

- Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 09/2009/TT-BGD&ĐT ngày 07/5/2009 về quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, đặc biệt làm tốt Ba công khai (Công khai chất lượng đào tạo; công khai các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên; công khai thu, chi tài chính) và Bốn kiểm tra (Kiểm tra việc phân bổ và sử dụng ngân sách giáo dục, đào tạo; kiểm tra việc thu và sử dụng học phí trong các nhà trường; kiểm tra việc sử dụng các khoản tự nguyện của cha mẹ học sinh và các tổ chức cho nhà trường; kiểm tra việc thực hiện chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và xây dựng nhà công vụ cho giáo viên). Thực hiện nghiêm túc quy chế chi tiêu nội bộ. Công khai, minh bạch các hoạt động mua sắm tài sản công, tài chính, công tác quy hoạch cán bộ, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

4. Trong công tác quản lý tài chính, ngân sách

Triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của cấp trên về việc thu chi. Chấp hành tốt pháp luật về quản lý ngân sách, tài chính, Các khoản thu đã được hạch toán kế toán theo quy định của Luật Ngân sách. Mọi khoản thu, chi đều  thực hiện công khai Theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT; Công văn số: 1143/SGDĐT-KHTC ngày 30/10/2009 của Sở GD&ĐT.

- Thực hiện tốt việc minh bạch, công khai về định mức chi, các dự toán kinh phí trước khi cấp kinh phí cho các trường; thanh toán, quyết toán các nguồn vốn; quản lý, sử dụng, bảo quản tài sản, trang thiết bị kỹ thuật, đồ dùng, sách thư viện và sách giáo khoa dùng chung; thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong chi tiêu hành chính công, trong sử dụng tài sản, điện nước,  chế độ công tác phí. Chấn chỉnh các khoản thu không đúng quy định ở đơn vị.

- Minh bạch trong việc mua sắm tài sản, đồ dùng, thiết bị dạy học; tuân thủ quy định của Nhà nước về thanh, quyết toán nguồn ngân sách.

- Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của Quy chế chi tiêu nội bộ.

5. Thực hiện tốt việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập. Trong công tác tổ chức cán bộ

- Thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập cá nhân theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.

- Công bố công khai quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, cử cán bộ nhà giáo đi học nâng cao trình độ, hợp đồng lao động, thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức; tiếp nhận, thuyên chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức, chế độ chính sách, nâng bậc lương, đánh giá xếp loại thi đua của tập thể và cá nhân cán bộ, viên chức;

6. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, xác minh trong phát hiện xử lí tham nhũng, lãng phí

- Công bố công khai kết luận kiểm tra, thanh tra và kết quả kiểm tra, thanh tra có liên quan đến tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức; báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết; tập trung vào các lĩnh vực quản lý sử dụng ngân sách xây dựng cơ bản, sửa chữa cơ sở vật chất, chương trình mục tiêu, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, sách thư viện; xử lý nghiêm khắc người đứng đầu cơ quan có hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc để đơn vị do mình quản lí có tham nhũng, lãng phí tiêu cực; cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng, lãng phí tiêu cực và sai phạm về chuyên môn.

- Kết hợp việc thanh tra, kiểm tra, đánh giá hoạt động chuyên môn, công tác quản lý sử dụng tài chính, cơ sở vật chất, công tác cán bộ, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân với việc thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” và các cuộc vận động khác.

7. Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của các đoàn thể quần chúng trong nhà trường trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Nhà trường và các đoàn thể quần chúng ở nhà trường có trách nhiệm xem xét, giải quyết, làm rõ và trả lời kịp thời khi nhận được yêu cầu, đề nghị của các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm khi có thông tin về tham nhũng, liên quan đến trách nhiệm, lĩnh vực quản lý của mình.

 - Chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trong việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh mọi hành vi tham nhũng; phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

 - Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, quán triệt, tăng cường thanh tra, kiểm tra về công tác phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo triển khai thực hiện Luật phòng chống tham nhũng; cung cấp các văn bản có liên quan để làm tài liệu học tập cho cán bộ, công chức, nhà giáo, viên chức của đơn vị mình. Chú trọng kiểm tra những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, thường xuyên kiểm tra việc công khai tài chính trong các bếp ăn của nhà trường. Có trách nhiệm bảo vệ người khiếu nại, tố cáo, đấu tranh với các hành vi tham nhũng. Khen thưởng người có công chống tham nhũng. Thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ trong trường học, Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước, chương trình mục tiêu, mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học và Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.

III. KẾT QUẢ

- Cán bộ, giáo viên trong nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền về pháp luật với các bậc cha mẹ, nhân dân, thực hiện tốt luật phòng chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Kết quả kiểm tra: 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền và thực hiện tốt luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. 3/3 bếp ăn trong nhà trường thực hiện tốt tài chính công khai, thực hiện đảm bảo tốt thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Công tác tài chính được triển khai thực hiện nghiêm túc theo các văn bản hướng dẫn của cấp trên về việc thu chi. Chấp hành tốt pháp luật về quản lý ngân sách, tài chính, Các khoản thu đã được hạch toán kế toán theo quy định của Luật Ngân sách. Mọi khoản thu, chi đều thực hiện công khai Theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT; Công văn số: 1143/SGDĐT-KHTC ngày 30/10/2009 của Sở GD&ĐT.

- Công tác thu: Biên lai thu theo quy định của Bộ Tài chính.

- Hồ sơ, sổ sách kế toán và quyết toán được thực hiện đúng theo quy định hiện hành, không có tình trạng lạm thu dưới mọi hình thức. Việc thu, chi và quyết toán đảm bảo nguyên tắc đúng mục đích, công khai, dân chủ, minh bạch.

Trên đây là kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm học 2016-2017.

    Trường mầm non xã Nguyên Lý trân trọng báo cáo./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để b/c)

- L­ưu VT.      

 

                    HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                           Nguyễn Thị Liễu

                    

Tin cùng chuyên mục