Công khai tài chính

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG MẦM NON XÃ NGUYÊN LÝ Biểu 02_ TT21BTC
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI  DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2016
(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)
Chương 622 loại 490 khoản 491 ĐVT: Đồng
STT Chỉ tiêu Dự toán được giao Ghi chú
A Dự toán thu             1,170,886,000  
1 Ngân sách nhà nước cấp năm 2015             1,170,886,000  
2  Thu phí, lệ phí                184,900,000  
3 Thu sự nghiệp khác     
4 Số thu nộp NSNN    
5 Số được để lại chi theo chế độ                184,600,000  
a Ngân sách nhà nước             1,170,886,000  
b  Phí, lệ phí    
c Hoạt động sự nghiệp khác     
B Dự toán chi             1,355,786,000  
I Ngân sách nhà nước             1,170,886,000  
1   Chi thanh toán cá nhân             1,104,886,000  
2   Chi nghiệp vụ chuyên môn                  46,500,000  
3   Chi mua sắm, sửa chữa lớn                  14,000,000  
4   Chi khác                    5,500,000  
II Dự toán chi nguồn khác (nếu có)                184,900,000  
1   Chi thanh toán cá nhân                173,900,000  
2   Chi nghiệp vụ chuyên môn                  11,000,000  
3   Chi mua sắm, sửa chữa lớn    
4   Chi khác    
       

Nguyên Lý, ngày 25 tháng 09 năm 2016
NGƯỜI LẬP BIỂU                                                         THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
            Trần Thị Huệ Nguyễn Thị  Liễu
Tin cùng chuyên mục