Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên

PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG MN NGUYÊN LÝ

 

Số: 30/ KH - TMN

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


         Nguyên Lý, ngày 05 tháng 11 năm 2015

          

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non

Năm học 2015 - 2016


 

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGD ĐT ngày 10/07/2012 của Bộ Giáo dục và đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên Mầm non, Phổ thông và giáo dục thường xuyên;

       Căn cứ Thông tư số 36/2011/TT-BGD ĐT ngày 17/08/2011 của Bộ GD&ĐT việc ban hành chương trình BDTX giáo viên Mầm non;

       Căn cứ kế hoạch số 46/KH-GD&ĐT- GDTX ngày 28/10/2012 của Phòng GD&ĐT về việc bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non, giáo viên phổ thông năm học 2015- 2016.

 Căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường. Trường Mầm non xã Nguyên Lý xây dựng kế hoạch BDTX đối với giáo viên Mầm non năm học 2015- 2016 như sau:

I. Mục đích yêu cầu

- Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế- xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục, đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục.

- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên, năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng.

- Triển khai công tác BDTX phải gắn kết chặt chẽ với việc triển khai đánh giá giáo viên và cán bộ quản lý theo chuẩn và chỉ đạo đổi mới giáo dục của Ngành để từng bước cải thiện và nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và Đào tạo

II. Đối tượng

- Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên đang giảng dạy tại nhà trường.

III. Nội dung, thời lượng bồi dưỡng

1. Khối kiến thức bắt buộc

1.1. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/ năm học/ giáo viên.

Bồi dưỡng chính trị, thời sự, Nghị quyết của Đảng bộ Tỉnh, huyện về nhiệm vụ kinh tế xã hội, về đổi mới phát triển giáo dục và đào tạo; chỉ thị nhiệm vụ năm học 2015- 2016 của Bộ GD&ĐT, các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT.

Các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” và chuyên đề năm 2016 theo chỉ đạo của cấp trên (nếu có).

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT và các văn bản chỉ đạo liên quan của ngành, của Tỉnh, Huyện.

1.2 Nội dung bổi dưỡng 2: 30 tiết/ năm học/ giáo viên

Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên các cấp, các nội dung về đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo hướng dẫn của Sở, Phòng GD&ĐT; thực hiện chỉ đạo về chuyên môn của Phòng GD&ĐT, các trường Mầm non.

2. Khối kiến thức tự chọn

Nội dung bồi dưỡng 3: 60 tiết/ năm học/ giáo viên. Đối với nội dung bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên, các trường Mầm non căn cứ nhu cầu của cá nhân, khối kiến thức tự chọn trong chương trình BDTX giáo viên ban hành kèm theo các Thông tư tương ứng; giáo viên tự lựa chọn các module bồi dưỡng.

-         Giáo dục Mầm non: từ module MN 1 đến module MN 44;

        IV. Hình thức bồi dưỡng

        1.Tăng cường hình thức BDTX qua mạng, bồi dưỡng thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn và tự bồi dưỡng theo phương châm học tập suốt đời. Đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá kết quả BDTX giáo viên. Phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên cốt cán trong việc kiểm tra, hướng dẫn và bồi dưỡng giáo viên tại  nhà trường.

        2. Đối với  nội dung bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên (nội dung 3),Nhà trường chú trọng việc tổ chức hướng dẫn học tập, trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc cũng như việc tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức và tổ chức tập huấn đối với giáo viên.

V. Tài liệu bồi dưỡng

Tài liệu nội dung bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên (nội dung 3), Bộ GD&ĐT đã phê duyệt danh mục tài liệu, đia chỉ truy cập để khai thác tài liệu là http://taphuan.moet.gov.vn

VI. Đánh giá và công nhận kết quả BDTX

        1. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX giáo viên

        - Căn cứ kết quả thực hiện nội dung đăng ký BDTX giáo viên tại trường và kết quả đạt được của nội dung bồi dưỡng 1,2 và các module thuộc nội dung bồi dưỡng 3.

       - Xếp loại kết quả BDTX giáo viên gồm 4 loại: Loại Giỏi (viết tắt là G), loại Khá (viết tắt là K), loại Trung bình (viết tắt là TB), và loại không hoàn thành kế hoạch.

       2. Đánh giá kết quả BDTX

       2.1 Hình thức, đơn vị đánh giá kết quả BDTX

       Tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên: Giáo viên trình bày kết quả vận dụng  kiến thức BDTXcủa cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ chuyên môn thông qua các báo cáo chuyên đề, các thành viên trong tổ chuyên môn bình xét cho điểm, kết hợp đánh giá với quá trình theo dõi chấp hành nề nếp quy chế chuyên môn của giáo viên; việc đánh giá kết quả BDTX giáo viên ở các tổ chuyên môn được tiến hành vào cuối tháng 5/2016. Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức đánh giá này như sau:

        - Tiếp thu kiến thức và kỹ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX (5,0 điểm).

        - Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5,0 điểm).

        2.2. Thang điểm đánh giá kết quả BDTX

       Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và đánh giá theo từng module thuộc nội dung bồi dưỡng 3.

       2.3. Điểm trung bình kết quả BDTX

       - Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau: ĐTB BDTX= (điểm nội dung bồi dưỡng 1+ điểm bồi dưỡng 2+ điểm bồi dưỡng trung bình của các module thuộc nội dung bồi dưỡng 3 do giáo viên đăng ký)/ 3;

       - ĐTB BDTX được làm tròn đến 1 chữ số thập phân theo quy định.

       2.4. Điểm trung bình kết quả BDTX

       - Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch nếu đã học tập đầy đủ các nội dung BDTX bắt buộc và tự chọn, có các thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:

       + Loại Giỏi (G) nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 9,0 đến 10,0 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7,0 điểm;

       + Loại Khá (K) nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 7,0 điểm đến dưới 9,0 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6,0 điểm;

       + Loại Trung bình (TB) nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 5,0 điểm đến dưới 7,0 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5,0 điểm;

       - Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.

       3. Công nhận kết quả BDTX

      3.1. Nhà trường tổng hợp kết quả BDTX  của giáo viên căn cứ vào kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên ở các tổ chuyên môn và ý thức trách nhiệm, hiệu quả công việc được giao trong năm học.

      3.2. Bộ phận chuyên môn thuộc Phòng GD&ĐT thẩm định kết quả đánh giá của Hiệu trưởng và trình Trưởng Phòng GD&ĐT phê duyệt kết quả BDTX của giáo viên.

      3.3. Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ chính sách, sử dụng giáo viên.

       4. Hồ sơ đánh giá BDTX giáo viên

       4.1. Đối với cá nhân cán bộ quản lý, giáo viên

       - Bản đăng ký các nội dung bồi dưỡng (ở khối kiến thức tự chọn);

       - Các báo cáo chuyên đề, bài thu hoạch của cá nhân trong quá trình bồi dưỡng;

       - Sổ sinh hoạt chuyên môn, nghiệp vụ.

       4.2. Đối với Tổ chuyên môn nhà trường

       - Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên của từng Tổ chuyên môn;

       - Tập hợp báo cáo nội dung đăng ký các nội dung bồi dưỡng (ở khối kiến thức tự chọn);

       - Biên bản họp Tổ chuyên môn và kết quả đánh giá, cho điểm các thành viên về công tác  BDTX

      4.3. Đối với nhà trường

      - Kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường;

      - Tổng hợp và đề nghị phê duyệt kết quả BDTX giáo viên toàn trường (theo mẫu đính kèm).

     VII. Tổ chức thực hiện.

      - Hiệu trưởng trường xây dựng kế hoạch và triển khai công tác BDTX đối với giáo viên;

      - Hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chuyên môn đánh giá kết quả BDTX giáo viên, tổng hợp báo các kết quả BDTX về Phòng GD&ĐT.

     * Tổ chuyên môn

      - Tổ trưởng xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng giáo viên của tổ chuyên môn, trong đó có đăng ký nội dung bồi dưỡng tự chọn của giáo viên theo các module;

      - Thực hiện tốt các quy định về BDTX của nhà trường , Phòng GD&ĐT và cơ quan chuyên môn cấp trên;

      - Tổ chức đánh giá và báo cáo kết quả BDTX của giáo viên với nhà trường theo từng năm học.

      * Giáo viên

      - Hoàn thành các nội dung BDTX đối với khối kiến thức bắt buộc;

      - Đăng ký và thực hiện nghiêm túc nội dung BDTX đối với khối kiến thức tự chọn theo các module trong năm học.

Trên đây là Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non năm học 2015- 2016 của trường Mầm non xã Nguyên Lý.

                                                                

Nơi nhận;

 - Phòng GD - ĐT(Để báo cáo)

- Lưu VT.

 

HIỆU TRƯỞNG


 

 

 

                   Nguyễn Thị Liễu

 
 

 

Tin cùng chuyên mục