Công khai cơ sở vật chất năm học 2016-2017

NỘI DUNG   Tổng số Chia ra
Kiên cố  Bán kiên cố  Tạm
Tổng số  XD mới Tổng số  XD mới
1. Tổng số phòng học Phòng 12 6   6    
Chia ra:   - Nhà trẻ " 3 1   2    
Công lập " 3 1   2    
Tư thục "            
Nhà Dòng "            
                - Mẫu giáo " 9 5   4    
Công lập " 9 5   4    
Tư thục "            
Nhà Dòng "            
,- Phòng học dành cho trẻ 3 tuổi " 3 2   1    
Công lập " 3 2   1    
Tư thục "            
Nhà Dòng "            
,- Phòng học dành cho trẻ 4 tuổi " 3     3    
Công lập " 3     3    
Tư thục "            
Nhà Dòng "            
,- Phòng học dành cho trẻ 5 tuổi " 3 3        
Công lập " 3 3        
Tư thục              
Nhà Dòng "            
,-,Phòng học còn thiếu "            
- Phòng học nhờ "            
,- Phòng học thiếu diện tích " 6     6    
2. Phòng phục vụ học tập "            
   - Phòng giáo dục thể chất  "            
   - Phòng giáo dục nghệ thuật  "            
3. Nhà bếp  x            
Tổng số trường có nhà bếp Trường 1     1    
Tỷ lệ % 100     100    
Số trường có bếp hợp vệ sinh đúng quy cách Trường 1     1    
Tỷ lệ % 100     100    
Tổng số điểm trường có nhà bếp Đ. trường 2     2    
Tỷ lệ % 100     100    
Công lập Đ. trường 2     2    
Tư thục "            
Nhà Dòng "            
Trong đó bếp đúng quy cách (bếp một chiều) Bếp 2     2    
Công lập " 2     2    
Tư thục "            
Nhà Dòng "            
Bếp xây mới, cải tạo, sửa chữa sau năm học 2015-2016 Bếp            
4. Phòng y tế Phòng            
Công lập "            
Tư thục "            
Nhà Dòng "            
5. Tổng số trường có công trình vệ sinh Trường 1          
Diện tích m 96          
a.  CTVS dành cho GV CT 1     1    
Công lập " 1     1    
Tư thục "            
Nhà Dòng "            
           "- Số CTVS vệ sinh đạt yêu cầu " 1     1    
Công lập " 1     1    
Tư thục "            
Nhà Dòng "            
       b. CTVS dành cho trẻ " 7 6   1    
Công lập " 7 6   1    
Tư thục "            
Nhà Dòng "            
           "- Số CTVS vệ sinh đạt yêu cầu " 7 6   1    
Công lập " 7 6   1    
Tư thục "            
Nhà Dòng "            
TS trường có CTVS đạt yêu cầu Trường 1          
 Số CTVS được xây mới, cải tạo sau năm học 2015-2016 CT            
6. Sân chơi ngoài trời Sân 2          
Tổng số điểm trường ĐT 2          
Số điểm trường có sân chơi (cả điểm chính) " 2          
Tỷ lệ điểm trường có sân chơi %         100          
Công lập Sân 2          
Tư thục "            
Nhà Dòng "            
Trong tổng số : - Sân có thiết bị ĐC " 2          
Tỷ lệ % 100          
Công lập Sân 2          
Tư thục "            
Nhà Dòng "            
Sân chơi có 5 loại ĐCNT trở lên " 1          
Tỷ lệ %        50.0          
Công lập Sân 1          
Tư thục "            
Nhà Dòng "            
7. Trường có nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh " 1          
8. Thiết bị x            
a. TS nhóm, lớp đủ ĐD theo quy định Nhóm, lớp 11          
Nhóm trẻ Nhóm 2          
Tỷ lệ % 60,4          
Công lập " 2          
Tư thục "            
Nhà Dòng "            
Lớp mẫu giáo Lớp 9          
Tỷ lệ % 100          
Công lập " 9          
Tư thục              
Nhà Dòng "            
Trong đó: lớp MG  5 tuổi " 3          
Công lập " 3          
Tư thục              
Nhà Dòng "            
Tỷ lệ lớp 5 tuổi đủ đồ dùng   100          
b. Trường có ứng dụng CNTT Trường            
Số trường nối mạng Internet " 1          
Tổng số máy vi tính máy 6          
Công lập " 6          
Tư thục "            
Nhà Dòng "            
Số CBQL, GV,NV biết ứng dụng CNTT  Người 26          
Tỷ lệ %         100          
Công lập người 26          
Tư thục "            
Nhà Dòng "            
Trong đó: "- CBQL Người 3          
              "- Giáo viên " 16          
              - Nhân viên " 7          
9. Đánh giá chất lượng GD            
a. Số trường tự đánh giá Trường            
Trong đó: - đạt cấp độ 1 "            
               "- đạt cấp độ 2 "            
               "- đạt cấp độ 3 "            
b. Số trường được đánh giá ngoài "            
Trong đó: - đạt cấp độ 1 "            
               "- đạt cấp độ 2 "            
               "- đạt cấp độ 3 "            
10. Tổng kinh phí đầu tư Triệu đồng     1,571,860          
a.  Ngân sách nhà nước " 1,171          
Công lập " 1,171          
Tư thục "            
Nhà Dòng "            
- Ngân sách thường xuyên " 1,171          
Công lập " 1,171          
Tư thục "            
Nhà Dòng "            
- Ngân sách xây dựng cơ bản "            
Công lập "            
Tư thục "            
Nhà Dòng "            
b. Cha mẹ HS đóng góp "  400,98           
Công lập "  400,98           
Tư thục "            
Nhà Dòng "            
Tin cùng chuyên mục