Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Nguyên Lý)/Hoạt động chuyên môn/

Kế hoạch công tác học sinh và hoạt động ngoại khóa ngoài giờ iên lớp

                                  

    PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG MN XÃ NGUYÊN LÝ

  Số: 15 /KH-MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Nguyên Lý, ngày 30 tháng 9 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

 Triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác học sinh, hoạt động ngoài giờ lên lớp

và y tế trường học - Năm học 2015- 2016

     A. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH.

       I. Văn bản hướng dẫn:

       Căn cứ Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2015- 2016; Quyết định số 2797/QĐ-BGDĐT ngày 30/8/2015 về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

      Căn cứ Công văn số 1218/SGDĐT-CNTT&CTHSSV ngày 25/9/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học 2015- 2016;

       Công văn số: 260/GDĐT-NGLL ngày 28/9/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân hướng dẫn nhiệm vụ công tác học sinh, hoạt động ngoài giờ lên lớp và y tế trường học năm học 2015- 2016.

       Trường mầm non xã Nguyên Lý xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác học sinh, hoạt động ngoài giờ lên lớp và y tế trường học năm học 2015- 2016, cụ thể như sau:    

    II. Đặc điểm tình hình

    1. Thuận lợi.

     - Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân xã; Sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo, Thanh tra Phòng Giáo dục huyện Lý Nhân và của bậc học Mầm non.

      - Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường luôn đoàn kết, nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ, tích cực học tập bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

      - Công tác đảm bảo an toàn về sức khỏe, phòng chống bệnh tật cho học sinh luôn được chú trọng.

     2. Khó khăn:

 - Trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi của các nhóm trẻ và lớp mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi còn thiếu.

 - Kinh phí phục vụ cho hoạt động của nhà trường còn hạn hẹp.

      - Cán bộ phụ trách công tác y tế còn kiêm nhiệm chưa có chuyên môn nên quá trình thực hiện nhiệm vụ còn nhiều hạn chế.

     

  3. Các số liệu cơ bản (Tại thời điểm đầu năm học).

   Tổng số nhóm lớp: 13; Trong đó có 9 lớp mẫu giáo và 4 nhóm trẻ ( Trong đó có 1 nhóm trẻ gia đình).

- Trẻ nhà trẻ ra lớp: 95/280 đạt 33,92%

- Trẻ mẫu giáo ra lớp: 334/334 = 100%. Trong đó trẻ  5 tuổi ra lớp 126/126 đạt 100%.

- Tổng số cán bộ giáo viên, công nhân viên: 25 đ/c (không tính 01 giáo viên nhóm trẻ gia đình). Trong đó: CBQL: 02 người; giáo viên 18 người; nhân viên: 5 người.

    B. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ .

    I. Nhiệm vụ trọng tâm

1. Tiếp tục đẩy việc mạnh học tập và làm theo, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị.

2. Triển khai nội dung Chương trình hành động của ngành Giáo dục thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2011- 2020, Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu câu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

3. Duy trì và thực hiện có hiệu quả các nội dung xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trong các trường học; Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật, tuyên truyền nội dung về biển, hải đảo và trách nhiệm của cha mẹ học sinh trong quá trình đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền thiêng liêng, toàn vẹn lãnh thổ bất khả xâm phạm của dân tộc Việt Nam.

4. Nghiên cứu, rà soát nội dung, hình thức triển khai công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho các cháu học sinh, ngăn chặn và phấn đấu không còn hiện tượng bạo lực học đường, các hành vi thiếu văn hóa của giáo viên, cha mẹ học sinh; Tăng cường giáo dục toàn diện và tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý học sinh; Chú trọng và đẩy mạnh giáo dục tư tưởng chính trị, văn hóa truyên thống, lòng yêu nước, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, xã hội; Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, công tác chăm sóc sức khỏe; Chú trọng công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học; Giáo dục an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích, đuối nước, dịch bệnh đối với học sinh.

5. Đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho cán bộ, giáo viên cha mẹ học sinh về tư tưởng, văn hóa, thể dục, thể thao và y tế trường học.

II. Nhiệm vụ cụ thể

1. Công tác Tư tưởng – Văn hoá

1.1. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề của năm 2015: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng đảng trong sạch vững mạnh”. Cụ Thể: Các Đảng viên, nhà giáo, CB công chức, viên chức trong nhà trường nêu cao trách nhiệm gương mẫu của đảng viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên.

1.2. Quán triệt, học tập và triển khai Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015- 2030.

- Triển khai các nội dung liên quan đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015- 2020” theo quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt.

1.3. Tiếp tục triển khai việc đưa các nội dung về xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực thành các hoạt động thường xuyên trong nhà trường; trường phấn đấu đạt xuất sắc 5/5 nội dung của phong trào;

1.4. Triển khai Chỉ thị số 1537/CT-BGDĐT ngày 5/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho HSSV trong các cơ sở giáo dục, đào tạo nhằm đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh phù hợp với tình hình mới; Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, hiểu biết xã hội cho trẻ qua việc lồng ghép nội dung các môn học, hoạt động ngoài  trời, hoạt động trong giờ đón, trả trẻ và các hoạt động ngày hội, ngày lễ...

1.5. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hoạt động ngày hội, ngày lễ cho trẻ tại các điểm trường ngoài giờ lên lớp;

1.6. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Triển khai công tác tư vấn tâm lý trong nhà trường, giúp trẻ tự tin và có khả năng giải quyết những vấn đề khó khăn trong cuộc sống, tạo ra sự cân bằng tâm lý, học tập đạt kết quả tốt.

2. Công tác quản lý học sinh

2.1. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ khi ở trường.

2.2. Chỉ đạo triển khai tốt công tác giáo dục kiến thức an toàn giao thông cho học sinh ngay từ đầu năm học mới; Nhà trường tổ chức ký cam kết với cán bộ, giáo viên, nhân viên về việc chấp hành quy định an toàn giao thông, phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh.

2.3. Nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện công tác quản lý học sinh cụ thể trong năm học 2015- 2016 gắn kết với việc thực hiện các vấn đề cơ bản sau đây:

- Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong trường học; tăng cường công tác tuyên tuyền, giáo dục pháp luật, nâng cao năng lực, khả năng ứng phó về phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn cho cán bộ, giáo viên và học sinh;

- Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường với công an xã trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học;

- Tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật, tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, mại dâm, đặc biệt thời gian đầu năm học, sau kỳ nghỉ tết và các hoạt động cao điểm hưởng ứng Ngày toàn dân phòng chống ma tuý (26/6/2016).

3. Thực hiện tốt lĩnh vực phát triển thể chất trong trường mầm non.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản về công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học:

- Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động giúp cơ thể trẻ phát triển tố chất nhanh, bền, dẻo dai và khéo léo, góp phần nâng cao tầm vóc và thể lực của trẻ em Việt Nam.

 - Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và huy động sự tham gia của cha mẹ trẻ, cộng đồng, tạo sự thống nhất giữa nhà trường, gia đình và xã hội cùng chăm lo  GDPTVĐ cho trẻ.

     - Trú trọng, đẩy mạnh công tác phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh trong trường mầm non.

 - Nhà trường tích cực tuyên truyền, tranh thủ sự đầu tư ủng hộ của cộng đồng, phụ huynh học sinh nhằm tăng cường đầu tư kinh phí, xây dựng, bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất để đảm bảo tốt cho việc dạy học và tập luyện thể dục ( sân tập, trang thiết bị đồ dùng phục vụ hoạt động phát triển vận động).

4. Công tác Y tế trường học

4.1. Nhà trường tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về công tác y tế trường học với các nội dung chủ yếu sau:

- Xây dựng kế hoạch công tác y tế trường học ngay từ đầu năm học Quy định về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 58/2008/QD-BGDDT ngày 17/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Phối hợp tổ chức hiệu quả, phát triển các hình thức hoạt động Chữ thập đỏ trong trường học theo tinh thần Thông tư 07/2014/TT-BGD&ĐT ngày 14/3/2014 của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn của Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

- Nhà trường  phân công, bố trí 01 đ/c cán bộ quản lý kiêm nhiệm công tác tế trường học có trách nhiệm theo dõi tổng hợp tình hình sức khỏe của trẻ định kỳ theo quy định.

- Đề xuất với các cấp biên chế cán bộ làm công tác y tế trường học theo Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT- BGDĐT-BNV; Thông tư liên tịch số 71/2006/TTLT-BGDĐT-BNV;

- Trang bị phòng y tế có tranh tuyên truyền, tủ thuốc, cơ số thuốc tối thiểu; đồ thị theo dõi sức khoẻ của trẻ,... theo quy định. Phối hợp tốt với Trạm y tế xã tổ chức khám sức khoẻ định kỳ ít nhất 2 lần cho học sinh trong năm học.

- Thực hiện Thông tư số 14/2007/TT-BTC ngày 08/3/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trường học. Nhà trường thực hiện nghiêm túc việc quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh theo quy định. Chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung theo Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 03/9/2014, ban hành quy chế phối hợp trong công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

- Nhà trường tổ chức tự kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác y tế trường học của đơn vị vào tháng 3/2016 theo Thông tư liên tịch số 22/2013/TTLT- BGDĐT-BYT ngày 18/6/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế ban hành Quy định đánh giá công tác y tế tại các cơ sở giáo dục mầm non. Thực hiện tốt việc tự kiểm tra đánh giá định kỳ hàng tháng để có kế hoạch bổ sung, điều chỉnh các nội dung đảm bảo đúng quy định tại thông tư hướng dẫn.

4.2. Thực hiện các quy định về vệ sinh trường học, nước sạch và vệ sinh môi trường, đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Chỉ đạo các nhóm lớp thực hiện tốt công tác vệ sinh cá nhân “Giáo dục trẻ rửa tay bằng xà phòng”, thói quen nếp sống văn minh, phòng chống bệnh về mắt, răng miệng, bệnh đường hô hấp, đường tiêu hóa cho các cháu.

- Tổ chức thực hiện các quy định về vệ sinh trường học, nước sạch và vệ sinh môi trường thực hiện việc bảo quản, tiêu hủy hóa chất, về vệ sinh môi trường; đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm­.

- Xây dựng trường học nâng cao sức khỏe, đảm bảo môi trường nhà trường xanh, sạch, đẹp và an toàn.

4.3. Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho CBGVNV học sinh về giáo dục sức khỏe, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; giáo dục dân số, gia đình, giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản vị thành niên, phòng chống HIV/AIDS. Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường.

4.4. Nhà trường thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ hằng năm và báo cáo đột xuất về công tác y tế trường học theo sự chỉ đạo của các cấp.

III. Tổ chức thực hiện

Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường căn cứ vào Kế hoạch để thực hiện tốt các nội dung kế hoạch đã đề ra.

 Trên đây là Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác học sinh, hoạt động ngoài giờ lên lớp và y tế trường học năm học 2015- 2016 của trường mầm non xã Nguyên Lý./.

Nơi nhận:     

- Phòng GDĐT (để báo cáo);

- Cán bộ, giáo viên (để thực hiện);

- Lưu: VP trường MN.                                                                             

      HIỆU TRƯỞNG     

                   

 

          Nguyễn Thị Liễu

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm