Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Nguyên Lý)/Hoạt động chuyên môn/

Kế hoạch Hội thi GV giỏi cấp trường năm học 2018-2019

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LÝ NHÂN

TRƯỜNG MN XÃ NGUYÊN LÝ

Số: 09/KH-MNNL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Nguyên Lý, ngày 02 tháng 10  năm 2018

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Năm học 2018-2019

Căn cứ Thông tư số 49/2011/TT-BGDĐT ngày 26/10/2011 của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non;

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của nhà trường;

Căn cứ công văn số 688//PGDĐT-MN ngày 21/9/2016 của phòng giáo dục đào tạo Lý Nhân về việc hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non 2018-2019,

Trường mầm non xã Nguyên Lý xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018-2019 với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đẩy mạnh phong trào thi đua sôi nổi trong nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ một cách toàn diện.

- Tuyển chọn, công nhận những giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, và cho các GV khác học tập.

- Tạo điều kiện để giáo viên trao đổi học hỏi kinh nghiệm tăng cường chất lượng, hiệu quả trong công tác bồi dưỡng giáo viên.

- Kết quả hội thi là căn cứ để đánh giá, xếp loại thi đua của các giáo viên.

2. Yêu cầu

2.1. Hội thi được tổ chức theo các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ được qui định trong chương trình giáo dục mầm non, bám sát yêu cầu về kiến thức, kỹ năng thực hành chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non và các văn bản chỉ đạo của ngành.

2.2. Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, khoa học có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm chăm sóc, giáo dục trẻ và nghiên cứu khoa học  sư phạm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI

1. Nội dung thi

a. Kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ em hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục mầm non.

- Điều lệ trường mầm non;

- Các quy định về đạo đức nhà giáo, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;

- Một số nội dung về chuyên môn nghiệp vụ GDMN đã triển khai bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018-2019;

- Cách  xử lý các tình huống sư phạm.

b. Thi thực hành tổ chức 1 hoạt động giáo dục:

Mỗi giáo viên thực hành một hoạt động chơi - tập (đối với giáo viên nhà trẻ), một hoạt động học (đối với giáo viên mẫu giáo) do giáo viên tự chọn.

2. Hình thức thi

a. Thi kiểm tra năng lực là bài thi viết tự luận. Thời gian thi 60 phút.

b. Thi thực hành hoạt động giáo dục được tổ chức tại các nhóm, lớp. Nội dung tham gia thi thực hành là nội dung hoạt động giáo dục lần đầu được tổ chức cho trẻ tại lớp đó. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho hoạt động giáo dục trong thời gian một tuần trước thời điểm thi.

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM GIA DỰ THI

1. Đối tượng tham gia hội thi

Là những giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường.

2. Điều kiện tham gia hội thi.

- Có đồ dùng, đồ chơi (gọi là sản phẩm) do giáo viên tự sáng tạo đã áp dụng có hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng CSGD trẻ (có thuyết minh kèm theo) và được nhà trường nhận xét, đánh giá xếp loại khá trở lên trong thời gian 2 năm học gần nhất hội thi.

- Giáo viên tham gia dự thi phải đạt trình độ chuẩn đào tạo trở lên của cấp học mầm non theo qui định; có thời gian trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ liên tục từ 2 năm trở lên.

 IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ NỘI DUNG LỊCH CỤ THỂ

1. Thời gian cụ thể

-  Ngày 1/11/2018 và kết thúc vào ngày 1311/2018.

2. Địa điểm dạy: Khu Trần Xá.

3. Địa điểm khai mạc tổng kết hội thi: Tại văn phòng trường mầm non.

4. Lịch cụ thể Hội thi

4.1. Ngày 2/11/2018

- GV dự thi nộp đăng ký đề tài thực hành của mình đã được tổ chuyên môn thẩm định là hoạt động tổ chức lần đầu tại lớp đó (đ/c Hường  nhận).

- Tổng hợp danh sách giáo viên đăng ký dự thi, độ tuổi dạy, đăng ký dự thi thực hành tổ chức 01 hoạt động giáo dục tự chọn (Đ/c Hường nhận).

4.2. Ngày 09/11/2018

- Buổi sáng:

+ 8h00’ họp Ban tổ chức Hội thi. Từ 9h30’ họp Ban giám khảo hội thi.

+ Kiểm tra các điều kiện chuẩn bị cho Hội thi.

- Buổi chiều: 13h30’ giáo viên trưng bày sản phẩm dự thi.

- Từ 14h30 chấm đồ dùng, đồ chơi là sản phẩm dự thi của giáo viên.

4.3. Ngày 10/11/2018

- Buổi sáng:

+ Từ 8h00’ - 8h30’: Khai mạc Hội thi

+ Từ 9h00’ - 10h00’: Giáo viên dự thi làm bài kiểm tra năng lực.

- Buổi chiều:

 Từ 14h00’ - 17h00’: Xếp lịch thi dạy thực hành.

4.4. Ngày 11/11/2018

 - Buổi sáng:

+ Từ 8h00’ - 11h30’: Thi thực hành tổ chức 4 hoạt động giáo dục

- Buổi chiều:

+ Từ 14h00’ - 17h00’: Thi thực hành tổ chức 4 hoạt động giáo dục.

4.5. Ngày 12/11/2018

 - Buổi sáng:

+ Từ 8h00’ - 11h30’: Thi thực hành tổ chức 3 hoạt động giáo dục

- Buổi chiều:

+ Từ 14h00’ - 17h00’: Thi thực hành tổ chức 3 hoạt động giáo dục.

4.6. Ngày 13/11/2018

- Buổi sáng:

+ Từ 7h30’ - 11h00’: Chấm bài thi năng lực.

- Buổi chiều:

+ Từ 13h30’ - 15h30’: Tổng hợp kết quả, chuẩn bị tổng kết trao thưởng.

+ Từ 15h45’ - 17h30’: Tổng kết trao thưởng.

V. CÁCH TÍNH ĐIỂM

1. Điểm cho các nội dung thi

- Bài kiểm tra năng lực: 10 điểm.

- Thi thực hành hoạt động giáo dục: 20 điểm.

* Xếp loại thực hành hoạt động giáo dục:

+ Loại giỏi: Từ 17,0 điểm đến 20,0 điểm.

+ Loại khá: Từ 14,0 điểm đến dưới 17,0 điểm.

+ Loại trung bình: Từ 10,0 điểm đến dưới 14,0 điểm.

2. Điểm của các giáo viên dự thi

Là tổng điểm bình quân mỗi nội dung thi của các giám khảo

 Đánh giá giáo viên: Trường mầm non thành lập Ban giám khảo để đánh giá, xếp loại các giáo viên. Thành viên trong ban giám khảo không được đánh giá giờ dạy của mình. Việc đánh giá giờ dạy của giáo viên được tiến hành ngay khi kết thúc phần dự thi của giáo viên, giám khảo ký và ghi rõ họ tên. Phiếu của các tổ giám khảo sau mỗi giờ dạy được niêm phong và giao lại cho thư ký hội thi.

- Điểm cho hội thi của giáo viên là điểm trung bình cộng của các phiếu đánh giá giờ dạy của giám khảo. Phiếu nào chênh 1,5 điểm trở lên so với điểm trung bình cộng thì bị loại và tính lại điểm trung bình cộng.

3. Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi phải đạt các yêu cầu

- Đảm bảo đủ các điều kiện dự thi theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Thông tư 49/2011/TT-BGDĐT ngày 26/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non.

- Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8,0 điểm trở lên.

- Nội dung thi thực hành hoạt động giáo dục đạt loại giỏi (17,0 điểm trở lên).

- Có đồ dùng, đồ chơi đạt loại khá trở lên (7,0 điểm trở lên).

- Không vi phạm quy chế thi.

4. Khen thưởng

- Khen thưởng đối với những giáo viên đạt giỏi cả 2 nội dung:

+ 1 giải nhất.

+ 2 giải nhì.

+ 3 giải ba.

5. Một số yêu cầu khác

Các giáo viên dự thi tự lo các điều kiện phụ vụ:

+ Đồ dùng của cô và trẻ.

+ Giáo án.

+ Giáo viên tham gia dự thi ăn mặc phù hợp với nội dung thi.

VI. KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI THI

- Trường mầm non chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội thi.

- Kinh phí khen thưởng.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Căn cứ Kế hoạch Hội thi của nhà trường kết hợp tổ chuyên môn rà soát  giáo viên tham gia thi đúng đảm bảo các điều kiện theo yêu cầu.

Trên đây là kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2016-2017 của trường mầm non xã Nguyên Lý. Nhà trường yêu cầu các tổ chuyên môn các bộ phận có liên quan  triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này; trong quá trình thực hiện có vấn đề gì vướng mắc phản ánh kịp thời với lãnh đạo nhà trường./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD-ĐT Lý Nhân (để báo cáo);

- Lãnh đạo trường, CĐCS(để chỉ đạo);

- Các tổ CM, GV (để thực hiện);

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                    

                     Nguyễn Thị Liễu

 

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm