Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Nguyên Lý)/Hoạt động chuyên môn/

Bảng phân công chuyên môn năm học 2016-2017

                                             PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN 2O16 - 2017

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÝ NHÂN

TRƯỜNG MẦM NON XÃ NGUYÊN LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2016-2017

 

STT Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn Nhiệm vụ được giao
1 Nguyễn Thị Liễu HT ĐHGDMN Phụ trách chung
2 Trần Thị Hường HP CĐGDMN Phụ trách chuyên môn
3 Vũ Thị Quyên HP CĐGDMN Phụ trách nuôi dưỡng
4 Vũ Thị Nga  GV CĐGDMN Nhóm trẻ 24-36 tháng  
5 Thái Thị Phượng GV CĐGDMN Nhóm trẻ 24-36 tháng 
6 Đỗ Thị Thương  GV CĐGDMN Phụ nhóm trẻ 24-36 tháng
7 Vũ Thị Mừng  GV CĐGDMN Nhóm trẻ 24-36 tháng
8 Nguyễn Thị Thu  Hằng  GV CĐGDMN Mẫu giáo 3 tuổi
9 Lê Thị Thơm GV CĐGDMN Mẫu giáo 3 tuổi
10 Trần Thị Huyền  GV CĐGDMN Mẫu giáo 3 tuổi
11 Phạm Thị Mùi  GV CĐGDMN Mẫu giáo 4 tuổi
12 Nguyễn Thị Huế  GV CĐGDMN Mẫu giáo 4 tuổi
13 Nguyễn Thị Huế GV TCGDMN Mẫu giáo 4 tuổi
14 Đỗ Thị Việt Ánh  GV ĐHGDMN Mẫu giáo 5 tuổi
15 Trần Thị Châu Loan  GV ĐHGDMN Mẫu giáo 5 tuổi
16 Đỗ Thị Luyến  GV ĐHGDMN Phụ lớp 5 tuổi
17 Trần Thị Thu Phương GV CĐGDMN Phụ lớp  5 tuổi
18 Nguyễn Thị Dưỡng  GV ĐHGDMN Mẫu giáo 5 tuổi
19 Nguyễn Thị Hà  GV CĐGDMN Phụ lớp  5 tuổi
20 Trần Thị Huệ  NVHC CĐGDMN Kế toán 
21 Đỗ Thị Lan NVHC ĐHGDMN Văn thư
22 Trần Thị Lan Anh  NVNA TCNĂ Nhân viên nấu ăn
23 Trần Thị Quyên NVNA TCNĂ Nhân viên nấu ăn
24 Phạm Thị Hải Yến NVNA TCNĂ Nhân viên nấu ăn
25 Phạm Mỹ Trang NVNA TCNĂ Nhân viên nấu ăn
26 Nguyễn Thị Tuyết NVNA CĐGDMN Nhân viên nấu ăn

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm