Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Nguyên Lý)/Hoạt động chuyên môn/

Kế hoạch công tác tuyển sinh

    

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG MN XÃ NGUYÊN L 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/KH-TMN

Nguyên Lý, ngày 01 tháng 08 năm 2015

 
   
 

 

 

 

 

 

       KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2015 - 2016

                

          Căn cứ văn bản 05/VBHN-BGDĐT ngày 13/2/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường mầm non;

          Căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2015- 2016 của trường mầm non Nguyên Lý;

Trường Mầm non xã Nguyên Lý xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh, cụ thể như sau:

 

               I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyển sinh đúng quy định, công khai, công bằng, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

2. Yêu cầu

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, công khai các thông tin về tuyển sinh theo quy định. Không gây khó khăn, bức xúc cho các bậc phụ huynh.

  - Thực hiện nghiêm túc các nội dung trong kế hoạch tuyển sinh của phòng GD&ĐT.

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường được phân công nhiệm vụ, thực hiện và chịu trách nhiệm cá nhân trước cấp trên và pháp luật; Đ/c Phụ trách nhà trường chịu trách nhiệm cuối cùng về công tác tuyển sinh của trường.

- Không được thu bất cứ khoản tiền nào trong thực hiện tuyển sinh.

- ¦u tiªn  huy ®éng sè trÎ Nhà trẻ, Mẫu giáo trong xã  theo kế hoạch.

- §¶m b¶o qui ®Þnh vÒ sè trÎ/ líp  vµ  sè c«/ trÎ theo điều lệ trường mầm non      

- §¶m b¶o an toµn tuyÖt ®èi cho c¸c ch¸u, ®¶m b¶o ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô ch¨m sãc nu«i d­ìng vµ gi¸o dôc trÎ theo ch­¬ng tr×nh GDMN.

II. NỘI DUNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP

1. Công tác Tuyên truyền

- Đối tượng tuyên truyền: CB, GV, NV trường, nhân dân trong xã.

- Hình thức tuyên truyền: Giáo viên tuyên truyền vận động các bậc phụ huynh , qua đài truyền thanh của xã.

- Thời gian tuyên truyền: Từ ngày 20/7- 31/7 nhà trường thực hiện thông báo tuyển sinh, thông tin qua hệ thống truyền thanh xã.

- Nội dung tuyên truyền:

1. Tõ ngµy 1/8 ®Õn ngµy 3/8/2014: Phô huynh ®Õn v¨n phßng nhµ tr­êng    nhËn hå s¬ ®¨ng ký häc cho con.

 ( S¸ng tõ 7h30p ®Õn 10h30p, chiÒu tõ 14h30p ®Õn 16h30p).

2. Tõ  ngµy 4/ 8 trở đi phô huynh cã nhu cÇu cho con ®i häc mang hå s¬ ®Õn tr­êng lµm thñ tôc nhËp häc.

                  - Hå s¬ nhËp häc gåm cã:    

+ §¬n xin häc ( theo mÉu )

          + B¶n sao giÊy khai sinh ( kÌm theo b¶n chÝnh ®Ó ®èi chiÕu )

2. Thành lập và phân công từng thành viên Hội đồng tuyển sinh, qui trình nhận, kiểm tra hồ sơ

* Thành lập Hội đồng tuyển sinh trường mầm non xã Nguyên Lý năm học 2015- 2016, gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Liễu, Phụ trách trường, Chủ tịch Hội đồng;

2. Bà Trần Thị Hường, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch CĐCS, Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Bà Nguyễn Thị Huế, Thư ký hội đồng, Thư ký;

4. Bà Nguyễn Thị Dưỡng, Tổ trưởng CMMG, Ủy viên;

5. Bà Vũ Thị Nga,Tổ trưởng chuyên môn Nhà trẻ, Ủy viên;

6. Bà Đỗ Thị Luyến, Tổ trưởng chuyên môn Nuôi dưỡng, Ủy viên;

7. Bà Trần Thị Huệ, Kế toán, ủy viên.

  • Ph©n c«ng nhiÖm vô c¸c thµnh viªn héi ®ång tuyÓn sinh:

 

TT

Họ và tên

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Thị Liễu

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh.

- Báo cáo trình UBND xã.

- Thông báo trên loa đài của xã.

2

Trần Thị Hường

Trần Thị Huệ

- Nhận hồ sơ theo đúng yêu cầu.

- Trực tại khu văn phòng.

3

Nguyễn Thị Dưỡng

Đỗ Thị Việt Ánh

- Phụ trách khu Trần Xá.

- Phụ trách khu Thư Lâu.

3. Qui định về hồ sơ

- Hå s¬ nhËp häc gåm cã:    

+ §¬n xin häc (theo mÉu )

          + B¶n sao giÊy khai sinh ( kÌm theo b¶n chÝnh ®Ó ®èi chiÕu )

          4. Chế độ báo cáo

- Các thành viên trong ban tuyển sinh có trách nhiệm báo cáo tình hình tuyển sinh cụ thể tới đ/c Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các uỷ viên trong Hội đồng tuyển sinh thực hiện theo kế hoạch đề ra, đảm bảo đúng thời gian, yêu cầu.

- Nhà trường thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh trẻ mầm non ở từng độ tuổi và tổ chức tiếp nhận trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn xã.

- Nhà trường phối hợp với UBND xã trong công tác tổ chức tuyển sinh, tuyên truyền sâu rộng trong các thôn xóm về chỉ tiêu tuyển sinh ở từng độ tuổi và thời gian tuyển sinh để các bậc cha mẹ hiểu rõ, tránh gây áp lực cho công tác tuyển sinh, đưa trẻ đến trường nhập học theo đúng độ tuổi và tuyển sinh quy định.

Kế hoạch này đã được thông qua Ban giám hiệu trường.

 

Nơi nhận:                                                              HIỆU TRƯỞNG                                                  

- UBND xã (để báo cáo);                                                                                                            

- Các ủy viên hội đồng tuyển sinh        

- Lưu: VP

                                                                        Nguyễn Thị Liễu

                                                                 

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm