Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Nguyên Lý)/Hoạt động chuyên môn/

KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN LIÊN TRƯỜNG MN XÃ NGUYÊN LÝ

   PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN                                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG MN XÃ NGUYÊN LÝ                                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Số: 56/KH-TMN                                                                                   Nguyên  Lý, ngày 03 tháng 03 năm 2018

KẾ HOẠCH

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường

Tháng 3 năm 2018

          Căn cứ Kế hoạch số 721/KH-GDĐT-GDMN ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân, sau khi thống nhất với Hiệu trưởng các trường trong cụm (Văn Lý, Chính Lý, Hợp Lý), trường Mầm non xã Nguyên Lý xây dựng Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường tháng 03 năm 2018 như sau:

          1. Thời gian: Từ 7 giờ đến 11h 30 ngày 10 tháng 03 năm 2018.

          2. Địa điểm : Khu Thư Lâu - Trường MN  xã Nguyên Lý

          + Nhóm Mẫu giáo thực hành lớp A5, lớp B5; trao đổi tại lớp C5;

+ Nhóm Nhà trẻ thực hành lớp A2; trao đổi tại lớp A4;

          + Nhóm hành chính, kế toán và nhân viên nuôi: Văn phòng nhà trường và lớp A3.

          - Họp cuối buổi chung cốt cán các trường (HT, PHT, Tổ trưởng, Tổ phó) tại Văn phòng.

          3. Nội dung

3.1.Nhóm 1: Lãnh đạo các trường và Giáo viên mẫu giáo

          a) Dự 2 hoạt động học  nhóm giáo viên mẫu giáo (dự kiến từ 7h30 đến 9h).

           Giáo viên dạy thực hành:  Độ tuổi MG 4 - 5 tuổi

 + HĐ1 (Lớp A5):  Trần Thị Châu Loan

            - PTVĐ: Nhảy kép và tách chân qua 5 ô

                Trò chơi: Thi xem ai nhanh

           Chủ đề: Giao thông

+ HĐ2 (Lớp B5): Nguyễn Thị Dưỡng

            - Làm quen chữ cái h, k

           Chủ đề: Giao thông

         b) Trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ dự kiến những nội dung cụ thể sau:

          - Từ 9h đến 10h45

        + Trao đổi 2 hoạt động học;

        + Trao đổi việc trang trí;  tạo môi trường an toàn  lấy trẻ làm trung tâm.

          + Trao đổi về việc chăm sóc sức khỏe trẻ khi thời tiết thay đổi, giao mùa (Một số biện pháp chăm sóc và cách phòng tránh).

          + Trao đổi một số kinh nghiệm về xử lý tình huống trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

3.2.Nhóm 2: Lãnh đạo các trường và giáo viên nhà trẻ

a) Dự 2 hoạt động chơi – tập có chủ định nhóm  giáo viên nhà trẻ (dự kiến từ 7 h30 đến 8h30)

- Giáo viên dạy thực hành:  Dạy độ tuổi 24-36 tháng.

+ HĐ 1 (Nhóm trẻ A2) Nguyễn Thị Thu Hằng

 Dạy hát: “Qủa”

 Nghe hát: “ Em là hoa hồng nhỏ”

Chủ đề: Cây và những bông hoa đẹp

+ HĐ 2 (Nhóm trẻ A2) Nguyễn Thị Huế

- NBPB: Hoa hồng, hoa cúc   

Chủ đề: Cây và những bông hoa đẹp

          b) Trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ dự kiến những nội dung sau:

         Từ 9h đến 10h45

         + Trao đổi 2 hoạt động  chơi- tập có chủ định

          + Trao đổi việc đánh giá trẻ hàng ngày, đánh giá trẻ sau chủ đề, đánh giá trẻ giai đoàn Nhà trẻ, cách viết thông tin cột lưu ý.

          + Trao đổi về việc chăm sóc trẻ SDD và trẻ thừa cân, béo phì; một số biện pháp khắc phục.

        + Trao đổi kinh nghiệm xử lý một số tình huống thường gặp trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

         3.3. Nhóm 3: Lãnh đạo các trường và nhân viên hành chính, kế toán, nuôi dưỡng: Từ 7h00 đến 10h45

         + Hành chính: Trao đổi cách cập nhật, sử lý và lưu giữ công văn đi đến;  Thể thức trình bày văn bản.

           + Kế toán: Xây dựng kế hoạch và thực hiện công khai tài chính theo quy định; Quản lý tài sản, trang thiết bị của nhà trường, của nhóm lớp.

          + Nhân viên nuôi:

          Trao đổi cách tính khẩu phần ăn cân đối, hợp lý và phù hợp theo mùa (Các trường chuẩn bị một số tuần tính khẩu phần của trường mình để trao đổi, chia sẻ).

          Trao đổi cách làm sổ kho trên máy tính;

          Trao đổi  cách lựa chọn, phối hợp, chế biến các loại thực phẩm đa dạng chất dinh dưỡng.

         4. Họp chung 3 nhóm: Từ 10h45 đến 11h30

        Tổng hợp biên bản của 3 nhóm

        Trao đổi những vấn đề còn chưa thống nhất (Giải đáp hoặc hỏi ý kiến cấp trên). Thông qua biên bản.

5. Tổ chức thực hiện

          *Nhóm 1:

          - Thành phần: Giáo viên Mẫu giáo và 1 Phó Hiệu trưởng trường MN Chính Lý, 1 Phó Hiệu trưởng trường MN Nguyên Lý, 1 Phó Hiệu trưởng trường MN Hợp Lý;  1 Phó Hiệu trưởng trường MN Văn Lý.

          - Người điều hành: Hoàng Thị Minh Hải -  Phó Hiệu trưởng trường Mầm non xã Văn Lý.

- Thư ký: Nguyễn Thị Hồng Phượng - Phó Hiệu trưởng trường Mầm non xã Hợp Lý.

          * Nhóm 2:

          - Thành phần: Giáo viên nhóm trẻ và Hiệu trưởng trường MN Hợp Lý,1 Phó Hiệu trưởng trường MN Chính Lý, 1 Phó Hiệu trưởng trường MN Nguyên Lý; 1 Phó hiệu trưởng trường MN Văn Lý.

          - Người điều hành:  Nguyễn Thị  Dung -  Phó Hiệu trưởng  trường Mầm non xã Hợp Lý.

 - Thư ký: Đỗ Thị Huần - Phó Hiệu trưởng trường Mầm non xã Chính  Lý.

          * Nhóm 3:

- Thành phần: Toàn bộ nhân viên kế toán, văn phòng, nhân viên nuôi dưỡng và Hiệu trưởng trường MN Nguyên Lý, 1 Phó Hiệu trưởng trường MN  Hợp Lý;  Hiệu trưởng trường MN  Chính Lý.

- Người điều hành: Nguyễn Thị Kiều -  Hiệu trưởng trường Mầm non xã Chính Lý.

- Thư ký: Nguyễn Thị Hồng Gấm - Phó Hiệu trưởng  trường Mầm non xã Hợp  Lý.

* Họp tổng hợp ý kiến 3 nhóm:

        - Thành phần: Hiệu trưởng,  Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng, tổ phó

        - Người điều hành: Trần Thị Hường – Phó Hiệu trưởng trường Mầm non xã Nguyên Lý

        - Thư ký: Đỗ Thị  Thúy - Phó Hiệu trưởng  trường Mầm non xã Chính  Lý.

          Trên đây là kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường tháng 3 năm 2018; trường Mầm non xã Nguyên Lý trân trọng báo cáo Phòng GD-ĐT và đề nghị các trường trong cụm phối hợp tổ chức thực hiện đạt kết quả./.

 
Nơi nhận:                                                                           

- Phòng GD-ĐT (để b/c);

- Các trường MN trong cụm (phối hợp th/h);                                                   

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Liễu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm