Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Nguyên Lý)/Tuyên truyền phổ biến giáo dục, pháp luật/

Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

   PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG MN XÃ NGUYÊN LÝ          

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số 25 /KH-MN                                          Nguyên Lý, ngày 09 tháng 10 năm 2015

 

           

KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

NĂM HỌC 2015 - 2016

Căn cứ  chỉ thị số: 3131/CT-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Căn cứ Hướng dẫn số: 1136/SGDĐT- GDMN ngày 9 tháng 9 năm 2015 của Sở giáo dục và đào tạo Hà nam về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Mầm non năm học 2015 - 2016.

Căn cứ công văn số: 244/PGDDT-MN ngày16 tháng 9 năm 2015 của Phòng GD&ĐT Lý Nhân về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Mầm non năm học  2015 - 2016.

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong năm học 2014- 2015 và tình hình thực tế của trường mầm non xã Nguyên Lý năm học 2015- 2016.

- Trường Mầm non xã Nguyên Lý xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm học 2015 - 2016 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của CB,CC,VC, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh của nhà trường trên địa bàn.

2. Gắn giáo dục pháp luật với công tác tư tưởng chính trị, đạo đức, giáo dục văn hóa truyền thống và rèn luyện ý thức tự nguyện, tự giác tìm hiểu, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh.

3. Chọn lọc, phát triển các mô hình, biện pháp PBGDPL hiệu quả, phù hợp đối tượng; đảm bảo công tác PBGDPL được thực hiện một cách linh hoạt, sáng tạo, đa dạng hóa các hoạt động nhằm phù hợp với tình hình thực tế địa phương và nhiệm vụ năm học của ngành.

4. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng phục vụ Đại hội Đảng các cấp; gắn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Nội dung

Năm 2015 - 2016 nhà trường  tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục CB, GV,NC, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh về Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, luật phổ biến giáo dục pháp luật, luật An toàn thực phẩm, luật Giáo dục, luật phòng cháy chữa cháy, luật giao thông đường bộ, luật phòng chống Ma túy; HIV/AIDS; luật bảo vệ môi trường, trong đó, chú trọng tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật trong trường học.

2. Nhiệm vụ trọng tâm

2.1 Tiếp tục tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên cốt cán về phương pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật, cung cấp những kiến thức cơ bản của một số nội dung điều luật quan trọng liên quan trực tiếp đến nhà trường;

2.2 Phối hợp triển khai có hiệu quả các nội dung hoạt động trong năm học 2015 - 2016 của Đề án: “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường”;

2.3. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các điều kiện bảo đảm cho công tác PBGDPL trong toàn trường; Nâng cao chất lượng phối hợp giữa các đoàn thể trong xã có liên quan trong công tác PBGDPL;

2.4. Tổ chức hoạt động ngoại khóa như: nói chuyện chuyên đề về công tác PBGDPL cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; thông qua đó tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên phụ huynh.

2.5. Tăng cường bổ sung tư liệu; cập nhật thông tin, các biện pháp tuyên truyền PBGDPL;

2.6 Triển khai có hiệu quả công tác xử lý vi phạm pháp luật trong nhà trường

3. Biện pháp thực hiện

3.1. Chỉ đạo tuyên truyền PBGDPL.

          Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, giáo viên chủ nhiệm lớp và đại diện cha mẹ HS. Ban chỉ đạo đảm bảo lịch sinh hoạt thường kỳ tháng, quý học kỳ và kết thúc năm học tổng kết đánh giá kết quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật  và định ra phương hướng hoạt động cho thời gian tiếp theo.

3.2 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức.

Quán triệt các văn bản chỉ đạo, các quy định về công tác PBGDPL tới đội ngũ các bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, phụ huynh; tiếp tục đẩy mạnh phương pháp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” giai đoạn năm học  2015 – 2016 và các văn bản, tài liệu khác liên quan về công tác PBGDPL trong các cơ sở giáo dục;

Bồi dưỡng cho các cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán về phương pháp tuyên truyền giáo dục pháp luật; từ đó nhân rộng tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ GV, NV về vai trò của PBGDPL trong nhà trường; tăng cường trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường tổ chức thực hiện PBGDPL;

3.3 Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL trong nhà trường.

- Nhà trường chú trọng chỉ đạo, nâng cao chất lượng dạy học tíc hợp các kiến thức pháp luật phù hợp với trẻ mần non theo quy định của Bộ GD&Đ

 - Ngoài  ra để tăng cường  tổ chức các hình thức PBGDPL hiệu quả như:

Thi tìm hiểu pháp luật đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường; tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên  Website của nhà trường;   

        - Trong triển khai, thường xuyên cập nhật kiến thức xã hội mới để tuyên truyền, phổ biến thông qua các hoạt động giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tổ chức cho CB, CC, GV tham gia cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

3.4.  Thực hiện tốt công tác kiểm tra đánh giá

 Trường  tiến hành sơ kết, đánh giá những kết quả, những chuyển biến từ các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL. Từ đó, đúc rút bài học kinh nghiệm tiếp tục thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng PBGDPL trong nhà trường.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

- Xây dựng và chỉ đạo triển khai kế hoạch PBGDPL năm học 2015 - 2016 trong nhà trường;

- Tổ chức quán triêt nội dung pháp luật mới, cần thiết có liên quán đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh nắm vững;

- Khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên đi sâu nghiên cứu khoa học viết SKKN về thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường;

- Chỉ đạo các lớp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, sinh hoạt và giảng dạy lồng ghép nội dung pháp luật qua các môn học và hoạt động ngoài giờ lên lớp; nhằm nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong năm học;

- Tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiên nâng cao chất lượng công tác PBGDPL;

- Chỉ đạo các lớp tham gia cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt cônọg tác PBGDPL năm  học 2015 - 2016.

Tổ chức quán triệt nội dung pháp luật mới liên quan đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, HS, cha mẹ học sinh nắm vững;

Động viên CB, giáo viên, nhân viên đi sâu nghiên cứu viết SKKN về thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong trường;

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, giảng dạy lồng ghép nội dung pháp luật qua các môn học và hoạt động ngoài giờ lên lớp;

Trên đây là kế hoạch PBPLGD của trường Mầm non xã Nguyên Lý

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Lý Nhân (để b/c)

- Lưu VP, trường MN

     HIỆU TRƯỞNG

 

 

    Nguyễn Thị Liễu

 

 

                                                                   

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm