• Địa chỉ: Trường MN xã Nguyên Lý
  • Email: c0nguyenly@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 01694047963
TT Thông tin
1
Họ tên: Nguyễn Thị Liễu
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: c0nguyenly@hanam.edu.vn
Điện thoại: 01694047963
2
Họ tên: Trần Thị Hường
Vị trí: Hiệu phó
Email: c0nguyenly@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0977977734
3
Họ tên: Vũ Thị Quyên
Vị trí: Hiệu phó
Email: vuquyen79hn@gmail.com
Điện thoại: 01648579196
4
Họ tên: Trần Thị Huệ
Vị trí: Kế toán
Email: c0nguyenly@gmail.com
Điện thoại: 0974086850