Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
431/PGD-NGLL
Tổ chức hoạt động kỉ niệm 73 năm ngày thương binh... Chi tiết
2020-07-03
424/PGD-GDTX
VỀ VIỆC KIỂM TRA KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC... Chi tiết
2020-07-01
691/SGDĐT-CTTT
CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM Chi tiết
2020-05-11
425/PGDĐT-GDMN
HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC GIÁO DỤC MẦM NON T5/2020 Chi tiết
2020-04-26
1299/SGDĐT-KTKĐCLGD
HƯỚNG DẪN BÁO CÁO KIỂM TRA KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG Chi tiết
2019-07-18
382/PGDĐT-NGLL
VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC... Chi tiết
2019-05-16
414/UBND-GDĐT
TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON NGOÀI CÔNG... Chi tiết
2019-05-06
533/SGDĐT-KHTC
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI... Chi tiết
2019-04-19
2456/BYTKCB
VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC THI LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC... Chi tiết
2018-05-07
613/SGDĐT-CTTT
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC AN NINH MẠNG Chi tiết
2018-05-03
640/GDĐT-TCCB
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM HỌC Chi tiết
2018-04-13
36/HD/VPTW
HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY THỂ THỨC VĂN BẢN Chi tiết
2018-04-03
231/PGDĐT-GDMN
HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC GIÁO DỤC MẦM NON T4/2018 Chi tiết
2018-03-30
81/GD&ĐT-KHTV
THÔNG BÁO KIỂM TRA THẨM ĐỊNH QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH Chi tiết
2018-03-29
117/LN-YT-GD&ĐT
KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIÁM SÁT VỆ SINH TRƯỜNG HỌC Chi tiết
2018-03-23
375/SGDĐT-TCCB
THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP Chi tiết
2018-03-22
17/KH-BCĐ
TRIỂN KHAI CÔNG TÁC AN TOÀN THỰC PHẨM Chi tiết
2018-03-19
160/PGDĐT-NGLL
TRIỂN KHAI CÔNG TÁC GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG... Chi tiết
2018-03-05
220/KH-SGDĐT
TỔ CHỨC CUỘC THI' XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC... Chi tiết
2018-02-28
09/KH-HĐ
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật... Chi tiết
2018-02-06
77/CV-PGDĐT
Về việc hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền... Chi tiết
2018-01-27
77/CV- PGDĐT
Về việc hướng dẫn một nội dung tuyên truyền mừng... Chi tiết
2018-01-27
75/PGDĐT-NGLL
Về việc tăng cường công tác vệ sinh môi trường trong... Chi tiết
2018-01-26
75/PGDĐT-NGLL
Về việc tăng cường công tác vệ sinh môi trường trong... Chi tiết
2018-01-26
72/PGDĐT-NGLL
Về viêc rà soát, lập danh sách cán bộ,giáo viên, nhân... Chi tiết
2018-01-25
01/KH-ATGT
Kế hoạch năm an toàn giao thông 2018 Chi tiết
2018-01-17
49/KH-SGDĐT
Kế hoạch thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính... Chi tiết
2018-01-12
36/SGDĐT-VT
Về việc hướng dẫn thi đua 'Đổi mới, sáng tạo... Chi tiết
2018-01-10
21/PGDĐT/GDMN
Về việc đảm bảo an toàn tuyệt đối về tinh thần... Chi tiết
2018-01-10
1061/PGDDT-MN
Về việc tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc... Chi tiết
2017-12-21