Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
88/KH-UBND
Kế hoạch về việc tuyển dụng giáo viên trung học cơ... Chi tiết
2017-11-12
2565/UBND-NC
Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng giáo viên... Chi tiết
2017-09-11
232/TB-UBND
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN THCS HẠNG III... Chi tiết
2017-09-11
720/KH-PGDĐT
Kế hoạch công tác Thi đua-Khen thưởng ngành Giáo dục... Chi tiết
2016-10-05
688/PGDĐT
Vv hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi... Chi tiết
2016-09-21
1389/HD-GDĐT
Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ năm... Chi tiết
2016-09-16
677/HĐ-GDĐT
Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học,... Chi tiết
2016-09-16
1365/SGDĐT-GDMN
Vv hướng dẫn Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp mầm non... Chi tiết
2016-09-12
1335/SGDĐT-GDMN
V/v hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2016... Chi tiết
2016-09-08
645/GDĐT-KHTV
Hướng dẫn công tác Kế hoạch-Tài chính, thiết bị,... Chi tiết
2016-09-08
3031/CT-BGDĐT
Về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 - 2017 của ngành... Chi tiết
2016-08-26
342/PGDDT-NGLL
V/v đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và tuyên... Chi tiết
2016-05-13
326/PGD&ĐT_KTKĐCLGD
V/v Hoàn thành báo cáo công tác KĐCLGD và kiểm tra hồ sơ... Chi tiết
2016-05-10
57/KH-UBND
Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng Hình... Chi tiết
2016-05-10
609/KH-SGDĐT-GDMN
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và... Chi tiết
2016-05-10
302/GDĐT- TĐKT
V/v Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng cuối năm... Chi tiết
2016-05-04
261/PGDĐT-MN
V/v: Kiểm tra chéo các trường Mầm non năm học 2015- 2016 Chi tiết
2016-04-20
249/GDĐT-TCCB
V/v xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2016- 2017 Chi tiết
2016-04-15
236/PGDĐT-CNTT
V/v báo cáo danh bạ website giáo dục trên địa bàn tỉnh... Chi tiết
2016-04-12
224/PGDĐT-NGLL
V/v triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh do vỉ... Chi tiết
2016-04-07
220/HD-PGDĐT-MN
V/v: Hướng dẫn tổ chức Hội thi 'Bé khéo tay'... Chi tiết
2016-04-06
191/PGDĐT-NGLL
Về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc... Chi tiết
2016-03-29
27/GDĐT-TTr
Về việcđón đoàn thanh tra chuyên ngành công tác kiểm... Chi tiết
2016-01-12
10/PGDĐT-NGLL
Về việc thực hiên chỉ tiêu hiến máu tình nguyện năm... Chi tiết
2016-01-07
32/GDĐT-CNTT
Tập huấn CNTT tại PGD Chi tiết
2014-10-03
01/PGD
Tập huấn công nghệ thông tin Chi tiết
2014-09-19
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở GD&ĐT... Chi tiết
2014-09-17
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt động... Chi tiết
2014-08-29