Thông báo Lịch tiếp công dân trường mầm non Nhân Bình

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG MẦM NON NHÂN BÌNH                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


      Số:      /TB-MNNB                          Nhân Bình, ngày 10 tháng 01 năm 2019

 

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

CỦA TRƯỜNG MẦM NON XÃ NHÂN BÌNH

Căn cứ Điều lệ trường Mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 3 năm 2013 ;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Căn cứ Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình tiếp công dân;

Căn cứ Công văn số 206/SGDĐT-TTr ngày 19/2/2016 về việc nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN, TC,

Hiệu trưởng trường Mầm non xã Nhân Bình thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo nhà trường, cụ thể như sau:

1. Tiếp công dân định kì

Hiệu trưởng tiếp công dân định kì vào sáng thứ hai  sáng thứ sáu hàng tuần. Thời gian từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30. Tại văn phòng trường Mầm non xã Nhân Bình.

2. Tiếp công dân đột xuất
Thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 18 của Luật tiếp công dân.

3. Lãnh đạo tiếp công dân

3.1. Đồng chí Bùi Thị Vinh - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường

- Địa chỉ mail: btvinh72nhanbinh@gmail.com

Số điện thoại: 0917296000.

3.2. Đồng chí: Nguyễn Thị Quyên - Phó Hiệu trưởng (được ủy quyền)

- Địa chỉ mail: ntquyen75nhanbinh@gmail.com

- Số điện thoại: 0947849076.

 

Nơi nhận:                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

- UBND xã(để báo cáo);

- Lãnh đạo trường;

- Các tổ chuyên môn và tổ Văn phòng;

- Lưu VT, hồ sơ TCD-KNTC.