Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Nhân Bình)/Thi đua - Khen thưởng/

Đăng ký thi đua năm học 2016-2017

Đầu năm học 2016-2017, nhà trường đã triển khai tới cán bộ, giáo viên, nhân viên các văn bản hướng dẫn thi đua của các cấp, tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện đăng ký các danh hiệu thi đua năm học 2016-2017. Kết quả:

- 100%cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký hoàn thành niệm vụ. Trong đó có 20/34 người đăng ký đạt danh hiệu LĐTT = 58,8%, 4 người đăng ký đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở = 11,7% và một số người đã đăng ký hình thức thi đua khen thưởng khác.

- Năm học 2016-2017 trường Mầm non xã Nhân Bình đăng ký danh hiệu tập thể LĐTT.